بررسی و مطالعه سنگ‌قبرهای ارمنی سنگ سفید الیگودرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای باستان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، نویسنده مسئول.

2 کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیارگروه باستان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22051/jjh.2021.37389.1690

چکیده

سنگ ‌قبرها به‌دلیل ارتباط خاصی که با انسان دارند، بستر مناسبی برای نمایش افکار و عقاید عجین‌شده، از سوی مردمان مناطق مختلف را به تصویر می‌‌کشند. وجود طرح‌‌های خاص بر روی سنگ ‌قبرها که گاه تکرار شده و گاه منحصربه‌‌فرد حکاکی شده‌‌اند، نشان از اهمیت این موضوع (نمادشناسی تصاویر حک‌شده) و نگاه اقوام گذشته پیرامون مرگ را مشخص می‌‌کند. یکی از مظاهر هم‌زیستی تاریخی اکثریت مسلمان شهر الیگودرز با اقلیت ارامنه در این شهر، گورستان‌‌هایی است که پیروان اقلیت مذکور، طی سده‌‌های مختلف، جهت خاک‌سپاری و تکریم درگذشتگان خود در این شهر ایجاد کرده‌‌اند. یکی از این گورستان‌‌ها، گورستان روستای سنگ‌‌سفید است که از لحاظ نقش‌‌مایه و محتوایی، دربرگیرندۀ پیام‌‌هایی از اندیشه و هنر ارامنه است. بدین‌‌منظور در پژوهش پیش‌‌ رو کوشیده شد با انجام تحقیقات میدانی و کتابخانه‌‌ای (به‌ویژه منابع دست اول مقالات و کتاب‌‌های ارمنی)، گورهای ارمنی سنگ‌سفید الیگودرز بررسی و ضمن مطالعه و معرفی آنها، ارتباط این نقش‌‌ها با باورها و اندیشۀ مردمان ارمنی‌‌نشین سنگ‌سفید در 100 سال گذشته مطالعه شود. سؤال پژوهش بدین صورت است که نقوش سنگ ‌قبرهای ارمنی سنگ‌سفید الیگودرز از لحاظ مضمون و نمادشناسی شامل چه مفاهیمی است. وجود کتیبه، نقوش انسانی (زن و مرد)، فرشتۀ بالدار (لچک و زوج و قرینه)، ابزاری (قیچی، زنجیر و صلیب و عصا)، نقوش گیاهی (گل نیلوفر و گلدان)، اجرام (خورشید)، نمادین (خاچکار)، نقوش حیوانی (عقاب) و از همه مهم‌‌تر وجود قاب‌‌بندی‌‌های مازه‌‌دار و محرابی‌شکل که به‌منظور سامان‌‌دهی و نظم‌بخشیدن به کتیبه‌‌ها و نقوش، دارای معانی نمادین خاصی است، تنها به‌قصد تزیین ایجاد نشده‌‌ است. نتایج حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که سنگ ‌قبرهای الیگودرز جزئی از اجزای شکل‌‌دهندۀ فرهنگ و عقاید مردم و اجتماع مردمان ارمنی‌‌نشین سنگ‌سفید است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Armenian Tombstones in Sang-e Sefid, Aligudarz

نویسندگان [English]

  • sara sadeghi 1
  • zahra mirazi 2
  • Ardeshir Javanmardzadeh 3
1 Ph.D. Candidate, Archaeological Department, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (Corresponding Author).
2 M.A, Archaeological Department, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Archeology, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

 
 
Due to their special connections with humans, tombstones can be a proper manifestation of people’s beliefs and opinions from different areas. Special patterns on some tombstones, some of which are uniquely engraved, and some others are occasionally repeated show the importance of tombstones (the engraved images semiology), and the idea of our ancestors about death. The cemeteries built by the Armenian minority during various periods are a sign of the historical coexistence of Armenians and the Muslim majority. Therefore, this study seeks to evaluate Armenian tombstones in Sang-e Sefid, Aligudarz city and study the relationship between the engravings on tombstones and thoughts and beliefs of Armenians living in Sang-e Sefid in the last 100 years through field and library research (especially primary sources such as Armenian books and articles). The question we are trying to answer is: What kind of symbols and concepts are used in the tombstone engravings in Sang-e Sefid cemeteries? Epigraphs, humans (men and women), winged angels (scarfs, couple and symmetrical), tools (scissors, chains, crosses, and canes), plants (lilies and vases), celestial objects (sun), symbols (Khachkar), animals (eagles) and most importantly, oval and Mihrab-shaped frames were used to organize and arrange inscriptions and patterns with special symbolic meanings. The results indicate that the tombstones of Aligudarz were a constituent of Armenians’ culture and beliefs living in Sang-e Sefid.
Building monuments for the dead was rooted in other beliefs as well. Greeks believed that if they did not bury the dead properly, their souls would wander around. In general, tombstones are an amalgam of multiple components including individual identity, community relations, mythological mind, ethnicity, and religion. In other words, when someone passed away, the essence of their existence was manifested in the engravings on their tombstones. Like tombstones of other regions in Iran, the tombstones of Sang-e Sefid are engraved with historical, cultural, social, and religious concepts of the region.  It is worth noticing that human and plant engravings are almost always together which indicates the popular culture, beliefs, and tradition of that time. The tradition of Armenians living in Sang-e Sefid was rooted in Christian-European culture. Similar to other migrants, they brought their native culture to the target land.
This study used a descriptive-analytic approach, and the data were collected using field and library research (especially primary sources such as Armenian books and articles). The sources for field research were direct observation, photography, and interviewing Armenians living in Iran and familiar with the engravings. For the library research, primary Armenian sources, especially a quarterly magazine published by Iranian-Armenians since 1998 was studied. Fifteen tombstones in the Armenian cemetery in Sang-e Sefid were introduced, and their engravings were compared with the data collected using the methods.
Most of the tombstones found in this cemetery were horizontal while some were headstones. All the graves were in the east-west direction in the shape of boxes and boulders. The box-shaped tombstones were often bigger and the tombstones were smaller and filled with engravings.
The patterns were in the form of engravings or reliefs. For reliefs, the patterns were carved out to highlight the patterns. This method was time-consuming, very delicate, and it was mostly adopted for the main patterns (humans, plants, animals, etc.). For the engravings, the patterns were engraved on the tombstone. It was mostly used for frames, writings, or small patterns.
Tombstones are generally categorized into three groups.

Initial or framing patterns: Frames are on the top of the tombstone. On the bottom, delicate Mihrab or sigmoid-shaped lines are drawn surrounding the stone.
Middle patterns: The main patterns are in the middle including humans, plants, birds, and geometrical shapes.
Finishing patterns: These patterns include Armenian script (name of the deceased, seeking forgiveness, and date of death)

The local culture has a major influence on the engravings of the tombstones. From an anthropological point of view, engraved motifs are very important. In the Sang-e Sefid cemetery, there are 9 major motifs including plants, animals, geometrical shapes, sun, humans, angels, tools, epigraphs, and framings.
Fifteen tombstones in the Sang-e Sefid cemetery were introduced and evaluated, and their engravings were assessed in detail. Various motifs of tombstones in the region indicated that the Armenians pay special attention to preserving the burial rites and cherishing the memory of their loved ones, and used these symbolic and geometrical engravings to highlight this fact. These patterns are inspired by the beliefs and ideas of the people living in the region, and they include human, plant, geometrical shape, animal, symbolical and even framing motifs. The symbolical aspect of these motifs is more dominant than the decorative one. This symbolical aspect is most pronounced in angel, sun, and cross motifs. Since the motifs were engraved with the transcendental world in mind, concepts such as guidance for the dead, protection and guardianship, symbol and manifestation of enlightenment, etc. come to mind. Religious motifs such as the cross, the altar of angels decorated with flowers, and the clothing are representative of the deceased’s faith, beliefs, and honesty. Rather than depicting the religious character of the deceased, such religious motifs are remnants of the ancient religious mindset of their ancestors in Armenia, many of which are rooted in the mythological culture of the Armenian people. The interesting thing about the tombstones is the motif of the cross and people with religious coverings, which seem to indicate that most of the people buried in this cemetery are Armenians who were followers of Mithraism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tombstone
  • Motifs
  • Sang-e Sefid
  • Aligudarz
  • Armenian
احمدزاده، فرید؛ حسینی، سیدهاشم؛ نورسی، حامد (1397) «پژوهشی بر شناخت مضامین و نقوش سنگ قبور ایل گوران در شهرستان اسلام‌آباد غرب (شاه‌‌آباد سابق)»، مبانی نظری هنرهای تجسمی، 3(1)، 92-79.
اکبری، مریم؛ مولایی، محمدمهدی (1397) «تأثیر وجوه موازی اسلام و مسیحیت بر شکل‌‌گیری معماری کلیسا و مسجد (با تأکید بر روند تبدیل کلیسا به مسجد در دوران عثمانی)»، پژوهش‌‌های معماری اسلامی، 6(4)، 137-121.
اوسپسنکی، لئونید؛ لوسکی، ولادیمیر (1388) معنای شمایل‌‌ها، ترجمۀ مجید داودی، تهران: سورۀ مهر.
اولوبابیان، باگرات (1384) «خاچکار»، ترجمۀ ادوارد هاروتونیان، پیمان، 9(33) 52- 26.
آموزگار، ژاله (1392) تاریخ اساطیری ایران، تهران: سمت.
آیوازیان، ماریا (1391) اشتراکات اساطیری و باورها در منابع ایرانی و ارمنی، تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی.
باغداساریان، ادیک (1380) نگاهی به تاریخ ارمنیان ایران، تهران: ادیک باغداساریان.
بلخاری، حسن (1384) مبانی نظری هنر و معماری اسلامی، تهران: سوره.
بورکهارت، تینوس (1390) هنر مقدس، ترجمۀ جلال ستاری، تهران: سروش.
بهمنی، پردیس (1389) سیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهای سنتی ایران، تهران: دانشکدۀ هنر و رسانه، دانشگاه پیام‌نور تهران.
پرهام، سیروس (1371) دست‌‌بافته‌‌های عشایری و روستایی فارس، جلد2، تهران: امیرکبیر.
پویان، جواد؛ خلیلی، مژگان (1389) «نشانه‌‌شناسی نقوش سنگ قبرهای قبرستان دارالسلام شیراز»، کتاب ماه هنر، 144،107- 98.
تورامانیان، توروس (1392) تاریخ معماری ارمنیان، ایروان: دانشگاه دولتی ایروان.
جهانمرد، بهاره؛ ولی‌‌بیگ، نیما (1398) «بررسی تناسب و ترکیب‌‌بندی سنگ‌‌مزارهای با نقش‌‌مایه فرشته در آرامستان ارامنه جلفای اصفهان»، نگره، 14(52)، 67-53.
خدادادی، علی؛ صفی‌‌خانی، نینا؛ احمدپناه، سیدابوتراب (1397) «بررسی تطبیقی نقش‌‌مایۀ فرشته در سنگ قبور آرامگاه ارامنه و تخت فولاد اصفهان»، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 23(3)، 92-83.
خزعلی، مرضیه (1387) «بررسی ماهیت فرشتگان از دیدگاه ادیان الهی»، اندیشۀ نوینی دینی، 4(12)، 184-153.
خلعتبری، محمدرضا (1383) کاوش­های باستان­شناسی در محوطه­های باستانی تالش: گزارش مقدماتی حفریات و سکه- میان­رود، تهران: انتشارات پژوهشگاه میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان.
دادور، ابوالقاسم؛ منصوری، الهام (1385) درآمدی بر اسطوره‌‌ها و نمادهای ایران و هند در عصر باستان، تهران: کلهر.
دفتر آمار و اطلاعات استانداری لرستان، معاونت برنامه‌‌ریزی (1390) سالنامۀ آماری بخش جمعیت‌‌شناسی، لرستان.
ذاکرین، میترا (1390) «بررسی نقش خورشید بر سفالینه‌‌های ایران»، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 3(46)، 33-23.
ذکاوت، سحر؛ نوری، سونیا (1397) «بررسی تطبیقی تزیینات وابسته به معماری دو کلیسای سنت استپانوس و قره کلیسا با تزیینات معماری ایران باستان (بررسی نقش‌‌مایه‌‌های خورشید، سرو و نیلوفر)»، جلوۀ هنر، 10(2)، 45-54.
رهبر، ایلناز (1400) «مطالعۀ تاریخی بازتاب تحولات نشانه‌‌ای جنسیت بر روی سنگ قبور زنان از دورۀ قاجار تا دورۀ معاصر»، جلوۀ هنر،13(2)، 33-21.
