دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 27، مرداد 1399، صفحه 7-100