دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1398، صفحه 7-84 
4. بررسی سکه‌های اشکانی موجود در موزه ملک

صفحه 43-52

علیرضا عزیزی یوسفکند؛ محمد عزیزی یوسفکند