دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز 1397، صفحه 7-102 
6. نمادشناسی مهرهای ساسانی

صفحه 67-78

فتانه محمودی؛ نیلوفر مرندی


7. محرمیت در معماری خانه های دزفول (مطالعه موردی:دوران قاجاریه)

صفحه 79-92

کورش مومنی؛ کورش عطاریان؛ محمد دیده بان؛ مریم وصال