رویکرد تحلیلی محتوایی بر توصیفات تاریخی منظر ورودی ابنیه عبادی با تکیه بر مبانی فرهنگ اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

 
ابنیه عبادی در شهرهای تاریخی ایران از عناصر بنیادین ساختار شهری و فرهنگ اسلامی به‌شمار می‌آیند. ساختار کالبدی این بناها و الگوهای شکلی و کارکردی هر یک از اجزای این ساختار، نتیجه دخالت عوامل متعددی چون تفکرات و اعتقادات مذهبی، آموزه‌های دینی و مفاهیم عمیق معنوی است. مقاله حاضر با هدف آشکارسازی وجوه ارتباط میان «مبانی فرهنگ اسلامی» و «ویژگی‌های کالبدی و کارکردی منظر ورودی ابنیه تاریخی عبادی»، در پی پاسخ‌گویی به یک پرسش اصلی است: مبانی فرهنگ و تعالیم اسلامی چگونه بر نما و منظر و کارکردهای ورودی ابنیه تاریخی عبادی تاثیر گذاشته است؟ روش پژوهش، تحلیل محتوا و روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای است؛ به‌طوری‌که از طریق قیاس معارف و مفاهیم اسلام مستخرج از متون دینی با متون تاریخیِ توصیف‌گر ابنیه عبادی، علل معنایی و محتوایی و شیوه‌های شکل‌دهی به ساختار ورودی کاربری‌های مذکور مورد تحلیل قرار می‌گیرد. جهت تعیین شاخص‌های پژوهش ضمن مطالعه متون تخصصی، نظریه شهر اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص‌های سیزده‌گانه پژوهش پیرامون سه مولفه کلی شامل حقایق الهی، آموزه‌های دینی و اصول شهرسازی و معماری اسلامی معین شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که، منظر ورودی ابنیه تاریخی عبادی دارای ویژگی‌های کالبدی و کارکردی متعدد برگرفته از مبانی فرهنگ اسلامی بوده است که در سه زیربخش معنا (وحدانیت- قداست- تنزیه و خلوص- تکریم طبیعت)، کارکرد (هدایت‌گری- تامین امنیت و آرامش روانی- حفظ ارزش‌های اجتماعی- اهمیت وقف- تکریم انسان) و کالبد (استحکام و پایداری- نقش و خط- زیبایی و فرح‌بخشی) قابلِ‌ تحلیل است.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analytical Approach on Historical Descriptions of the Entrance Space of Religious Buildings Based on the Principles of Islamic Culture

نویسنده [English]

  • Hosna Varmaghani
Assistant Professor, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

 
Worship buildings in the historical cities of Iran are considered fundamental elements of urban structure and Islamic culture. The physical structure of these buildings and the formal and functional patterns of each of their components are the result of the intervention of various factors such as religious thoughts and beliefs, religious teachings and deep spiritual concepts. The entrance space has always had a special place in the thoughtful design of Iranian architects. Because in addition to its main function as an articulation space, visually and perceptually, it has also been the Interface space between a building and the urban space and a criterion for recognizing cultural and social identity. In religious places, this space is more important; since this communication node between the city and architecture is a symbolic place through which the values of Islamic culture, the beliefs of the community, religious teachings, and the characteristics of the Islamic city are represented. Accordingly, the entrance design becomes important. This facade can partially express the truths hidden in the religious teachings and principles, either in the form of calligraphy and motifs of the inscriptions, or by the height, proportions, and circumstances of the façade design.
Decorations are not only from the viewpoint of religious art, but also in accordance with the concepts of verses and hadiths. And the themes of phrases and poems engraved on the inscriptions contain religious teachings, moral rules and principles, mystical concepts, historical descriptions, and even jurisprudence assignments. The present article with the aim of revealing the aspects of the relationship between the basics of Islamic culture and the physical / functional perspective of the entrance of religious buildings, seeks to answer a main question: How have the principles of Islamic culture and teachings affected the appearance and functions of the entrance of historical religious buildings? By giving priority to the realigious principles and teachings in shaping the physical and functional structure of religious places, the present article first searches for these principles and teachings by examining religious texts and also the reflection of these aspects in the Islamic architecture and city. Then it traces the aspects of this influence in the meaning and body of the historical building by examining local histories, biographies and travelogues in a historical context.
The research method is content analysis and the data collection method is through existing literature in library; by comparing the teachings and concepts of Islam extracted from religious texts with the historical texts describing the buildings of worship, the semantic and content causes and methods of shaping the input structure of the mentioned uses are analyzed.
In order to determine the research indicators while studying specialized texts, the theory of the Islamic city has been taken into account. In the theory of Islamic urban planning, it is stated that the verses of the Qur'an form the general rules of the Islamic city, and the hadiths of the Prophet (pbuh) determine the basic principles of the cultural and social values of the Muslim city, which have appeared in material form. The theory of the Islamic city is a broad topic that has been formed by philosophers and researchers in explaining the characteristics of the Islamic city, its values and principles, and has been cited in some contemporary researches. An Islamic city is a city that is formed on the basis of Islamic culture and Islamic rules. The dominant factor in the model of the Islamic city is the religion of Islam, and all aspects and indicators of the social and physical life of the city are organized and identified by it.. An Islamic city is a city built on the foundations, principles and courses of the Qur'an and hadiths. The principles that should be considered in the design of the urban landscape of worship places are related to the features of the Islamic city on the one hand and to architectural design on the other hand. Thirteen indicators of research have been identified on three general components, including divine truths, religious teachings, and the principles of urban planning and Islamic architecture.
The research starts by recognizing the dimensions of Islamic culture in 2 categories of sources, including religious texts and specialized texts on Islamic architecture and urban planning. After deducing the indicators of the research, it deals with its various manifestations in the semantic and physical aspects of the historical buildings, and the contemporary viewpoint on the religious building construction. Since the main issue is in regards to the principles and teachings of Islamic culture- after thorough description of historical religious places- ancient texts, travelogues, and local histories are studied and the descriptions regarding the functional, physical, and spatial characteristics of religious uses have been analyzed in terms of their relationship with Islamic culture.
Present research is practical in terms of purpose; since it is trying to address one of the concerns of architecture and urban landscape by using the literature review, that is, the issue of repayment to the meaning and spirit that governs the body and the architectural space, and in this way, acquiring the Islamic Iranian identity in the urban landscape. Also, content analysis method has been used in the research; using library resources and relying on the theory of the Islamic city and its principles and components, numerous categories were extracted and then categorized into 13 indicators from 3 main components. And finally, the analysis of these foundations has been done in historical descriptions and architectural examples.
The results of the research clarify how the Islamic culture is reflected in the facade and landscape of the entrance of the ancient religious buildings through rereading the historical descriptions of these buildings in comparison with three influential components in religious architecture, including attention to divine attributes, general Islamic teachings, and the principles of urban planning and Islamic landscape. The entrance landscape of the historical religious buildings has many physical and functional features taken from the foundations of Islamic culture, which are placed under the semantic indicators defining truths, principles and teachings; so that multiple functional capacities have been provided in facade and the entrance landscape of the buildings with the aim of maintaining social values, religious education, guidance and providing security and human dignity. On the other hand, the aspects of the appearance meaning and the visual landscape of the buildings convey unity, holiness, purity and divine truths, which have been emphasized many times in the historical descriptions of the body of the buildings.
The results show that the entrance view of the historical buildings of worship has many physical and functional characteristics derived from the principles of Islamic culture in three sub-sections of meaning (unity, holiness, purity, respect for nature), function (guidance, providing security and peace of mind, preservation of social values, importance of endowment, respect for human beings) and body (strength and stability, painting and line, beauty and happiness) can be analyzed. Focusing on historical texts and comparison with religious concepts showed that European tourists mainly emphasized the objective/sensual aspects of the buildings, including geometrical decorations and plant motifs, lack of face painting, pleasuring and nature-oriented beauty, simplicity, grandeur, and the height of the building and the invisibility of the inner arena. While the historians of local history and Iranian tourists, with the foreknowledge of religious teachings, have focused on semantic aspects in addition to physical appearances, in other words, the description of physical/functional characteristics in order to show religious meanings and sacred concepts. In these descriptions, features such as the purity and sanctity of water, the sanctity of old trees, the ability to develop, the symbolic role of a function for the area and grandeur of the building, peace and psychological security, religious functions and the space for concentration and reflection have had a more obvious appearance. Both groups of texts show that each component of the landscape was formed with the aim of showing the dimensions of Islamic culture, and sometimes one component of the building served multiple purposes in this regard.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •   Keywords: Islamic Culture
  • Religious Buildings
  • Islamic City
  • Entrance View
  • Historical Buildings
منابع
قرآن کریم (1389). ترجمه ابوالفضل بهرام‌پور، تهران: اسوه.
ابن‌بابویه، محمدبن‌علی (1381). خصال شیخ صدوق با ترجمه و شرح فارسی، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، جلد 1و2، تهران: کتابچی.
ابن‌جوزی، عبدالرحمن‌بن‌علی (1412ق.). المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، بیروت: دارالکتب العلمیه.
استارک، فریا (1366). سفری به دیار الموت، لرستان و ایلام، ترجمه علی‌محمد ساکی، تهران: علمی.
اسفزازی، معین‌الدین محمد (1339). روضات الجنّات فی اوصاف مدینه هرات، با تصحیح و حواشی محمدکاظم امام، جلد 1، تهران: دانشگاه تهران.
اشراقی، فیروز (1379). اصفهان از دید سیاحان خارجی، اصفهان: آتروپات.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن‌خان (1368). مرآه‌البلدان، به‌کوشش عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث، جلد 4، تهران: دانشگاه تهران.
الهی قمشه‌ای، حسین (1387). معماری و فطرت انسانی، اندیش‌نامه: مجموعه مقالات میان‌رشته‌ای شهر و معماری، تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی.
اوکین، برنارد (1386). معماری تیموری در خراسان، ترجمه علی آخشینی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
اینووه، ماساجی (1390). سفرنامۀ ایران، ترجمه هاشم رجب‌زاده، تهران: طهوری.
براون، ادوارد (1395). یک سال در میان ایرانیان، ترجمه مانی صالحی علامه، تهران: اختران.
بروگش، هاینریش کارل (1389). سفری به دربار سلطان صاحبقران، ترجمه محمدحسین کردبچه، تهران: اطلاعات.
بنجامین، ساموئل گرین ویلر (1391). ایران و ایرانیان در عصر ناصرالدین شاه؛ خاطرات نخستین سفیر ایالات متحده امریکا در ایران، ترجمه محمدحسین کردبچه، تهران: اطلاعات.
بورکهارت، تیتوس (1381). هنر مقدس، اصول و روش‌ها، ترجمه جلال ستاری، تهران: سروش.
بهار، مهرداد (1398). از اسطوره تا تاریخ، تهران: چشمه.
بهرامی‌نژاد، فاطمه و کابلی، محمدهادی (1398). مهندسی فرهنگی در شکل‌گیری الگوی معماری اسلامی، مطالعات هنر اسلامی، دوره 15، شماره 36، 29- 48. 
پوپ، آرتور اپهام (1388). معماری ایران، ترجمه غلامحسین صدری، تهران: اختران.
تاورنیه، ژان باتیست (1390). سفرنامۀ تاورنیه، ترجمه حمید ارباب شیرانی، تهران: نیلوفر.
جوادی آملی، عبدالله (1397). مفاتیح الحیاه، قم: مرکز نشر اسراء.
حرّعاملی، محمدبن‌حسن (1413ق.). تفضیل وسائل الشیعه، جلد 3، قم: موسسه آل‌البیت.
حسینی بلاغی، سیدحجت (1386). گزیده تاریخ تهران، تهران: مازیار.
حقیقت، عبدالرفیع (1352). تاریخ سمنان، سمنان: فرمانداری کل سمنان.
درویشی، صیاد و داودی دهاقانی، ابراهیم (1399). تاثیر فرهنگ بومی اسلامی بر پیشگیری از جرائم در شهر قم، اسلام و علوم اجتماعی، دوره 12، شماره 23، 107- 129.
دلاواله، پیترو (1392). سفرنامه پیترو دلاواله (قسمت مربوط به ایران)، ترجمه شعاع‌الدین شفا، تهران: علمی و فرهنگی.
دوبد، کلمنت اوگاستس (1389). سفرنامه لرستان و خوزستان، ترجمه محمدحسین آریا، تهران: علمی و فرهنگی.
دیباج، سیدموسی و سلطان‌زاده، حسین (1392). فلسفه و معماری، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
راولینسون، سر هنری (1362). سفرنامه راولینسون (سفر از زهاب به خوزستان)، ترجمه سکندر امان‌اللهی بهاروند، تهران: آگاه.
رحمتی‌زاده، علی؛ سلطان‌زاده، حسین؛ اعتصام، ایرج و مختاباد امرئی، سیدمصطفی (1398). نقش محیط و فرهنگ در شکل‌گیری آرامگاه‌های دوره اسلامی در حاشیه جنوبی دریای خزر، اندیشه معماری، دوره 3، شماره 5، 60- 83.
ریچاردز، فرد (1390). سفرنامه فرد ریچاردز، ترجمه مهین‌دخت صبا، تهران: علمی و فرهنگی.
ریمون، آندره (1370). مقدمه‌ای بر شهرهای بزرگ عربی- اسلامی در قرن‌های 10 تا 12 هجری، ترجمه حسین سلطان‌زاده، تهران: آگاه.
زارع، شیوا؛ داودی، ابوالفضل؛ کریم‌نژاد، محمدمهدی و دهقان هراتی، محمود (1400). خوانشی بر بازخوانی وحدت در هنرهای بومی سنتی میبد مبتنی بر مفاهیم هنر اسلامی، پژوهشنامه تمدن اسلامی، دوره 3، شماره 6، 107- 134. 
سجادی، سید جعفر (1393). فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران: طهوری.
سدیدالسلطنه مینابی بندرعباسی، محمدعلی‌خان (1393). سفرنامه سدیدالسلطنه (التّدقیق فی سیرالطریق)، تصحیح و تحشیه احمد اقتداری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
سلطان‌زاده، حسین (1390). فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سلطان‌زاده، حسین (1392). نایین، شهر هزارههای تاریخی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سلطان‌زاده، حسین (1396). گزارش طرح پژوهشی ارتقاء هویت فرهنگی شهر قزوین از طریق بهبود نما و منظر شهری بر اساس آموزه‌های شهر ایرانی اسلامی، قزوین: سازمان خدمات طراحی شهرداری استان قزوین.
شاردن، ژان (1349). سیاحت‌نامه شاردن، ترجمه محمد عباسی، تهران: امیرکبیر.
شهبازی شیران، حبیب، حسینی‌نیا، سیدمهدی و حسینی صدر، علیرضا (1399). تاثیر اندیشه‌های فرقه حروفیه بر انتخاب برخی از مضامین کتیبه‌های مسجد کبود تبریز، جلوه هنر، دوره 12، شماره 4، 60- 73.
شین‌جو، سوزوکی (1393). سفرنامه سوزوکی شین جو (سفر در فلات ایران)، ترجمه هاشم رجب‌زاده، تهران: طهوری.
صفاءالسلطنه نایینی، میرزاعلی‌خان (1382). سفرنامه صفاءالسلطنه نائینی (تحفه الفقراء)، به اهتمام محمد گلبن، تهران: اطلاعات.
طباطبایی، سید محمدحسین (1389). تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، جلد 4، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طبرسی، حسن‌بن‌فضل (1386). مکارم الاخلاق، قم: حبیب.
طهرانی، فاطمه، شریعت پناهی، مجیدولی و اسدیان، فریده (1399). بررسی ویژگی‌های شهر پاک برگرفته از فرهنگ و شاخصه‌های شهر اسلامی در شهر تهران، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دوره 12، شماره 3، 491- 512.
عباسی، نوشین؛ ولی بیگ، نیما و آریا، نیکتا (1400). مطالعه مقایسه‌ای سلسله مراتب ورودی مساجد جامع عباسی و سید اصفهان از منظر نظام تناسبات هندسه ایرانی در پلان، فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی، دوره 6، شماره 1، 39- 51.
فضل‌الله، رشیدالدین (1393). وقف‌نامه ربع رشیدی، تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه.
کشانی همدانی، مینا و سجادزاده، حسن (1399). بازخوانی سازمان فضایی محله در شهر ایرانی از منظر فرهنگ وقف مطالعه موردی: محله علی‌قلی‌آقا، شهر اصفهان، مطالعات شهر ایرانی اسلامی، دوره 10، شماره 40، 33- 75.  
کمپفر، انگلبرت (1360). سفرنامه کمپفر، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.
کوپر، جین (1400). فرهنگ نمادهای آیینی، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: علمی.
گنون، رنه (1379). نمادگرایی در گنبد و چرخ، ترجمه محمدعلی رفیعی، معماری و فرهنگ، دوره 1، شماره 4، 18- 18.
لوتی، پیر (1397). سفرنامۀ به‌سوی اصفهان، ترجمه بدرالدین کتابی، تهران: اطلاعات.
ماساهارو، یوشیدا (1391). سفرنامه یوشیدا ماساهارو: نخستین فرستاده ژاپن به ایران، ترجمه هاشم رجب‌زاده، مشهد: آستان قدس رضوی.
مجلسی، محمدباقر (1386). بحارالانوار، ترجمه ابوالحسن موسوی همدانی، جلد 8، تهران: اسلامیه.
محمد بن منور (1393). اسرار التّوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید، به اهتمام ذبیح‌الله صفا، جلد 2، تهران: آگه.
محمدی ری‌شهری، محمد و خوش نصیب، مرتضی (1393). فرهنگ‌نامه مسجد، قم: دارالحدیث.
مطهری، مرتضی (1386). جهان‌بینی توحیدی، قم: صدرا.
مک گِرگُر، کلنل‌سی.ام. (1369). شرح سفری به ایالت خراسان، ترجمه مجید مهدی‌زاده، جلد 1، مشهد: آستان قدس رضوی.
مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه، جلد 2، قم: دارالکتب‌الاسلامیه.
ممانی، حمید؛ یاری، فهیمه و حقیر، سعید(1397). مولفه‌های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت‌بخش تزیینات، هنر و تمدن شرق، دوره 6، شماره 21، 33- 44.  
مؤمنی، کوروش؛ عطاریان، کوروش و محبیان، مصطفی (1399). بازشناسی هویت فرهنگ اسلامی در معماری نماهای ورودی مطالعه موردی: خانه‌های بافت قدیم دزفول، اندیشه معماری، دوره 4، شماره 7، 14- 28.
نرج‌آبادی‌فام، مژگان؛ کرمی، اسلام؛ رئیسی، محمدمنان و جوان فروزنده، علی (1400). بررسی تطبیقی معناشناختی نشانه‌های معماری محلات قدیمی و معاصر از منظر اندیشه اسلامی و از دیدگاه ادراک شهروندان (نمونه موردی محله شتربان و رشدیه تبریز)، فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی، دوره 6، شماره 2، 133- 152.  
نقره‌کار، سلمان و معین مهر، صدیقه (1399). پیشنهاد راهکارهایی برای اثربخشی آموزه‌های اسلامی بر دروس رشته معماری نمونه موردی: دروس مقدمات طراحی معماری بر اساس چهار رویکرد مصوب شورای تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (اسلامی‌سازی، بومی‌سازی، کارآمدی و روز‌آمدی)، پژوهش‌های معماری اسلامی، دوره 8، شماره 28، 51- 67.
نقی­زاده، محمد (1385الف). شهرسازی و معماری اسلامی (مبانی نظری)، اصفهان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان.
نقی‌زاده، محمد (1385ب). باغ هستی، الگویی ایرانی برای طراحی یک فضای شهری، محیط‌شناسی، دوره 32، شماره 40، 63- 76.
نقی‌زاده، محمد (1394). آموزه‌های قرآنی و شهر آرمانی اسلام، پژوهش‌های معماری اسلامی، دوره 3، شماره 3، 46- 67.
نوایی، کامبیز و حاجی‌قاسمی، کامبیز (1391). خشت و خیال (شرح معماری اسلامی ایران)، تهران: سروش با همکاری دانشگاه شهید بهشتی.
نوری، الهام و عینی‌فر، علیرضا (1400). تحلیل کیفیت فضای مابین مسجد و شهر مطالعه مقایسه‌ای ورودی مساجد منطقه‌ای «سنتی و مدرن» معاصر تهران، پژوهش‌های معماری اسلامی، دوره 9، شماره 31، 1- 18.
نوری طبرسی، میرزاحسین (1369). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جلد 3، قم: آل‌البیت.
ورمقانی، حسنا (1400). رویکردی تحلیلی بر خصلت دعوت‌گری مساجد معاصر بررسی موردی: مساجد تهران، پژوهش‌های معماری اسلامی، دوره 9، شماره 30، 123- 143.
همایون‌فر، علیرضا (1367). مدخل آقابزرگ، مسجد و مدرسه، دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، جلد 1، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
هنرفر، لطف‌الله (1350). گنجینه آثار تاریخی اصفهان، اصفهان: ثقفی.
 
References
The Holy Qur'an, (1994). Translated by Mohammad Mahdi Fouladvand, Tehran: Office of Historical and Islamic Studies (Text in Arabic & Persian).
Abbasi N., Valibeig N., Arya N. A. (2021). Comparative Study of the Entrance Circulation of Abbasi Jame’ Mosque and Seyyed Jame’ Mosque in Isfahan from the Perspective of the Persian Geometric Proportion in an Architectural Plan. The Culture of Islamic Architecture and Urbanism, 6 (1), 39-51. URL: http://ciauj-tabriziau.ir/article-1-280-fa.html (Text in Persian).
Bahar, M. (2019). From myth to history, Tehran: Cheshmeh (Text in Persian).
Bahrami nejad, F., & Kaboli, M. H. (2020). Cultural Engineering in Shaping Islamic Architectural Pattern. Islamic art studies, 15(36), 29-48. doi: 10.22034/ias.2020.103890 (Text in Persian).
