گزارش شش ماهه دوفصلنامه جلوه هنر

گزارش شش ماهه دوفصلنامه جلوه هنر (بازه زمانی اول فروردین الی شانزده اسفند 1395)

231

تعداد مقالات رسیده

97

مقالات ارزیابی شده

103

مقالات عدم پذیرش شده

26

مقالات پذیرش شده

16

مقالات آماده انتشار

10

مقالات در حال چاپ