اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عفت السادات افضل طوسی

گرافیک دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

alzahrauniversity
afzaltousialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

ابوالقاسم دادور

پژوهش هنر استاد - دانشگاه الزهرا(س)

ghadadvaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

فریده طالب پور

شیمی نساجی دانشیار دانشگاه الزهرا

talebpouralzahra.ac.ir

اشرف السادات موسوی لر

پژوهش هنر استاد دانشگاه الزهرا

www.alzahra.ac.ir
a.mousavi925gmail.com

پریسا شاد قزوینی

نقاشی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

shadparisayahoo.com

محمود طاووسی

فرهنگ و زبانهای باستانی ایران استاد دانشگاه تربیت مدرس

tavoosimahmoudyahoo.com

سودابه صالحی

آموزش هنر دانشیار دانشگاه هنر تهران

s.salehiart.ac.ir

محمد خزایی

هنر اسلامی استاد دانشگاه تربیت مدرس

khazaiemmoadrs.ac.ir

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/zhosseinabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hosseinabadiarts.usb.ac.ir

جلال الدین سلطان کاشفی

زیبایی شناسی استاد دانشگاه هنر تهران

soltankashefigmail.com

مینو معلم

مطالعات زنان و جنسیت محقق برکلی- دانشگاه کالیفرنیا

vcresearch.berkeley.edu/faculty/minoo-moallem
mmoallemberkeley.edu

دبیر اجرایی

حمیده آرخی

جامعه شناسی دانشگاه الزهرا(س)

hamideh_arekhiyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

زهرا حسینی

فرهنگ و زبان های باستان ایران دانشگاه فرهنگ و هنر

hosseini_z90yahoo.com