ریاضی، محمدرضا (1381) طرح‌‌ها و نقوش لباس‌‌ها و بافته‌‌های ساسانی، تهران: گنجینۀ هنر.
سارکسیان، گارون (1383) «دودمان گریکور مقدس و نخستین رهبران دینی ارمنستان»، پیمان، 8(27)، 23-5.
سرلو، خوان ادواردو (1389) فرهنگ نمادها، ترجمۀ مهرانگیز اوحدی، تهران: دستان.
سلطانی‌‌نژاد، آرزو؛ فرهمند بروجنی، حمید؛ ژوله، تورج (1393) «تجلی نمادها در قالی ارمنی‌‌باف ایران»، نگره، 9(30)،61-47
شاهمندی، اکبر (1392) «بررسی و مقایسه تطبیقی تشت‌آب‌‌های قبور در آرامگاه‌‌های تخت فولاد و ارامنۀ اصفهان»، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 18(1)، 44-33.
شایسته ­فر، مهناز (1389) »نماد اساس مطالعات زیبایی­ شناختی و مضمونی هنر«، کتاب ماه هنر، 139، 109-94.
شریفی‌‌نیا، اکبر؛ ساریخانی، مجید؛ دولت‌‌یاری، عباس؛ قائمی، نعیمه (1395) «شناخت و بررسی مضامین و نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره‌‌شهر در استان ایلام»، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، 21(1)، 35-23.
شریفی‌‌نیا، اکبر؛ لشکری، آرش (1397) «بررسی و مطالعۀ نقوش تزیینی سنگ قبور قبرستان مادر زلیخا از شهرستان دره‌‌‌‌شهر»، جلوۀ هنر، 10(1)، 72-65.
شوالیه، ژان (1388) فرهنگ نمادها، ترجمۀ سودابه فضایلی، تهران: جیحون.
صفی‌‌خانی، نینا؛ احمدپناه، سید ابوتراب؛ خدادادی، علی (1393) «نشانه‌‌شناسی نقوش سنگ قبور قبرستان تخت فولاد اصفهان (با تأکید بر نقوش حیوانی شیر و ماهی)»، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، 19(4)، 76- 67.
عطایی، محمدرضا (1398) «نمادشناسی مرگ بر مبنای نقوش حک‌شده روی سنگ قبر در منطقۀ زاگرس میانی با تأکید بر شهرستان نهاوند»، همایش بین‌‌المللی زاگر‌‌س‌‌شناسی با عنوان منشأ پیدایش حیات انسان در رشته‌‌کوه‌‌های زاگرس، بنیاد ایران‌‌شناسی، تهران.
علی‌‌نژاد، روجا (1393) «سفیدچاه، نمایه‌‌ای فراتر از یک گورستان؛ شناخت و بررسی مضامین و نقوش تصویری گورستان سفیدچاه»، هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی،19(2)، 56-49.
فرزین، علیرضا (1384) گورنگاره‌‌های لرستان: پژوهشی مردم‌‌شناختی در نقش و مضمون سنگ گورهای لرستان، تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکدۀ مردم‌شناسی.
فقیه‌‌میرزایی، گیلان؛ مخلصی، محمدعلی؛ حبیبی، زهرا (1384) تخت فولاد یادمان تاریخی اصفهان، تهران: شابک.
کاراپتیان، آرمینه آ (1391) «پیشینۀ فرش‌‌های ارمنی و بازتاب نماد و انگاره در اصالت نقش‌‌های آن»، پیمان،16(60)، 51-7.
کاظم‌‌پور، مهدی؛ محمدزاده، مهدی؛ شکرپور، شهریار (1399) «تحلیل نمادشناسی نقوش سنگ مزارات اسلامی موزۀ شهر اهر»، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی،25(1)، 86-71.
کالج، مالکوم (1380) اشکانیان، پارتیان، ترجمۀ مسعود رجب‌‌نیا، تهران: هیرمند.
کام­بخش فرد، سیف­الله (1377) گورخمره­های اشکانی. نشریه باستان­شناختی و تاریخ (پیوست 1)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
کوپر، جی‌‌سی (1392) فرهنگ نمادهای آیینی، ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران: علمی.
