گزارش سه ماهه زمستان 1397

گزارش سه ماهه زمستان 1397

مقالات دریافتی

16

مقالات عدم پذیرش شده

3

مقالات پذیرش شده

0

مقالات ارسال شده به داوران

5

مقالات ارسال شده به نویسندگان برای پرداخت هزینه داوری

8

مقالات چاپ شده

7

تعداد مقالات پذیرش شده در نوبت چاپ

25

میانگین زمان انتظار پذیرش از زمان پرداخت هزینه داوری

شش ماه

میانگین زمان انتظار از پذیرش تا چاپ

شش ماه