گزارش آماری عملکرد داوری مجله جلوه هنر از تاریخ :اول فروردین 1398 تا یازدهم آبان 1398

گزارش آماری عملکرد داوری مجله جلوه هنر از تاریخ :اول  فروردین 1398 تا یازدهم آبان 1398

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

62

متوسط زمان تا اولین اقدام

8 روز

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

22 روز

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

75 روز

متوسط تعداد داوری

3

متوسط زمان داوری

22 روز

تعداد پذیرش

1

متوسط زمان پذیرش

114 روز

تعداد پذیرش بدون داوری

0

متوسط زمان پذیرش بدون داوری

روز

تعداد عدم پذیرش

25

متوسط متوسط زمان عدم پذیرش

42 روز

تعداد عدم پذیرش بدون داوری

13

متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری

17 روز

درصد پذیرش

2 %

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش)