دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مهر 1392 
چندسویگی معناییِ آتش در معراج‌نامه تیموری

صفحه 45-60

10.22051/jjh.2013.41

علی عباسی؛ مرضیه پیراویونگ؛ محبوبه نیکونژاد