بررسی و تحلیل صلیب مجازی کلیسای سنت استپانوس جلفای تبریز (از منظر انواع بینامتنیت ژرار ژنت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه هنرهای اسلامی، دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران(نویسنده مسئول).

2 استاد گروه گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری هنرهای اسلامی، دانشکده هنرهای صناعی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

10.22051/jjh.2021.33275.1567

چکیده

کلیسای سنت استپانوس در جلفای تبریز، از جمله بناهایی است که حداکثر سطوح خارجی و داخلی آن با انواع تزیینات مختلف آراسته و تقدس داده‌شده است. در میان انبوه تزیینات، چندین کتیبه شاخص مشابه شمایل‌های کلیسا با ترکیب و فاصله مشخص، بر روی دیوارهای بیرونی کلیسا در چهار جهت اصلی قرارگرفته است. با اتصال مجازی این کتیبه‌ها به‌هم‌دیگر، یک فرم خاص و معنادار شکل گرفته و به لحاظ فرمی یک صلیب را تشکیل داده‌اند و به لحاظ محتوایی دارای ارتباط و از هم گرفتگی معنایی زیادی می‌باشند. این رمزنگاری و پنهان‌کاری صلیب به‌واسطه کتیبه‌ها در میان انبوه نقوش برجسته، ضرورت این پژوهش را برای واکاوی و بررسی فرم و محتوای آن ایجاب کرده و مساله اصلی پژوهش حاضر می‌باشد. بر این اساس، ابتدا، واکاوی معانی نمادها در کتیبه‌ها صورت گرفت؛ سپس، تحلیل و بررسی این کتیبه‌ها بر اساس آرای بینامتنیت از منظر ژرار ژنت در جهت خوانش روابط فی‌مابین کتیبه‌ها به لحاظ ارتباط فرم و محتوای بین آن‌ها برای تایید فرم صلیب مجازی صورت می‌گیرد.  این پژوهش از نوع کیفی محسوب می‌شود. روش گردآوری داده‌ها با استفاده از منابع کتابخانه‌ای بوده است و بررسی میدانی از طریق مشاهده عینی بوده و تحلیل داده‌ها به شیوه توصیفی و تحلیلی می‌باشد و در پی پاسخ به پرسش‌های زیر است: 1) آیا انتخاب، ترکیب‌بندی، چینش و پنهان‌کاری این کتیبه‌ها آگاهانه بوده و از پیوند مجازی آن‌ها به هم‌دیگر، یک صلیب مجازی به لحاظ فرمی تشکیل می‌شود؟ 2) ارتباط بین این کتیبه‌ها به لحاظ فرم و محتوایی به چه شیوه است و آیا آگاهانه این انتخاب در دو محور افقی و عمودی صلیب صورت گرفته و به لحاظ محتوایی بر تشکیل صلیب مجازی تاکید دارند؟ با توجه به تحلیل انجام‌شده می‌توان نتیجه گرفت که، کتیبه‌ها به‌صورت آگاهانه از عناصر و محتوای هم‌دیگر اقتباس شده‌اند و ساختار ترکیب و چینش این کتیبه‌ها در چهار جهت اصلی باعث شکل‌گیری یک صلیب مجازی شده است. هم‌چنین، با توجه به معنای نمادین هرکدام از این کتیبه‌ها به‌صورت جداگانه، در محورهای افقی و عمودی صلیب به‌صورت مجزا و باهم، این پنهان‌کاری صلیب کاملا آگاهانه به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of the virtual cross of St. Stepanos Julfa Church in Tabriz (From the perspective of Gerard Genet's intertext types)

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadzadeh 1
  • M. khazai 2
  • A. azizi yousefkand 3
1 Professor, Department of Islamic Arts, Faculty of Industrial Arts, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran (Corresponding Author).
2 Professor, Department of Graphics, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 PhD student in Islamic Arts. Faculty of Industrial Arts, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

