دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 42، اردیبهشت 1403 
ارایه یک تعریف شبکه‌ای از صنایع دستی 

صفحه 67-82

10.22051/jjh.2023.44307.2007

ناهید رحمان پور؛ مهدی کشاورز افشار؛ سپهر قاضی نوری