درباره نشریه

مجله علمی جلوه هنر

درجۀ علمی فصلنامۀ "جلوه هنر"  طی حکم شمارة 48 / 3 مورخ /8 /8 1387 دبیرخانۀ کمیسـیون بررسـی نشـریات علمـی کشـور، وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری ابـلاغ گردیـده اسـت. 

- کسب رتبه الف مجله جلوه هنر در سال 1400: بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشریه علمی جلوه هنر با رتبه  الف در سال 1400 در بین نشریات هنر و معماری قرار گرفت.

- کسب رتبه Q1 مجله جلوه هنر در ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)

- کسب عنوان برگزیده کشوری مجله جلوه هنر در سال 1401 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری