دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 33، اسفند 1400، صفحه 1-100 
واژه‌شناسی مفهوم زیبایی در قرآن

صفحه 76-89

10.22051/jjh.2021.36667.1666

داریوش فرددهکردی؛ زهرا سادات مرتضوی نیا