کوماراسوامی، آندانا (1386) فلسفۀ هنر مسیحی و شرقی، ترجمۀ امیرحسین ذکرگو، تهران: فرهنگستان هنر.
گراوند، افراسیاب (1397) «تفسیر شمایل‌‌نگارانۀ نقوش جانوری در قره‌‌کلیسا- چالدران»، مطالعات باستان‌‌شناسی پارسه، 2(6)، 143-159.
گیرشمن، رومن (1377) هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی، ترجمۀ بهرام فره­وشی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
مبینی، مهتاب؛ شاکرمی، طیبه؛ شریفی‌‌نیا، اکبر (1397) «بررسی تطبیقی تزیینات گچ‌‌بری مسجد سیمره با مسجد نه‌‌گنبد بلخ و سامرا از دورۀ عباسی»، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، 23(1)، 73-61.
مقدم، محمد (1380) مهر و ناهید، تهران: هیرمند.
موسوی کوهپر، سید مهدی؛ خانعلی، حمید؛ نیستانی، جواد (1394) «سنگ‌‌های مزار، نمودی از وحدت مختلف اسلامی در ایران؛ گونه‌‌شناسی، طبقه‌‌بندی و مطالعۀ آرایه‌‌ای سنگ مزارهای نوع گهواره‌‌ای»،  تاریخ اسلام، 5(20)، 152-133.
مولند، اینار (1380) جهان مسیحیت، ترجمۀ محمد باقر انصاری و مسیح مهاجری، تهران: امیر کبیر.
نادری گرزالدینی، مرجانه (1394) «مضامین و مفاهیم گیاهی در تخت جمشید»، کنفرانس بین‌‌المللی معماری و شهرسازی، مهندسی عمران، هنر و محیط‌زیست، افق‌های آینده، نگاه به گذشته،7-3.
نوراللهی، علی؛ شیرزاد، غلام (1394) «معرفی و تحلیل گورستان‌‌های ارمنیان شهرستان خمین»، پیمان،19(72)، 96-74.
نوراللهی، علی؛ علی‌‌لو، سارا (1395) «قوم باستان‌‌شناختی گورنگاره‌‌های ارمنیان شرق زاگرس مرکزی، (خمین، شازند، الیگودرز، سیرک و جلفا)»، پیمان،20(76)، 152-107.
نوری‌‌زاده، احمد (1376) تاریخ و فرهنگ ارمنستان، تهران: چشمه.
__________(1384) صد سال شعر ارمنی (از اواخر قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم)، تهران: چشمه.
هال، جیمز (1380) فرهنگ نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران: معاصر.
هژبری نوبری، علیرضا (1383)  جایگاه کاوش­های مسجد کبود تبریز در عصر آهن ایران و مقایسه آن با سایر محوه ­های هم­ عصر، مجموعه مقالات همایش بین ­المللی باستان­ شناسی ایران؛ شمال غرب ایران، به کوشش مسعود آذرنوش، تهران: انتشارات پژوهشکده باستان­شناسی.
هژبری نوبری، علیرضا (1389) گزارش سومین فصل کاوش­های باستان­شناختی گورستان باستانی لاریجان منطقه خدآفرین، تهران: گزارش چاپ نشده سازمان میراث فرهنگی.
هوسپیان، شاهین (1394) «چند کلیسای ارمنی در یک نگاه»، پیمان، 19(74)، 132-74.
__________ (1396) «خاچکار» (بخش دوم)، پیمان، 21(81)، 49-8.
__________ (1397) «کاوش‌‌های باستان‌‌شناسی در آرامگاه پادشاهان اشکانی ارمنستان»، پیمان، 22(85)، 66- 46.
هیس، هوفمن رینولدز (1340) تاریخ مردم‌‌شناسی، ترجمۀ ابوالقاسم طاهری، تهران: ابن‌سینا.
یاحقی، محمدجعفر (1375) فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، تهران: سروش.
یونگ، کارل گوستا (1352) انسان و سمبل‌هایش، ترجمۀ ابوطالب صارمی، تهران: پایا.
 
References
Ahmadzadeh, F., Hosayni, S., Norasi, H. (2018). A Research on the Recognition of Implication & Motifs of Gooran Tribal Gravestones in West Islamabad (Ex-Shah Abad1) City, Theoretical Principles of Visual Arts, 3(1), 72-92. doi: 10.22051/jtpva.2018.3936 (Text in Persian).
