مطالعه تطبیقی نقش، رنگ و تکنیک در ارسی­های قاجاری شهرهای آمل و تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

2 کارشناسی ارشد هنرهای اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران.

چکیده

 
 
پنجره­های ارسی از جمله پرتکرارترین عناصر تزیینی کارکردی در بناهای قاجاری هستند که علی­رغم ظاهری مشترک، به­نظر متاثر از ویژگی­های بومی هر ناحیه، ساخته و تزیین می­شدند. از جمله مناطقی که این عناصر در آن‌جا با تعدد کمی برجای مانده، شهرهای آمل و تبریز هستند. بر همین بنیان، هدف از نگارش این تحقیق، مطالعه و بررسی تطبیقی خصوصیات ساختاری و تنوع نقوش مورد استفاده در ارسی­های این دو شهر به­منظور دست­یابی به یک الگوی مشترک از فرم، نقش، رنگ و تکنیک ساخت است. از این رو، پرسش‌ قابل طرح بدین صورت است که، تمایزات و تشابهات نقوش، رنگ و تکنیک­های ساخت در ارسی­های قاجاری شهرهای آمل و تبریز چیست؟ و تنوع نقش و رنگ در ارسی بناهای مورد بررسی چگونه است؟ با توجه به اهمیت تاریخی، تنوع نقش و رنگ به­کار رفته در این ارسی­ها هم‌چنین، تخریب آن­ها، ثبت و دسته­بندی­شان ضرورت دوچندانی دارد. اطلاعات و داده­ها به­صورت کتابخانه­ای و با پیمایش­های میدانی به­دست آمده؛ سپس، تجزیه و تحلیل داده­ها با روش توصیفی-تطبیقی انجام شده است. مبنای انتخاب ارسی­ها بر اساس مولفه­هایی نظیر 1) تنوع و گستردگی نقوش (تراکم نقش و فراوانی در شیشه­های رنگی)، 2) اصالت ارسی در بنا و 3) سالم بودن و عدم مرمت و تغییرات جدی بر روی آن­ها. بر همین اساس نیز تعداد شش ارسی از خانه تاریخی هر شهر انتخاب و با یک‌دیگر قیاس گردیده­اند. تعداد یک ارسی از هر شهر متعلق به اوایل و مابقی مربوط به اواسط دوره­ قاجار هستند. نتایج تحقیق حاضر بدین شرح است: شکل کلی کتیبه در ارسی­های آمل و تبریز به ترتیب، صاف و نیم دایره بوده است. ارسی­های آمل به لحاظ تعداد و اندازه در سطح نازل­تری نسبت به ارسی­های تبریز قرار می­گیرند؛ اما در عوض تراکم نقوش بالاتری را دارا هستند. رنگ­های قرمز، زرد و آبی در بین ارسی­های آمل و در نقطه مقابل رنگ­های، سفید، قرمز و سبز به ترتیب، بیش‌ترین پراکنش رنگی را به خود اختصاص داده­اند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Pattern, Color, and Technique of Orsi in Qajar Era Houses in Cities of Amol and Tabriz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Madhoshian Nejad 1
  • Soodabeh Akbari 2
1 , Assistant Professor, Department of Handicrafts, Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran, Corresponding Author.
2 MA., Department of Islamic Art, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

 
 
Although the influence of western culture in the architecture of the Qajar period of Iran cannot be denied, the features of Iranian architecture can still be traced in the buildings of this period; among them we can mention the orsi windows. Today, these functional-decorative elements are considered as one of the most important cultural symbols of Iranian architecture, which entered Iranian buildings during the Safavid period.  And until the end of the Qajar period - before the widespread use of metal in buildings - they existed in various forms. Their significance in the architecture of the Qajar Era can be deduced from the fact that they were mostly built into Drawing Rooms, where guests were entertained. But because of their high cost and the time consuming production, they were mostly commissioned by wealthy families or for religious buildings. Despite the single functionality, the diversity in the components of orsi including general dimensions and shape, pattern, color, and decoration techniques in different parts of  Iran, has inspired the authors of the present research to address this issue. An orsi is made up of various parts such as: "frame", "wadar", "katibeh", "lengeh", "pashneh" and "rokoob". The framework and wadar are the main and connecting components of all the other elements. The artisans first assembled the frame of the orsi and the windowpanes were decorated separately and then added to the frames. As mentioned before, Orsi windows were among the most popular and repeated practical decorative elements in Qajar architecture. And despite certain similarities in appearance, they enjoy a wide variety of specific distinctions inspired by the native taste in different parts of Iran. 
 Today, rightly or wrongly, the number of “lengeh"orsi is the main criterion for naming orsi, and naturally, the more they are, the more beautiful the orsi becomes. These rare works of art were decorated with various plant and geometric motifs. To further decorate and control the amount of light entering the room, colored glass was used among these designs. In other words, colored glass has always been in the empty (negative) space of the motifs. It has been an almost inseparable part of sashes, controlling the amount and manner of light entering the interior.
Of course, many cities in Iran during the Qajar period can be mentioned, which have used orsi in historical houses. The cities of Tabriz and Amol enjoyed political privileges and a special geographical position during the Qajar period. For example, the city of Amol was the gateway to Mazandaran, which was the resting place and summer hunting ground of the Qajar princes. Also, the presence of a large market for trade and proximity to the capital helped this city achieve a relatively high economic and political position among the cities in the western regions of Mazandaran. At the same time, Tabriz - after choosing Tehran as the capital - as the second largest and most populous city in Iran, was always the host and residence of the Qajar crown princes. Of course, natural disasters have also caused widespread damage in both cities, which can be considered a turning point in the architectural history of both cities due to the need and demand for the construction of new buildings.
The urban structure of the two cities is different from each other. The main structure of the city of Amol has been expanded around the bazaar, that is, the bazaar shapes the core of the city and the residential neighborhoods are located around it. The remaining Qajar historical houses are situated in the older parts of the city near the center or the bazaar. These buildings are often built with a rectangular plan and with two floors, they generally stretch from east to west and for optimal use of sunlight and preventing unfavorable wind, they were situated in a north and south courtyard. The buildings of Qajar era in City of Tabriz are different in the sense that they have an introverted texture and often the light, ventilation, and view of the rooms are provided from the yard. Still, to achieve a more favorable result, only the characteristics that strengthen the hypothesis of the present research, such as geographical region, climate, etc., have been considered.
The questions of the present research are as follows: what are the differences and similarities of the Qajar orsi in historical houses of the cities of Amol and Tabriz in terms, of pattern, color, and technique? How is the variety of patterns and colors in the orsi of the investigated buildings? For this purpose, an attempt has been made to examine and match the pattern and color (as the main components under investigation) along with the technique and decorations (in the form of secondary variety) used in these two cities. Based on this, the purpose of this research is to identify common and different window orsi patterns of Qajar buildings in Tabriz and Amol cities.
In addition to gaining more knowledge about the orsi of the Qajar period in different climatic zones; A typical pattern of form, design, color, and construction techniques can be achieved. On the other hand, it is necessary to deal with this issue to use new orsi in contemporary architecture. Based on the results of primary and field research, specific samples have been identified and selected for the  present study. Also, another basis for sample selection was taking the components that can be used to achieve the defined objectives of the study, into consideration. Therefore, the following features have been taken into consideration: 1-Variety and breadth of motifs (concentration of pattern and abundance in colored glass) 2- Authenticity of orsi in the building 3- Being mostly unharmed and without serious restoration and changes on them. Accordingly, six orsi windows from each city have been selected and compared with.
It should also be noted that the exact date of the construction of orsi windows is not known in most of the buildings, and in the absence of reliable sources, researchers speculate on the age of the orsi based on the architectural style and construction date of the building. For this reason, it has been deduced that the selected examples based on the mentioned criteria - including the "Salmasi" house in Tabriz and the Amol "Shafahi" house - belong to the middle period of the Qajar rule (1227-1275 AH).
The current research is of a development type that has a combined approach of qualitative and quantitative analysis methods, in such a way that to obtain information (numbers and figures), and then to describe and nalyze. The sample selection method was non-random and targeted. Therefore, after library studies, field surveys, and sample selection, the samples were photographed and compared, and matched with each other in terms of the desired factors. What the present comparative study yielded is as follows: The general shape of the crown part in the orsi of Amol and Tabriz was flat and semi-circular, respectively, which was determined by further investigation. To use sunlight during the day, the side of the window orsi in Tabriz's house is towards the south, but in the guest room of Amol's house, the east side of the house is given priority. The larger space in the houses of Tabriz has made the number and size of orsi windows in the space of the "tanabi" (Drawing Room) more impressive compared to Amol. In confirmation of this issue, it can be said that the maximum number of orsi in the ropes of Amol houses is two-three waistbands, but in Tabriz, there are between 4 and 6 waistbands in each string. Red, yellow, and blue colors among Amol orsi and, on the opposite point, white, red, and, green colors, respectively, are the most repeated in Tabriz orsi. In the end, it can be concluded that native architecture is a review of cultural, social, climatic, and collective identity of each region, which have had a direct effect on all the factors examined in this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Amol Orsi
  • Tabriz Orsi
  • Pattern
  • Color
  • Creation Techniques
 
منابع
آخشیک، سمیه‌سادات (1390). بررسی جایگاه و تاثیر سمفونی رنگ و نور در معماری پسامدرن کتابخانه‌ها، سازمان کتابخانه‌ها و موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، دوره 3، شماره 10، 1- 16. 
امرایی، مهدی (1391). ارسی پنجره‌های رو به نور، تهران: سمت.
بانی­مسعود، امیر (1388). معماری معاصر ایران، چ. دوم، تهران: هنر معماری قرن.
بلالی اسکویی، آزیتا؛ یونسی، میلاد و افشاریان، زهرا (1399). واکاوی کمی و کیفی اُرسی در خانه‌های قاجار اردبیل، نگره، دوره 15، شماره 54، 131- 145. 
حق­شناس، محمد و قیابگلو، زهرا (1387). ﺑﺮرﺳﻲ ﺗاﺛﻴﺮ شیشه­های رﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر و اﻧﺮژی ﻋﺒﻮری در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮیی، علوم و فناوری رنگ، دوره 2، شماره 4، 213-220.
حق­شناس، محمد؛ بمانیان، محمدرضا و قیابگلو، زهرا (1395). تحلیل معیارهای تابش عبوری از مجموعه شیشه‌های رنگی ارسی‌های دوره صفوی، علوم و فناوری رنگ، دوره 10، شماره 1، 55- 64.
داداش­زاده، نیما (1394). بررسی خانه­های قاجاریه شهر آمل (نمونه موردی: خانه منوچهری و شفاهی)، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، دانشگاه پیام نور واحد رشت، 50- 63.
رستمی، مصطفی و عابدپور، لاله (1393). بررسی هنر گره­چینی خانه­های قدیمی شهرستان آمل (مطالعه موردی: 9 خانه و ویلای شهر آمل، آب اسک و نوا)، دومین همایش ملی هنر تبرستان: معماری بومی، بابلسر: دانشگاه مازندران، 10-27.
رضایی‌زنوز، شعله و هاشم­پور، پریسا (1395). حکمت رنگ‌های به کار رفته در ارسی بناهای سنتی ایران، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه و دانشگاه صنعتی مراغه، 87- 98. 
زمرشیدی، حسین (1365). گره­چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
زیران، حمید؛ وثوقی، پری‌ناز و اسفندیاری، شقایق (1394). نحوه­ قرارگیری فضاهای داخلی خانه­های قاجار (مطالعه موردی: شهرستان آمل)، سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری. تهران: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 81- 96.
ساعدی، فرشته (١٣٩٦). بررسی تکنیک ساخت آینه کاری در تزیینات اُرسی سازی با توجه به بازانگاری فضای معماری اسلامی، شباک، سال دوم، شماره 3، 45- 54.  
سلطان­زاده، حسین (1376). تبریز خشتی استوار در معماری ایران، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
سلیمانی، مهدیه (1394). بررسی معماری خانه­های قدیمی آمل (نمونه موردی: مدنی و معنوی)، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، دانشگاه پیام نور واحد رشت، 140- 154.  شاه­محمدی، نیما و باباخانی، رضا (1400). تحلیل الگوی انگارشی ارسی­های مسجد نصیرالملک بر پایه تاثیرات روان‌شناسی محیطی بر ادراکات روانی کاربران، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 23، شماره 8، 37- 46.
شکرپور، محمد؛ نجفقلی‌پور کلانتری، نسیم؛ فاخریان، پریزاد و دلالیان، محمدرضا (1393). بررسی زیبایی­شناسی نور و پنجره‌های ارسی خانه‌های سنتی شهر تبریز دوره قاجار (نمونه موردی خانه بهنام)، کنگره بین‌المللی پایداری در معماری و شهر سازی، شهر مصدر دوبی، 183- 193.
عبدالهی­فرد، ابوالفضل؛ نژاد ابراهیمی، احد و اکبری، سودابه (1400). تجزیه و تحلیل ساختار طرح و نقش ارسی خانه­های دوره قاجار در تبریز، همایش ملی جلوه­های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز، دانشگاه هنر شیراز، 128- 137. 
عصام، السعید و پارمان، عایشه (1377).  نقش­های هندسی در هنر اسلامی، تهران: سروش.
علیپور، نیلوفر (١٣٩٠). مطالعه طرح‌های ارسی­های کاخ­های قاجاری تهران، نگره، سال ششم، شماره ۱۸، 5- 21.
عنبری‌یزدی، فائزه (1390). هندسه نقوش 1، سال سوم دوره آموزشی متوسطه فنی و حرفه‌ای، تهران: کتاب‌های درسی ایران.
عون‌الهی، سیدآقا (1387). تاریخ پانصدساله تبریز (از آغاز دوره مغولان تا پایان دوره  صفویان)، ترجمه پرویز زارع شاهمراسی، تهران: امیرکبیر.
قبادیان، وحید (۱۳9۳). معماری در دارالخلافه ناصری (سنت و تجدد در معماری معاصر تهران)، چ. پنجم، تهران: پشوتن.
کاظم‌بیگی، محمدعلی (1384). نابودی آثار تاریخی آمل، تاریخ و تمدن اسلامی، دوره 1، شماره 1، 93- 109.
کیانمهر، قباد؛ تقی نژاد، بهاره و میرصالحیان، صدیقه (1394). گونه­شناسی تزیینات قواره بری در فرم خورشیدی درها (مطالعه موردی: درهای بناهای سلطنتی دوره قاجار تهران). نگره، دوره 10، شماره 34، 85- 101.
مدهوشیان‌نژاد، محمد و پیربابایی، محمدتقی (1393). مستند نگاری ارسی­های استان آذربایجان شرقی، طرح پژوهشی. تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
مدهوشیان‌نژاد، محمد و عسکری الموتی، حجت‌الله (1395). تمایز کیفی و کمی در سیر تحول ارسی­های قاجاری تبریز، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره 21، شماره 4، 77- 84.
مدهوشیان­نژاد، محمد و فلاحی، فتانه (1400). مطالعه تطبیقی نقش و رنگ ارسی‌های قاجاری شهر تبریز با اردبیل، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره­ 26، شماره 3، 87- 97.
وحدت‌طلب، مسعود و نیکمرام، امین (1396). بررسی اهمیت، فراوانی و پراکنش رنگ قرمز در ارسی­های خانه­های تاریخی ایران، هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 22، شماره 2، 87- 97. یوسفی­فر، شهرام و یدالله‌پور، معصومه (1388). بررسی مسجد مدرسه­های وقفی جامع و آقاعباس در بافت مرکزی شهر آمل، گنجینه اسناد، سال نوزدهم، دفتر سوم، شماره 75، 25- 52.
References
- Abdulahi Fard, A, et al. (2014). Analysis of the design structure and pattern of the Orsi of houses of the Qajar period in Tabriz, National conference of Zand and Qajar Shiraz School of Art and Architecture, Shiraz Art University, pp. 137-128. (Text in Persian).
- Akhshik, S. s. (2010). Investigating the position and effect of the symphony of color and light in the postmodern architecture of libraries, the electronic publication of the Organization of Libraries and Museums and the Astan Quds Razavi Document Center, volume 3, number 10, pp. 1-16. (Text in Persian).
- Alipour, N. (2011). Studying the designs of the orsi designs of the Qajar palaces of Tehran, Negre magazine, 6th year, number 18, pp. 5-21. (Text in Persian).
- Amrai, M. (2011). Orsi windows facing the light, Tehran: Samit Publications. (Text in Persian).
- Anbari Yazdi, F. (2018). The geometry of Patterns 1, the third year of technical and vocational secondary education course, Tehran: Iran textbook publishing. (Text in Persian).
- Aoun Elahi, S. (2008). Five hundred years of Tabriz history (from the beginning of the Mongol period to the end of the Safavid period), translator: Parviz Zare Shahmarasi, Tehran: Amirkabir Publications. (Text in Persian).
- Badiee. B  (2016) Orsi, Coloured Windows of Iran, 8th Dresden (Germany) International Doctoral Colloquium: "Aesthetics in Architecture and Urban Design" 17 June 2- 4, 2016.
- Bani Masoud, A. (2009). Contemporary Architecture of Iran, second edition, Tehran: Publishing House of Art Architecture of the Century. (Text in Persian).
- Belali Esqui et al. (2019). Quantitative and qualitative analysis of Orsi in Qajar houses of Ardabil, Negre magazine, Volume 15, Number 54, pp. 131-145. (Text in Persian).
- Dadashzadeh, N. (2014). Survey of Qajar houses in Amol city (case example: Manochehri and Shafahi houses), National Conference on Iranian-Islamic Architecture and Urban Planning, Payam Noor University, Rasht Branch, pp. 50-63. (Text in Persian).
- Essam, A, Parman, A. (1998). Geometric patterns in Islamic art, Tehran: Soroush Publications. (Text in Persian).
- Haqshanas, M, Bamanian, M, Qiyabglu, Z. (2015). Analyzing the parameters of transmitted radiation from a collection of colored glass orsi of the Safavid period, Scientific Research Journal of Color Science and Technology, Volume 10, Number 1, April 2016, pp. 55-64. (Text in Persian).
- Haqshanas, M, Qiyabglu, Z. (2007). Investigating the effect of colored glass on the amount of light and transit energy in the visible range, Journal of Color Science and Technology, Volume 2, Number 4, pp. 220-213. (Text in Persian).
- Kazem Beigi, M. (2004). Destruction of historical monuments of Amol, Islamic History and Civilization Scientific Research Journal, Volume 1, Number 1, September 2014, pp. 93-109. (Text in Persian).
- Kianmehr, Q et al. (2014). Typology of Qavare Bori decorations in the solar form of doors (case study: doors of Qajar period royal buildings in Tehran). Negreh scientific-research quarterly, volume 10, number 34, pp. 85-101. (Text in Persian).