Benjamin, S.G.W. (2012). Persia and the Persians, Translated by Mohammad Hossein Kordbacheh. Tehran: Etela't (Text in Persian).
Brown, E.G. (2016). A year amongst the Persian, Translated by Mani Salehi Allameh, Tehran: Akhtaran (Text in Persian).
Brugsch, H.K. (2010). Reise der K. preussischen gesandtschaft nach Persien 1860 und 1861, Translated by Mohammad Hossein Kordbacheh. Tehran: Etela't (Text in Persian).
Burckhardt, Titus. (2002). Principes et methodes de l'art scar'e, Translated by Jalal Sattari, Tehran: Soroush (Text in Persian).
Chardin, J. (1970). Vogages de Chardin, Translated by Mohammad Abbasi. Tehran: Amir Kabir (Text in Persian).
Cooper, Jean C. (2021). An illustrated encyclopaedia of traditional symbols, c1978, Translated by Ruqiya Behzadi. Tehran: Scientific (Text in Persian).
Darvishi, S., Davoodi Dehaqani, E. (2020). The Effectiveness of the Indigenous Islamic Culture on the Crime Prevention in the City of Qom. Journal of Islam and social sciences, 12(23), 107-129. doi: 10.30471/soci.2020.5813.1417 (Text in Persian).
De Bode, C.A. (2010). Travels in Luristan and Arabistan, Translated by Mohammad Hossein Aria, Tehran: Scientific and Cultural (Text in Persian).
Della Valle, P. (2013). Cose e parole nei viaggi di pitro della valle, Translated by Shoaedin Shafa, Tehran: Scientific and Cultural (Text in Persian).
Dibaj, S.M., Soltanzadeh, H. (2013). Philosophy and architecture, Tehran: Cultural Research Office (Text in Persian). Inoue, Masaji. (2011). Chuo ajiya ryokoki, Translated by Hashem Rajabzadeh. Tehran: Tahori (Text in Persian).
Elahi Qomshei, H. (2008) Architecture and human nature, Andishnameh 1, Tehran: Ministry of Housing and Urban Development (Text in Persian).
Esfazazi, M.M. (1960). Gardens of Paradise in the descriptions of the city of Herat, Corrections and Margins by Mohammad Kazem Emam, Tehran: University of Tehran (Text in Persian).
Eshraghi, F. (2000). Esfahan: from the view point of foreign travelers, Isfahan: Atropat (Text in Persian).
Etemad al-Saltaneh, M.H. (1989). Country mirrors, by Abdol Hossein Navaei and Mirhashem Mohades, Vol. 4, Tehran: University of Tehran (Text in Persian).
Fazlollah, R. (2014). Waqfname Rabi' Rashidi, Tehran: Awqaf and Charitable Affairs Organization (Text in Persian).
Guénon, R. (2000). Symbolism in dome and wheel, Translated by Mohammad Ali Rafiei, Architecture and Culture, 1(4), 18 (Text in Persian).
Haqiqat, A.R. (1973) History of Semnan, Semnan: General Governorship of Semnan (Text in Persian).
Homayounfar, A. (1988). Entry of Agha Bozorg, Mosque and School, Great Islamic Encyclopaedia, Vol. 1, Under the Supervision of Kazem Mousavi Bojnourdi, Tehran: Great Islamic Encyclopaedia Center (Text in Persian).   
Honarfar, L. (1971). Isfahan Historical Artifacts Treasure, Isfahan: Thaghafi (Text in Persian).
Hore 'ameli, M.H. (1992). Preference of Shiite means, Qom: Al-Al-Bayt Institute (Text in Arabic).
Hosseini Balaghi, S.H. (2007). Selected history of Tehran, Tehran: Maziar (Text in Persian).
Ibn Babouyeh, M.A. (2002). Characteristics of Sheikh Sadouq with Persian translation and commentary,Vol. 1&2.Translated by Mohammad Baqer Kamarei.Tehran: Ketabchi (Text in Persian).
Ibn Jozi, A.R.A. (1991). Regular in the history of kings and nations, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. (Text in Arabic). 
Javadi Amoli, A. (2018). The keys to life, Qom: Isra Publishing Center (Text in Persian).
Kaempfer, E. (1981). Am hofe des persischen grosskonigs (1684 - 85), Translated by Keikavos Jahandari. Tehran: Kharazmi (Text in Persian).
