رابطه بین محرک های اطلاعاتی و قضاوت زیبایی‌شناختی در میان افراد غیرمتخصص در هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22051/jjh.2024.44585.2025

چکیده

متغیرهای روانشناختی در میزان درک و لذت افراد از یک اثر هنری نقش اساسی دارند. لذت از اثر هنری نه‌تنها به خود اثر بلکه به مخاطب آن نیز بستگی دارد. ابعاد شخصیتی و دانش هنری از جمله عواملی هستند که بر لذت، درک و قضاوت زیبایی‌شناختی افراد اثرگذار هستند. تأثیر این عوامل بر افراد مختلف اعم از متخصصین و غیرمتخصصین در هنر سنجیده شده است اما چیزی که در این میان مغفول مانده، تأثیر کوتاه مدت یک محرک اطلاعاتی بر تجربه‌ی هنری افراد غیرمتخصص است. در این پژوهش افرادی با تجربه و دانش هنری پایین در دو گروه آزمایشی مورد آزمون قرار گرفتند. گروه اول بدون هیچ محرک اطلاعاتی و گروه دوم با محرک اطلاعاتی (متنی درباره‌ی ماهیت اثر هنری) میزان ترجیح خود را از پنج جفت اثر واقع‌گرا-کلاسیک و مدرن-انتزاعی اظهار کردند. نتایج پژوهش حاکی از این بود که با وجود عدم تفاوت دو گروه در دانش زیبایی‌شناختی، گروه دوم که در معرض محرک اطلاعاتی قرار داشتند، آثار مدرن و انتزاعی را به‌صورت معناداری بیشتر پسندیدند. بنابراین حتی ارائه اطلاعات کوتاه در مورد شیوه‌های درک هنر به طور بافتاری به افراد می‌تواند روی انتخاب و ترجیح آثار هنری تأثیر بگذارد. یافته‌های این پژوهش نقش متغیرهای بافتاری و روانشناختی در تجربه‌ی زیبایی‌شناختی افراد غیرمتخصص را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between information stimuli and aesthetic judgement in non-experts

نویسندگان [English]

  • Shahin Mohammadi-Zarghan 1
  • reza afhami 2
  • Hojjatollah Farahani 3
1 Ph.D Candidate, Art Studies Department, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 ...
3 Psychology Department, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Psychological variables play a fundamental role in individuals' perception and pleasure of an artistic work. The pleasure derived from an artwork depends not only on the work itself but also on the viewer. Personality dimensions and artistic knowledge are among the factors that influence individuals' pleasure, perception, and aesthetic judgment. The impact of these factors on different individuals, including experts and non-experts in the arts, has been studied. However, what has been overlooked is the short-term influence of an informational stimulus on the artistic experience of non-experts. In this study, individuals with low experience and knowledge in the arts were divided into two experimental groups. The first group was exposed to no informational stimulus, while the second group was exposed to an informational stimulus (a text about the nature of the artwork). Both groups expressed their preferences for five pairs of realistic-classical and modern-abstract artworks. The results of the study indicated that despite no difference in aesthetic knowledge between the two groups, the second group, exposed to the informational stimulus, significantly preferred modern and abstract artworks to a greater extent. Therefore, even a brief presentation of information about art perception can behaviorally influence individuals' choices and preferences for artistic works. The findings of this study confirm the role of behavioral and psychological variables in the aesthetic experience of non-experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetics
  • Aesthetic Fluency
  • Openness to experience
  • Aesthetic Preference
  • Psychology of Art