دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1392 
2. بررسی شش دوره نمایشگاه تجلی احساس

صفحه 21-30

محمدکاظم حسنوند؛ فروغ مهدی پور