Akbari M. ; Moulaii, M. M. (2019). The Impact of Parallel Aspects of Islam and Christianity on the Process of Converting Church to Mosque: During the Ottoman Era, Journal of Researches in Islamic Architecture, 6(4), 121-137 (Text in Persian).
Alinezhad, R. (2014). Sefidchah, An Image Beyond of a Cemetery Recognition and Study on themes and Visual Motifs of Sefidchahs Cemetery, Honar-ha-ye-Ziba Honar-ha-ye Tajassomi, 19 (2): 49-56 (Text in Persian).
Amoozgar,  J. (2013). Mythological History of Iran, Tehran: SAMT Publications (Text in Persian).
Ataie, M. (2019). Symbolism of Death based on Motifs Carved on Tombstones in the Middle Zagros Region with Emphasis on Nahavand City, International Conference on Zagros Studies: The Origin of Human Life in the Zagros Mountains, Iranology Foundation, Tehran (Text in Persian).
Ayvazyan, M. (2012). Mythological Commonalities and Beliefs in Iranian and Armenian Sources, Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies (Text in Persian).
Baghdasarian, E. (2001). A Short History of Armenian Community in Iran, Tehran: Edik Baghdasarian (Text in Persian).
Bahmani, P. (2010). The Evolution of the Role and Symbol in Traditional Iranian arts, Payame Noor University of Tehran (Text in Persian).
Bolkhari, H. (2005). Theoretical Foundations of Islamic Art and Architecture, Tehran: Soore Publication (Text in Persian).
Burckhardt, T. (2011). Sacred Art in East & West: Its Principles and Methods, Tehran: Soroush Publications  (Text in Persian).
Chevalier, J. (2009). Dictionnaire des Symboles: Mythes, Reves, Coutumes, Translated by Soudabeh Fazayeli, Tehran: Jeihoon (Text in Persian).
Cirlot, J.E. (2010). A Dictionary of Symbols, Tehran: Dastan Publications (Text in Persian).
Colledge, M. (2001). The Parthians, Translated by Massoud Rajabnia Tehran: Hirmand Publications (Text in Persian).
Coomaraswamy, A. (2007). ‎Christian and Oriental Philosophy of Art, Tehran: Iranian Academy of the Arts (Text in Persian).
Cooper, J. C. (2013).  An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols (1st Vol.), Tehran: Elmi Publications  (Text in Persian).
Davdar, A. & Mansouri, E. (2006). An Introduction to the Myths and Symbols of Iran and India in Ancient Times, (1st ed.), Tehran: Kalhor Publications (Text in Persian).
Faqigh Mirzaie, G., Mokhlesi, M. & Habibi, Z. (2005). Takht-e Foulad: a Historical Cemetery in Iran's Isfahan, Tehran: Shabak Publications (Text in Persian).
Farzin, A. (2005). Lorestan Tombstone Motifs: An Anthropological Study on the Patterns and Content of Lorestan Tombstones, Tehran: Anthropological Research Institute of the Cultural Heritage and Tourism Organization (Text in Persian).
Garavand, A.; Rezalou, R. (2019). Iconographic Interpretation of Animal Designs in the Ghareh Klisa of Chaldoran, Parseh Journal of Archaeological Studies, 2 (6): 143-159 (Text in Persian).
Gershman, R. (1998). Iranian Art in the Median and Achaemenid Periods, translated by Bahram Farhoushi, Tehran: Scientific and Cultural Publications (Text in Persian).
Hall, J. (2001). Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art, Tehran: Farhang Moaser (Text in Persian).
Hays, H.R. (1961). From Ape to Angel, Tehran: Ibn Sina Publications (Text in Persian).
Hejbari Nobari, A. (2004). The location of the excavations of the Blue Mosque of Tabriz in the Iron Age of Iran and its comparison with other contemporaries, Proceedings of the International Conference on Archeology of Iran; Northwest of Iran, by Massoud Azarnoush, Tehran: Archaeological Research Institute Publications (Text in Persian).
Hejbari Nobari, A. (2010). Report of the third chapter of archeological excavations of Larijan ancient cemetery in Khodafarin region, Tehran: Unpublished report of Cultural Heritage Organization (Text in Persian).