From the very beginning, Christianity, as the divine religion, opposed the mysterious and blasphemous mirrors of its age based on bloodshed and pleasure, demanding the return of all to the one God. The resurrection and return to divine justice finally brought death to Christ on the cross. Christ welcomed it and, by sacrificing his body, caused the sins of the human race to be forgiven from the beginning. By the resurrection, he hoped the path of forgiveness continues. He revived the heart of his nation. Most of Christ's audience was illiterate, and on the other hand, the religion of Christ faced many difficulties and oppositions from the beginning. Many of these motifs have been used on church wall surfaces to sanctify places and teach religious teachings to believers. The Church of the Holy Stephen is located in the Aras Free Zone, 6 km from the village of Darreh Sham, 15 km west of the city of Julfa, in a place called Ghezel Vanak (Red Monastery) in East Azerbaijan Province. The church was built on the banks of the Aras River on a hillside called Maghard, which is why it is mentioned in Armenian written sources as "Deir Maghard". St. Stephen is one of the seven pious people who were ordained by the apostles of Jesus Christ and became missionaries of Christianity. Stephen is mentioned as the first martyr of Christianity in the Old Testament. The Jews of Jerusalem accused him of speaking against the Jewish law, arresting and stoning Stephen. In Christian symbolism, the church building has different meanings. Its original meaning is the house of God, but in some cases it has been compared to the lifeless body of Christ on the cross. The sacred building is primarily the image of Christ as the essence of divinity manifested in this soil, and in fact the plan of the cathedral is like the image of Christ crucified. Symbolic images served as a way to hide and spread Christian holiness. St. Stephen's Church in Julfa, Tabriz, is one of the buildings whose maximum external and internal surfaces are decorated and sanctified with various decorations. The exterior and interior surfaces of this beautiful and magnificent building are covered and decorated with various reliefs, paintings and sculptures. The interior walls are decorated with plaster painting techniques, and the exterior and exterior walls of the church are decorated with a variety of reliefs and small sculptures. Exterior wall motifs and decorations include written inscriptions, small sculptures of sacred animals and birds, various crosses, abstract inscriptions, and human motifs. The face of Christ is explicitly and symbolically depicted in four main directions on the outer walls in human reliefs and is painted several times inside the main church, but the face of Stephen is explicitly depicted in only one inscription, in which the last moments of Stephen's life are the time of the stone. His starling is depicted. The abundance of reliefs and beautiful decorations of this building engages the mind of the viewer and keeps the main inscriptions of two colors, however, with a careful examination, five inscriptions can be separated from the other reliefs. These inscriptions are approximately equal in height on the walls on all four sides of the church in four main directions. These inscriptions are very similar in terms of form and content, and their virtual arrangement correctly and in line with each other evokes a single meaning and formally resembles a cross hidden from the minds and eyes of viewers. Among many decorations, several inscriptions similar to the church's icons, with a specific composition and distance, are placed on the church's outer walls in four main directions. By virtually connecting these inscriptions, a unique and meaningful form is formed, forming a cross in form and having a lot of semantic connection and entanglement in terms of content. The horizontal axis of the virtual cross consists of two inscriptions. The first inscription is symbolically drawn at the end of the southern part of the horizontal axis of the cross with the theme of the election of Christ as the chosen one and sitting on the throne. The second inscription is drawn at the northern end of the horizontal axis of the cross with the theme of Christ's resurrection. The vertical axis of the virtual cross consists of three inscriptions, two of which are the testimony of the enemies, the crucifixion of Christ and the stoning of St. Stephen, and the other one is the salvation of Christ. These inscriptions were created under the influence of common sacred icons in the church.
These few inscriptions are secretly installed among the wall decorations of the church, specifically in connection with each other and with a predetermined intention. This cryptography and secrecy of the cross through inscriptions among the multitude of reliefs necessitates this research to analyze and study its form and content and is the main issue of the present study. Accordingly, first, the meanings of the symbols in the inscriptions were analyzed, then the analysis of these inscriptions is based on intertextual views from Gerard Genet's point of view in order to read the relationships between the inscriptions in terms of form and content relationship to confirm the form of the virtual cross. Any relationship that is formed based on co-presence between two or more texts is called intertextuality. Intertextuality is formed when two texts have a single element or elements. The presence of one element of a text in another text or the presence of several elements of one text in another text or the presence of several elements of several texts in a specific text is the main type of intertextuality. Genet intertextuality is divided into two major categories (1- explicit and explicit 2- implicit and hidden). In explicit and explicit context, the author does not hide the reference of his text and the elements of the first text are seen and identified quite clearly in the second text. Implicit and implicit intertext indicates the secret presence of one text in another. In this type of intertextuality, the second text is influenced by the pre-texts and places elements of it in its heart that remains hidden from the viewers' mind and eyes. Implicit intertextuality, unlike explicit intertextuality, does not disclose its reference and tries to conceal it.
This research is considered qualitative, and the method of data collection in this research is library studies, field research through objective observation. The research method is descriptive and analytical and seeks to answer the following questions: 1- Is the selection, composition, arrangement, and concealment of these inscriptions conscious? And does their virtual connection to each other form a virtual cross in terms of form? 2- What is the relationship between these inscriptions in terms of form and content, and is this conscious choice made in the cross's horizontal and vertical axes? In terms of content, do they emphasize the formation of a virtual cross? The hidden cross in the heart of the church, using five inscriptions in the four directions of the church, is installed on the church's walls, which depicts the theme of the life and salvation of Christ and finally St. Stephen. This research studied and analyzed the placement of each of these inscriptions, the relationship between them, and the symbolism of their elements. The symbolism of the elements was done using religious sources and the analysis of the relationships between the inscriptions was done using Jargent's intertextual theory. The main direction is the formation of a virtual cross. Further, according to the symbolic meaning of each of the inscriptions, in the horizontal and vertical axes of the cross, separately and together, and in the whole virtual cross set, the secrecy and structure of the cross are considerably conscious.

