دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، اردیبهشت 1394 
گشتالت در طراحی پلان باغ ایرانی

صفحه 63-72

10.22051/jjh.2015.1937

نسیم غلامی رستم؛ محمد رضا بمانیان؛ مجتبی انصاری