دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1398 
5. نشانه شناسی مجسمه های میادین شهر رشت

صفحه 47-59

خدابخش اسداللهی؛ رقیه آلیانی