Hovsepian, Sh. (2015). Several Armenian Churches it a Glance, Peyman Cultural Quarterly, 19 (74), 74-132 (Text in Persian).
Hovsepian, Sh. (2017). Khachkar (Part 2), Peyman Cultural Quarterly, 21 (80), 8-49 (Text in Persian).
Hovsepian, Sh. (2018). Archaeological Excavations at the Tomb of the Parthian Kings of Armenia, Peyman Cultural Quarterly, 22 (85), 46-66 (Text in Persian).
Jahanmard, B., Valibeig, N. (2019). A Study on the Proportions and Composition of the Tombstones Containing Angelic Motifs in Isfahan’s New Julfa Cemetery, Negareh Journal, 14(52), 53-67. doi: 10.22070/negareh.2019.4069.2085 (Text in Persian).
Jung, C.G (1973). Man and His Symbols, Translated by Abutaleb Saremi, Tehran: Paya (Text in Persian).
Kambakhsh Fard, S. (1998). Parthian zebras, Journal of Archeology and History (Appendix 1), Tehran: University Publishing Center (Text in Persian).
 
Karapetyan, A. (2012). The Background of Armenian Carpets and the Reflection of the Symbol and the Idea in the Originality of its Patterns, Peyman Cultural Quarterly, 16 (60): 7-51 (Text in Persian).
Kazempour, M., Mohammadzadeh, M., Shokrpour, S. (2020). The Iconography Analysis of the Islamic Period Grave stones in Ahar Museum, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi, 25(1), 71-86. doi: 10.22059/jfava.2018.266150.666028 (Text in Persian).
Khalatbari, M. R. (2004). Archaeological excavations in Talesh archeological sites: Preliminary report of excavations and coins - Miyanroud. Tehran: Publications of Cultural Heritage Research Institute and General Directorate of Cultural Heritage of Guilan Province (Text in Persian).
 
Khazali, M. (2008). Examining the Nature of Angels from the Perspective of Divine Religions, A Research Quarterly in Islamic Theology (kalam) and Religious Studies, 4 (12): 105-136 (Text in Persian).
Khodadadi, A., Safikhani, N., Ahmadpanah, S. (2018). A comparative study of the Image of Angel as a Motif Engraved on the Tombstones of Armenians’ Cemetery and Those of Takht-e-Foolad Cemetery in Esfahan, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi, 23(3), 83-92. doi: 10.22059/jfava.2018.227470.665609 (Text in Persian).
Lorestan Governor's Office of Statistics and Information, Deputy of Planning (2011). Statistical Yearbook of Demography, Lorestan (Text in Persian).
Mobini, M., Shakarami, T., Sharifinia, A. (2018). Comparative Study of Stucco Decorations of Seymareh Mosque, Noh Gonbad Mosque of Balkh, and Samarra from Abbasid Period, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi, 23(1), 61-72. doi: 10.22059/jfava.2017.240895.665729 (Text in Persian).
Moghaddam, M. (2001). Mehr and Nahid, Tehran: Hirmand Publications (Text in Persian).
Molland, I. (2001). The World of Christianity, translated by Mohammad Baqer Ansari and Masih Mohajeri, Tehran: Amir Kabir (Text in Persian).
Mousavi Kouhpar, S. M., Khanali, H.; Nayestani, G. (2016). Tombstones, a Case of Unity of Different Islamic Religions in Iran: Typology, Classification, and Study of Figures on Cradle Tombstones, Pajoohesh Name-ye Tarikhe ISLAM, 1(20), 133-153 (Text in Persian).
Naderi Garzaldin, M. (2015). Plant themes and concepts in Persepolis, International Conference on Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Art, Environment: A Look at the Past and the Future, 3-7 (Text in Persian).
Noorallahi, A. and Alilu, S. (2016). Archaeological Ethnography of Armenian Cemeteries in the East Zagros (Khomein, Shazand, Aligudarz, Sirk and Jolfa), Peyman Cultural Quarterly, 20 (76):107-152 (Text in Persian).
Noorallahi, A. & Shirzad, Gh. (2015). Introduction and Analysis of Armenian Cemeteries in Khomein City, Peyman Cultural Quarterly, 19 (72): 74-96 (Text in Persian).
