درباره نشریه

مجله جلوه هنر

دو فصلنامه جلوه هنر دارای درجهٌ علمی ترویجی طی حکم شمارهٌ  48/3 مورخ 8/8/1379 دبیر خانه کمسیون بررسی نشریات علمی کشور،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است و براساس نامه ی ارسالی از دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور به شماره ی 18/3/205067رتبه ی علمی - ترویجی آن ،در جلسه ی مورخ 25/10/91تمدید شد.