بررسی جایگاه کنتراست مکمل و وسعت از منظر یوهانس ایتن در آثار مکتب هرات با تمرکز بر آثار کمال‌الدین بهزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

یکی از نکات مهم در نگارگری دوره‌های مختلف این است که علاوه بر مضامین مشترک، اشتراک‌ بصری در استفاده از اشکال، رنگ‌های خالص و عناصر نمادین نیز مشاهده می‌شود. به‌صورت خاص، رنگ یکی از ویژگی‌های مهم و درخورِ توجه هنر نگارگری است که ظرفیت مهمی برای بررسی و تحقیق به شمار می‌رود. نظریه‌های رنگ‌شناسی به شناخت عمیق انسان از رنگ‌ها و تجربه‌های حسی انسان برمی‌گردد و ابزار تحلیلی مناسبی برای بررسی آثار به دست می‌دهد. یکی از این دیدگاه‌ها، نگرش یوهانس ایتن است. با استفاده از این دیدگاه، می‌توان میان دو کیفیت بصری کنتراست وسعت و مکمل، با مضامین آثار در نگاره‌ها ارتباط برقرار کرد. پژوهش حاضر در پی آن است که به این پرسش اصلی پاسخ دهد که کمال‌الدین بهزاد چگونه از کنتراست مکمل و کنتراست وسعت به‌منظور ترسیم تصویری خیال‌انگیز از مضمون «عاشقانه‌عارفانه» بهره برده است. در این پژوهش با بهره‌بردن از روش توصیفی‌تحلیلی و گردآوری اطلاعات و داده‌ها به‌شیوۀ کتابخانه‌ای به این پرسش پاسخ داده شده است و چنین نتیجه‌گیری شد که نظریۀ‌ یوهانس ایتن دربارۀ کنتراست وسعت و مکمل رنگ، به‌خوبی به آثار نگارگری کمال‌الدین بهزاد نیز تعمیم‌پذیر است و نکات خاص و مهمی را از این آثار برای مخاطب آشکار می‌کند. در این آثار، از کنتراست مکمل و وسعت، جهت ایجاد فضاهای رنگی مجزا که در عین دوبعدی بودن دارای عمق نیز باشند، استفاده شده است و هر بخش رنگی در این نگاره‌ها، نمایشی از وقوع رویدادهای خاص و مستقل است. هنرمند با به‌کارگیری این تمهیدات بصری جنبه‌های بیانگرایی، عاطفی و خیال‌انگیزی رنگ‌ها را تقویت کرده است.
 


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the position of complementary contrast and breadth from Johannes Eaton's perspective in Kamaluddin Behzad

نویسنده [English]

  • zeinab mozafarikhah
Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Arts, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the essential aspects of painting from various times is a visual similarity in the use of forms, pure colors, and symbolic motifs, in addition to common subjects. Color, in particular, is one of the most essential and notable characteristics of painting, and it is a key ability for inquiry and study. Chromatography theories allude to people's profound understanding of colors and sensory experiences, and they give a useful analytical instrument for studying the impacts. One of these points of view is Johannes Eaton's. The two visual aspects of contrast, width, and complementarity may be related to the subjects of the works in the drawings using this viewpoint. The purpose of this research is to find out how Kamaluddin Behzad used complementary and expanding contrast to create an imaginative image of the "romantic-mystical" topic. This study used a descriptive-analytical approach to address this question, gathering information and data in a library setting, and concluded that Johannes Eaten's theory of contrast, breadth, and color complementation might be applied to Kamaluddin Behzad's paintings, and it conveys to the audience the unique and vital aspects of these works. Each color portion in these paintings depicts the occurrence of distinctive and independent occurrences, and complementary contrast and width are employed to create different color spaces that are two-dimensional and have depth. The artist has heightened the expressive, emotional, and creative characteristics of colors by using these visual compositions.
Hue theory is the product of the artist's sensory experience of colors in all artistic movements, including Iranian painting, and each color can include certain themes. Shapes and colors in the realm of painting are not what they appear to be in tangible terms. They rely on the transcendental realm, which is taken from Eastern thought, and the painter attempts to show such a world. This notion could be depicted on a two-dimensional paper surface by a Herat school painter. In each period, the paintings were slightly different in terms of the placement of statues, objects, elements, the emptiness of the space, and its colors and qualities, and in some cases, these differences caused change and progress in that period. Herat school is more developed and mature in this period, and the use of form and color symmetry in the works of this period is reduced. A specific form of realism may be noticed in bodies and even in color, in addition to landscapes. Most of the Herat school's works feature light hues, the brightest of which is gold. The school's distinguishing characteristics include brilliance, color maturity, color range, new color combinations, and the development of new topics, among others, which, with the passage of time and the presence of Kamaluddin Behzad, prepare the way for major changes in the art of painting. Europeans have been the primary source of knowledge about Iranian painting in the contemporary age. Thus, a deeper understanding of contemporary Iranian painting can be gained by looking at how the Iranian artist has used color and created colorful spaces in his works, as well as how the Iranian artist has achieved an imaginative display of visual qualities of colors (contrast, breadth, and complementarity). The present study aims to consider if complementary contrast and width (according to Eaton's theory) are present in Kamaluddin Behzad's paintings as a key visual preparation. To do this, this research aims to address the following question: how did Kamaluddin Behzad combine complementary contrast and expansive contrast to create an imaginative image of the "romantic-mystical" theme? For this reason, the position of color in Iranian painting is described first, followed by a study of Kamaluddin Behzad's works, which have been attributed to him based on written research by other researchers (Abdolmajid Hosseini Rad, 2006 and Rouin Pakbaz, 2004 and Mousavi Lor, 2007 and Azhand, 2008). The approach of employing contrast, breadth, and complementarity is discussed in these publications.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Kamaluddin Behzad
  • Herat School
  • Iranian Painting
  • Color
  • Exemplary Space
  • Complementary Contrast
  • Extent Contrast
آژند، یعقوب (1387) نگارگری مکتب هرات، تهران: فرهنگستان هنر.
_______ (1389) نگارگری ایرانی (پژوهش در تاریخ نقاشی و نگارگری ایرانی)، تهران: سمت.
آیزمن، لئاتریس(1388) روان‌شناسی کاربردی رنگ‌ها، ترجمۀ‎ روح‌الله زمزمه، تهران: ابیانه.
ایتن، یوهانس(1382) هنر رنگ، ترجمۀ عربعلی شروه، چاپ3، تهران: یساولی.
بختیاری فرد، حمیدرضا(1388) رنگ و ارتباطات، چاپ2، تهران: فخر کیا.
پاکباز، رویین(1383) نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، چاپ3، تهران: زرین و سیمین.
________(1383) دائره‌المعارف هنر، چاپ4، تهران: فرهنگ معاصر.
حسینی‌راد، عبدالمجید(1385) شاهکارهای نگارگری ایران، مترجمان: ماری پرهیزگاری، پیام پریشان‌زاده، کلود کرباسی، تهران: موزۀ هنرهای معاصر تهران.
شوالیه، ژان‌ژاک؛ گربران، آلن (1384) فرهنگ نمادها، مترجم: سودابه فضایلی، جلد3، تهران: جیحون.
عکاشه، ثروت(1380) نگارگری اسلامی، ترجمۀ غلامرضا تهامی، چاپ2، تهران: حوزۀ هنری.
کاوسی، مژگان (1397) «کمال‌الدین بهزاد در مکاتب نگارگری ایران»، پژوهش در هنر و علوم‌انسانی، 3(1)، 34-23.
گری، بازیل(1384) نقاشی ایرانی، ترجمۀ عربعلی شروه، چاپ2، تهران: دنیای نو.
موسوی‌لر، اشرف (1386) «زیبایی‌شناسی ایرانی اسلامی در آثار کمال‌الدین بهزاد» در کمال‌الدین بهزاد؛ مجموعه مقالات همایش بین‌المللی، تهران: فرهنگستان هنر.
نوروزی‌طلب، علی‌رضا(1378) «جستاری در مبانی نظری هنر و مفاهیم نگارگری ایرانی»، هنر، 19(39)، 108 - 76.
 
