دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-124 
5. مطالعه وبازیابی چوب چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوره تیموری

صفحه 63-76

فاطمه غلامی هوجقان؛ سید سعید سیداحمدی زاویه؛ آذرتاش آذرنوش