Kashani Hamedani, M., Sajadzadeh, H. (2021). Revisiting the Spatial Organization of Neighborhoods in the Iranian City in Terms of the Tradition of Mortmain; Case Study: Aligholi Agha neighborhood, Isfahan. Iranian Islamic City Studies, 10(40), 33-75. doi: 20.1001.1.2228639.1399.10.40.3.7 (Text in Persian).
Loti, P. (2018). Vers Ispahan, Translated by Badreddin Ketabi, Tehran: Etela't (Text in Persian).
MacGregor, C.M. (1990). Narrative of a journey through the province of Khorassan and on the N. W. frontier of Afghanistan in 1875, Translated by Majid Mehdizadeh, Vol. 1, Mashhad: Astan Quds Razavi (Text in Persian).
Majlesi, M.B. (2007). Sailor Lights, Translated by Abul Hassan Mousavi Hamdani, Tehran: Islamia (Text in Persian).
Makarem Shirazi, N. (1995). Tafsir Nemooneh, vol. 2, Qom: Dar al-kotob al-Islamiah (Text in Persian).
Mamani, H., Yari, F., Haghir, S. (2018). Components of Iranian-Islamic Architecture and the Identity-Constructing Role of Embellishments. Journal of Art and Civilization of the Orient, 6(21), 37-46. doi: 10.22034/jaco.2018.77148 (Text in Persian).
Masaharu, Y. (2012). Travels of Yoshida Masaharu the first emissary of Japan to Iran in Qajar (1880 - 81 A. D.), Translated by Hashem Rajabzadeh. Mashhad: Astan Quds Razavi (Text in Persian).
Mohammad Bin Monavar (2014). The Secrets of Monotheism in the Shrines of Sheikh Abu Saeed, by Zabihollah Safa, Vol. 2, Tehran: Agah (Text in Persian).
Mohammadi Reishahri, M., Khosh Nasib, M. (1014) Mosque Dictionary, Qom: Dar al-Hadith (Text in Persian).
Momeni, K., Attarian, K., mohebian, M. (2020). Recognition of the identity of Islamic culture in the architecture of input faces (Case study: Dezful House of Old Texture). Journal of Architectural Thought, 4(7), 14-28. doi: 10.30479/at.2020.11193.1263 (Text in Persian).
Motahari, M. (2007) Monotheistic worldview, Qom: Sadra (Text in Persian).
Naghizadeh M. (2015). The “Quranic Teaching” and the “Ideal Islamic City”. Journal of Researches in Islamic Architecture, 3(3), 46-64. URL: http://jria.iust.ac.ir/article-1-272-fa.html (Text in Persian).
Naghizadeh, M. (2007a). Islamic urban design and architecture ‏‏‏‏‏‏(The pretical bases), Isfahan: Isfahan Province Building Engineering System Organization (Text in Persian).
Naghizadeh, M. (2007b). The garden of existence, an Iranian model for designing an urban space, Journal of Environmental Studies, 32(40), 63-76 (Text in Persian). 
Narjabadifam M., Karami I., Raeesi M. M, Javan Forouzande, A. (2021). A Comparative Semantic Study of Landmarks of Old and Contemporary Neighborhoods from Perspective of Islamic Notions and the Perspective of Citizens' Perception (A Case Study of Shotorban and Roshdiyeh Neighborhoods of Tabriz). The Culture of Islamic Architecture and Urbanism, 6(2),133-152. URL: http://ciauj-tabriziau.ir/article-1-308-fa.html (Text in Persian).
Navaei, K., Haji Qasemi, K. (2012) Clay and Imagination (Description of Iranian Islamic Architecture), Tehran: Soroush in collaboration with Shahid Beheshti University (Text in Persian).
Noghrekar, S., Moein Mehr, S. (2020). Suggest solutions for the effectiveness of "Islamic teachings on architecture courses" Case Study: Architectural Design Basics Courses Based on the four approaches approved by the Transformation Council of the Supreme Council of the Cultural Revolution:(Islamization, localization, efficiency and updating). Journal of Researches in Islamic Architecture, 8(3), 51-68. URL: http://jria.iust.ac.ir/article-1-1354-fa.html (Text in Persian).
Nouri E, Eynifar A. (2021). Analyzing the Quality of in-between Spaces of Mosque and City: Comparative study of Entrances in Regional “Traditional and Modern” contemporary Mosque in Tehran. Journal of Researches in Islamic Architecture, 9(2), 1-18. URL: http://jria.iust.ac.ir/article-1-1233-fa.html (Text in Persian).
Nouri Tabarsi, M.H. (1990) Investigator of means and extractor of issues, Qom: Al-Al-Bait (Text in Persian).
