دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز 1392 
4. چندسویگی معناییِ آتش در معراج‌نامه تیموری

صفحه 45-60

علی عباسی؛ مرضیه پیراویونگ؛ محبوبه نیکونژاد


5. سبک‌شناسی نگاره‌های طوطی‌نامه با رویکرد نقد سنتی

صفحه 61-76

اشرف السادات موسوی لر؛ الهام عصار کاشانی