- Madhoshian  nejad, M, Fallahi, F. (2021). A comparative study of the pattern and color of Qajar Orsi of Tabriz and Ardabil, Journal of Fine Arts - Visual Arts, Volume 26, Number 3, pp. 87-97. (Text in Persian).
- Madhoshian Nejad, M. Askari al-Muti, H. (2015). The qualitative and quantitative distinction in the evolution of Qajar Orsi of Tabriz, Scientific Research Journal of Fine Arts - Visual Arts, Volume 21, Number 4, pp. 77-84. (Text in Persian).
- Madhoshiannejad, M, Pirbabaei, M. (2013). Documenting the Orsi of East Azarbaijan province, a research project. Tabriz: Publications of Tabriz University of Islamic Arts. (Text in Persian).
- Omedi et al (2022) valuating the visual comfort of Orosi windows in hot and semi-arid climates through climate-based daylight metrics: a quantitative study, JOURNAL OF ASIAN ARCHITECTURE AND BUILDING ENGINEERING 2022, vol. 21, No. 5, 2114–2130.
- Qabadian, V. (2013). Architecture in Naseri Palace (Tradition and Modernity in Tehran's Contemporary Architecture), 5th edition, Tehran: Pashtun. (Text in Persian).
- Rezaei Zenouz, Sh, Hashempour, P. (2015). The wisdom of the colors used in the Orsi of traditional Iranian buildings, International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development Management in Iran, Maragheh Institute of Higher Industrial Education and the Maragheh University of Technology, pp. 87-98. (Text in Persian).
- Rostami, M, Abidpour, L. (2013). Studying the Ghereh Chini art of the old houses of Amel city (case study: 9 houses and villas of Amol city, Ab Esk and Neva), the second national conference of Tabarstan Art: Native Architecture, Babolsar: Mazandaran University, pp. 10-27. (Text in Persian).
- Saedi, F. (2017). Investigating the technique of making mirror work in orsi decorations with regard to reimagining the space of Islamic architecture, Journal of Research in Art and Human Sciences, second year, number 7, pp. 11-12. (Text in Persian).
- Shah Mohammadi, N, Babakhani, R. (2021). Analyzing the conceptual pattern of Nasir al-Mulk mosque orsi based on the effects of environmental psychology on the psychological perception of users, scientific research journal of environmental science and technology, volume 23, number 8, November 1400, pp. 46-37. (Text in Persian).
- Shakarpour, M, et al. (2014). Studying the aesthetics of light and Orsi windows in the traditional houses of Tabriz during the Qajar period. International Congress of Sustainability in Architecture and Urban Planning, Masdar City, Dubai, pp. 183-193. (Text in Persian).
- Soleimani, M. (2014). Architectural investigation of old Amol houses (case example: madani and manavi), Iranian-Islamic Architecture and Urban Planning National Conference. Payam Noor University, Rasht Branch, pp. 140-154. (Text in Persian).
- Sultanzadeh, H. (1997). Tabriz is a solid stone in the architecture of Iran, Tehran: Cultural Research Office. (Text in Persian).
- Vahdat Talab, M, Nikmaram, A. (2016). Investigating the importance, frequency, and distribution of red color in Orsi of historical houses in Iran. Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, Volume 22, Number 2, pp. 87-97. (Text in Persian).
- Yousefi Far, Sh. Yadullahpour, M. (2009). Investigation of Jame and Agha Abbas endowment mosques in the central context of Amol city, Scientific Quarterly of Ganjineh Asanad, 19th year, book 3, number 75, pages 25-52. (Text in Persian).
- Zamrashidi, H. (1365). Garh-chini in Islamic architecture and handicrafts, Tehran: University Publishing Center. (Text in Persian).
- Ziran, H. Vosoqi, p, Esfandiyari, Sh. (2014). The placement of the interior spaces of Qajar houses (case study: Amel city), the third international conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management. Tehran: Khwaja Nasiruddin Tusi pp. 81-96. (Text in Persian).