References
Akkashe, T. (2001). ‎Islamic Painting, Translated by Gholamreza Tahami, (2nd ed.), Tehran: Hozeh Honari Publication (Text in Persian).
Azhand, Y.(2008). Painting School of Herat, Tehran: Art Academy (Text in Persian).
Azhand, Y.(2010). Iranian Painting, Tehran: The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT) (Text in Persian).
Bakhtiarifard, H.(2009). Color and Communications, (2nd ed.), Tehran: Fakhr Kia (Text in Persian).
Chevalier, J. & Gheerbrant, A (2005). Dictionnaire des Symboles: Mythes, Reves, Coutumes, Translated by Soudabeh Fazayeli, Tehran: Jeyhoon (Text in Persian).
Eiseman, L. (2009). Pantone Guide to Communicating with Color, Translated by Roohollah Zemzemeh, Tehran: Abyaneh (Text in Persian)
Gray, B. (2005). Persian Miniature Painting, (2nd ed.), Translated by Arab Ali Sherveh, Tehran: Donyaye No (Text in Persian).
Hosseini Rad, A. (2006). Iranian Masterpieces of Persian Painting, Tehran: Tehran Museum of Contemporary Art Publication (Text in Persian)
Itten, J. (2003). The Art of Color: The Subjective Experience and Objective Rationale of Color, Translated by Arab Ali Sherveh, (3rd ed.), Tehran: Yassavoli Publications (Text in Persian).
Kavosi, M. (2018). Kamaluddin Behzad in Iranian Painting Schools, Research in Arts and Humanities, 3(1), 23-34 (Text in Persian).
Mousavilar, A. (2007). Iranian-Islamic Aesthetics in Kamaluddin Behzad Artworks, Kamaluddin Behzad; Proceedings of the International Conference, Tehran: Academy of Art (Text in Persian).
Nowroozi Talab. A. (1999). A search on the Theoretical Foundations of Iranian Art and Concepts of Painting, Honar, 19(39), 76-108 (Text in Persian).
Pakbaz, R. (2004). Encyclopedia of Art: Painting, Sculpture, Graphic Arts, (4th ed.), Tehran: Farhang Moaser (Text in Persian).
Pakbaz, R. (2004). Iranian Painting: from Prehistoric Era to the Present Day, (3rd ed.), Tehran: Zarrin and Simin (Text in Persian).
 
URL(s)
URL1: arsmundi.com/en/artwork/composition-a-piet-mondrian-801853.html
URL2: artsandculture.google.com/asset/_wGkOiyV0ojtRA
URL3: commons.wikimedia.org/wiki/File: Paul_Gauguin_-_Christ_and_the_Garden_of_Olives.jpg
URL4: wikiart.org/en/kamal-ud-din-behzad/construction-of-the-fort-of-kharnaq-1495