دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، آبان 1395، صفحه 7-133 (پاییز و زمستان 1395) 
بررسی سیر تاریخی تحول نقش نگاره بزکوهی در دوره ساسانیان

صفحه 29-42

10.22051/jjh.2017.6252.

مهسا بهنود؛ عفت السادات افضل طوسی؛ اشرف السادات موسوی لر