فرایند پذیرش مقالات

نمودار مربوط به روند پذیرش مقاله در مجله علمی جلوه هنر