Nourizadeh, A. (1997). History and Culture of Armenia, Cheshmeh (Text in Persian).
Nourizadeh, A. (2005). Hundred Years of Armenian Poetry, Cheshmeh (Text in Persian).
Ouspensky, L. and Lossky, V. (2009). The Meaning of Icons, (2nd ed.), Tehran: Soore Mehr Publication (Text in Persian).
Parham, C. (1992). Persian Rugs and Flatweaves, (Vol. 2), Tehran: Amir Kabir (Text in Persian).
Pooyan, J.; Khalili, M. (2010). Semiotics of Tombstones in Shiraz Daraslam Cemetery, Ketab-e-Mah-e-Honar, 144, 98-107 (Text in Persian).
Rahbar, I. (2021). A Historical Study of the Gender Signs related to Females on Gravestones from Qajar Period till Now, Glory of Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 13(2), -. doi: 10.22051/jjh.2021.33357.1569 (Text in Persian).
Riazi, M. (2002). Patterns and Designs of Sassanid Clothes and Weavings, Tehran: Ganjine Honar (Text in Persian).
Safikhani, N., Ahmadpanah, S., Khodadad, A. (2014). Semiotic of Isfahan s Takht-e Foulad Cemetery Motifs (With Emphasis on Animal Motifs of Lion and Fish, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi, 19(4), 67-76. doi: 10.22059/jfava.2014.55422 (Text in Persian).
Sargsyan, G. (2004). Dynasty of St. Gregory and the First Religious Leaders of Armenia, Peyman Cultural Quarterly, 27, 5-23 (Text in Persian).
Shahmandi, A. (2013). Evaluating and Comparing Tashtab (Water Tub) in the Armenian`s Cemetery and in the Cemetery of Takhte Foulad in Isfahan, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi, 18(1), 1-13. doi: 10.22059/jfava.2013.36269 (Text in Persian).
Sharifinia, A., Lashkari, A. (2018). A Review and Study of Decorative Motifs of Tombstones in Madar Zoleykhah Cemetery in Darreh Shahr, Glory of Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 10(1), 65-72. doi: 10.22051/jjh.2017.9247.1081 (Text in Persian).
Sharifinia, A., Sarikhani, M., Dolatyari, A., Ghaemi, N. (2016). Recognition and investigation of the themes and reliefs of tombstones of the City Darreh-Shahr in Ilam Province, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi, 21(1), 23-35. doi: 10.22059/jfava.2016.57707 (Text in Persian).
Shayestehfar, M. (2010). Symbol of the basis of aesthetic and thematic studies of art, Book of the Month of Art, 139, 109-94 (Text in Persian).
Soltaninejad, A., Farahmand Boroujeni, H., Zhole, T. (2014). Manifestation of Symbols in Armenian Woven Rugs, Negareh Journal, 9(30), 47-61 (Text in Persian).
Streiter, O., Leonhard v., Yoann G. (2007). From Tombstones to Corpora: TSML for Research on Language, Culture, Identity and Gender Differences, Pacific Asia Conference on Language Information and Computation 21, Seoul, Korea.
Touramanian, T. (2013). History of Armenian Architecture, Yerevan: Yerevan State University (Text in Persian).
Ulubabyan, B. (2005). Khachkar, Peyman Cultural Quarterly, Translated by Edward Harutyunyan, 9 (33), 26-52 (Text in Persian).
Yahaghi, M. (1996). A Dictionary of Myths and Narrative Symbols in Persian Literature, Tehran: Soroush Publications (Text in Persian).
Zakerin, M. (2011). The Study of Sun Image on Iranian Ceramic Dishes, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye-Tajassomi, 3(46), 23-34 (Text in Persian).
Zekavat, S., Noori, S. (2018). A Comparative Study of Architectural Decorative Motifs of Saint Stephanos and GharaKelisaChurches with Ancient Iran Architectural Decoration(A Study of the Sun, Cedar and Lotus Motifs), Glory of Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 10(2), 45-54. doi: 10.22051/jjh.2017.13135.1198 (Text in Persian).
URL(s)
URL1: fa.wikipedia.org: 5-12:5909/1400: (نشان ملی ارمنستان)
URL2: tebyan-lorestan.ir:1399/09/09