دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1398 
1. مطالعه ی نقوش گچ بری در اتاق صوت عالی قاپو

صفحه 7-20

الهه پنجه باشی؛ ناهید یحیایی انزهایی