تأثیر نقاشی قهوه‌خانه‌ای در ساختار اعلان‌های عاشورایی

نویسندگان

چکیده

اعلان می‌تواند در بزرگداشت ایام مذهبی ازجمله در سوگواره‌های عاشورایی نقش مهمی داشته باشد. بر همین مبنا، می‌توان به ویژگی‌های خاص اعلان‌های مذهبی توجه کرد و بر اساس آن، به مسئلۀ ساختار اعلان‌های عاشورایی ازجمله طیِ سه دوره سوگواره اعلان‌های عاشورایی بین سال‌های 1384 الی 1387 پرداخت.با نگاهی به داده‌های جدول‌ها در تحقیق حاضر، روشن شد ساختار حلزونی یا دوار در اعلان‌های عاشورایی کمترین کاربرد و ساختار ایستا، متمرکز و متباین- که در برخی نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای بسیار دیده می‌شود- بیشترین کاربرد را دارد. البته، شاید کاربرد بیشترِ ساختارِ ایستا، به‌علتِ ارتباط آن با مفاهیم ایستایی و پایداری در واقعه عاشورا باشد. این ارتباط به لحاظ فرم و رنگ در بسیاری از آثار دیده می‌شود؛ همچنین به نظر می‌رسد اعلان‌های عاشورایی اغلب بر اساس بعضی ساختارهای هنرهای تصویری از جمله نقاشی قهوه‌خانه‌‌ای به صورت ایستا، متمرکز و متباین مطرح شده‌اند. امروزه نیز طراحان اعلان می‌توانند با بهره‌گیری از هنرهای تصویری وآیینی (از جمله نقاشی قهوه‌خانه‌‌ای طی دوره‌های صفویه، قاجار و معاصر) با نگاه امروزین و بررسی ساختار فرم و رنگ به نتایج مطلوب دست یابند تا آن‌ها را در خلق آثاری فاخر یاری رساند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تأثیر نقاشی قهوه‌خانه‌ای در ساختار اعلان‌های عاشورایی