دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار 1395، صفحه 1-118 (بهار و تابستان 1395) 
5. تجلی نقش خورشید خانم در قالی ایران

صفحه 55-66

محمدرضا شاه پروری؛ محمد مهدی میرزاامینی