بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

  • ذکاوت، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران، نویسنده مسئول

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

  • وصال، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران
  • وند شعاری، علی [1] استادیار دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

ه

ی