دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز 1393 
1. زیباییشناسی کلام وحیانی قرآن کریم

صفحه 5-19

اشرف السادات موسوی لر؛ سپیده یاقوتی


4. ازاره، محافظی زیبا بر دیوارهای گذشته

صفحه 49-63

نیکو شجاع نوری؛ مرضیه اسماعیلی جاغرق


7. کاربافی ورزنه

صفحه 95-0

سید علی مجابی؛ زهرا فنایی