اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پریسا شاد قزوینی

فلسفه و علوم هنری دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/shad/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/19840/Default.aspx
shadalzahra.ac.ir

مدیر مسئول

ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر استاد - دانشگاه الزهرا(س)

ghadadvaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عفت السادات افضل طوسی

گرافیک استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/afzaltousi
afzaltousialzahra.ac.ir

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/zhosseinabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hosseinabadiarts.usb.ac.ir

محمد ابراهیم زارعی

باستانشناسی(گرایش معماری و شهرسازی دوران اسلامی) استاد گروه باستانشناسی،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان

art.basu.ac.ir/~me.zarei
me.zareibasu.ac.ir

جلال الدین سلطان کاشفی

زیبایی شناسی استاد دانشگاه هنر تهران

soltankashefigmail.com

پریسا شاد قزوینی

نقاشی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

shadparisayahoo.com

سودابه صالحی

آموزش هنر دانشیار دانشگاه هنر تهران

s.salehiart.ac.ir

فریده طالب پور

شیمی نساجی دانشیار دانشگاه الزهرا

talebpouralzahra.ac.ir

محمود طاووسی

فرهنگ و زبانهای باستانی ایران استاد دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

مینو معلم

مطالعات زنان و جنسیت محقق برکلی- دانشگاه کالیفرنیا

vcresearch.berkeley.edu/faculty/minoo-moallem
mmoallemberkeley.edu

اشرف السادات موسوی لر

پژوهش هنر استاد دانشگاه الزهرا

www.alzahra.ac.ir
a.mousavi925gmail.com

دبیر اجرایی

حمیده آرخی

جامعه شناسی دانشگاه الزهرا(س)

hamideh_arekhiyahoo.com

صفحه آرا

شادی مددی

پژوهش هنر دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

shadi.madadygmail.com