دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، مهر 1393 
کاربافی ورزنه

صفحه 95-0

10.22051/jjh.2014.57

سید علی مجابی؛ زهرا فنایی