O'kane, B. (2007). Timurid architecture in Khorasan, Translated by Ali Akhshini, Mashhad: Islamic Research Foundation (Text in Persian).
Pope, A.U. (2009). Persian architecture, Translated by Gholamhossein Sadri, Tehran: Akhtaran (Text in Persian).
Rahmatizadeh, A., Soltanzadeh, H., Etesam, I., & Maktabad Amyat, S. M. (2019). The role of environment and culture in the formation of Islamic tombs in the southern margin of the Caspian Sea. Journal of Architectural Thought, 3(5), 60-83. doi: 10.30479/at.2019.10608.1189 (Text in Persian).
Rawlinson, H.C. (1983). Notes on a March from Zahab to the foot of Zagros, along the mountain of khuzistan, (Susiana) and from thence through the province of Luristan to Kermanshah in the year 1836, Translated by Sekandar Amanollahi Baharvand, Tehran: Agah (Text in Persian).
Raymond, Andre. (1991). The Great Arab cities in the 16th - 18th centuries an introduction, Translated by Hossein Soltanzadeh, Tehran: Agah (Text in Persian).
Richards, F.C. (2011). A Persian jounney, Translated by Mahindokht Saba, Tehran: Scientific and Cultural (Text in Persian).
Sadid al-Saltaneh Minabi Bandarabasi, M.A. (2014). The Travelogue of Sadid al-Saltaneh (Al-Tadaqiq fi Seir al-Tariq), Edited and Updated by Ahmad Eghtedari, Tehran: Dr. Mahmoud Afshar Endowment Foundation (Text in Persian).
Safa al-Saltaneh Naini, M.A. (2003). Travelogue of Safa al-Saltaneh Naini (The masterpiece of Jurists), by Mohammad Golban, Tehran: Etela't (Text in Persian).
Sajadi, S.J. (2014). Dictionary of mystical terms and interpretations, Tehran: Tahouri (Text in Persian).
Shahbazi Shiran, H., Hosseini Nia, S.M., Hoseini Sadr, A. (2021). The effect of the thoughts of the Hurufieh cult on the selection of some themes of the inscriptions of the Blue Mosque of Tabriz. Glory of Art (Jelve-y Honar), 12 (4), 60-73 (Text in Persian).  
Shinjō, S. (2014). Perushiya kogen rioko-ki, Translated by Hashem Rajabzadeh, Tehran: Tahouri (Text in Persian).
Soltanzadeh, H. (2017). Report on the research project of improving the cultural identity of Qazvin city by improving the facade and urban landscape based on the teachings of the Iranian islamic city, Qazvin: Qazvin Province Municipal Design Services Organization (Text in Persian).
Soltanzadeh, H. (2013). Nain: city of historical millennia, Tehran: Cultural Research Office (Text in Persian).
Soltanzadeh, H. (2011). Entry spaces in the traditional architecture of Iran, Tehran: Cultural Research Office (Text in Persian).
Stark, F. (1987). The Valleys of the Assassins and other Persian travels, Translated by Ali Mohammad Saki.Tehran: Scientific Publications (Text in Persian).
Tabarsi, H.F. (2007) Makarem al-Akhlaq, Qom: Habib (Text in Persian).
Tabatabaei, S.M.H. (2010). Tafsir al-Mizan, Translated by Seyed Mohammad Bagher Mousavi Hamedani, vol.4. Qom: Society of Seminary Teachers of Qom (Text in Persian).
Tavernier, J.B. (2011). Voyage en perse, Translated by Hamid Arbab Shirani. Tehran: Niloufar (Text in Persian).
Tehrani, F., Shariat Panahi, M., Asadian, F. (2019). Investigating the characteristics of the clean city derived from the culture and characteristics of the Islamic city in Tehran. New Attitudes in Human Geography, 12(3), 491-512 (Text in Persian).
Varmaghani H. (2021). An Analytical Approach to the Invitation quality of Contemporary Mosques (Case Study: Mosques of Tehran). Journal of Researches in Islamic Architecture, 9(1), 123-143. URL: http://jria.iust.ac.ir/article-1-881-fa.html (Text in Persian).
Zare, S., Davodiroknabadi, A., Karimnejad, M., & Dehghanharati, M. (2022). A Review of Unity in Indigenous Traditional Meybod indigenous Arts based on Islamic Art. Iranian Civilization Research, 3(2), 107-134 (Text in Persian).  
 
URLs:
URL2. https://dornatrip.com, date access: 31/10/2022
URL4. http://naeincity.blogfa.com, date access: 31/10/2022