اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عفت السادات افضل طوسی

گرافیک استاد دانشگاه الزهرا(س)

staff.alzahra.ac.ir/afzaltousi
afzaltousialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر استاد - دانشگاه الزهرا(س)

ghadadvaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

فریده طالب پور

شیمی نساجی دانشیار دانشگاه الزهرا

talebpouralzahra.ac.ir

اشرف السادات موسوی لر

پژوهش هنر استاد دانشگاه الزهرا

www.alzahra.ac.ir
a.mousavi925gmail.com

پریسا شاد قزوینی

نقاشی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

shadparisayahoo.com

محمود طاووسی

فرهنگ و زبانهای باستانی ایران استاد دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

سودابه صالحی

آموزش هنر دانشیار دانشگاه هنر تهران

s.salehiart.ac.ir

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/zhosseinabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hosseinabadiarts.usb.ac.ir

جلال الدین سلطان کاشفی

زیبایی شناسی استاد دانشگاه هنر تهران

soltankashefigmail.com

مینو معلم

مطالعات زنان و جنسیت محقق برکلی- دانشگاه کالیفرنیا

vcresearch.berkeley.edu/faculty/minoo-moallem
mmoallemberkeley.edu

دبیر اجرایی

حمیده آرخی

جامعه شناسی دانشگاه الزهرا(س)

hamideh_arekhiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد ابراهیم زارعی

باستانشناسی(گرایش معماری و شهرسازی دوران اسلامی) استاد گروه باستانشناسی،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان

art.basu.ac.ir/~me.zarei
me.zareibasu.ac.ir