عهد جدید (1397). ترجمه پیروز سیار، تهران: نی.
کتاب مقدس (1388). ترجمه فاضل خان همدانی، تهران: اساطیر.
آذر، اسماعیل (1395). تحلیلی بر نظریه‌های بینامتنیت ژنتی، پژوهش‌های نقد ادبی و سبک‌شناسی، دوره 7، شماره 3، 11-31.
احمدی، بابک (1380). ساختار و تأویل متن، چ. هفتم، تهران: مرکز.
الیاده، میرچا (1380). مقدس و نامقدس، ماهیت دین، ترجمه بهزاد سالکی، تهران: علمی و فرهنگی.
اوسپنسکی، لئونید و لوکسی، ولادیمیر (1388). معنای شمایل‌ها، ترجمه مجید داودی، تهران: سوره مهر.
بورکهارت، تیتوس (1376 الف). هنر مقدس، اصول و روش‌ها، ترجمه جلال ستاری، تهران: سروش.
بورکهارت، تیتوس (1376 ب).  نظریبهاصولو فلسفهاسلامی، ترجمه غلامرضا اعوانی، مجموعه مقالات مبانی هنر معنوی، تهران: حوزه هنری.
بورکهارت، تیتوس (1390). مبانی هنر مسیحی، ترجمه امیر نصری، تهران: حکمت.
پرویزی، محمد (1382). بینامتنیت (هنرهای تجسمی و اندیشه انتقادی معاصر (1) کارکرد شماری از اصطلاحات مرکزی اندیشه انتقادی معاصر در تحلیل و نقد آثار تجسمی، تندیس، شماره 15، 8- 11.
 تودوروف، تزوتان (1377). منطق گفتگویی میخائیل باختین، ترجمه داریوش کریمی، تهـران: مرکز.
خان محمدی، محمدعلی (1395). طراحی و زبان بصری، تهران: سازمان نشر کتب درسی.
ذکاوت، سحر و نوری، سونیا (1397). بررسی تطبیقی تزیینات وابسته به معماری دو کلیسای سنت استپانوس و قره کلیسا با تزیینات معماری ایران باستان، جلوه هنر، دوره10، شماره 2، 45- 54. 
سیمونی، پیونیک (1396). مجموعه رهبانی استپانوس قدیس در متن معماری کلیسای ارمنی، پیمان، شماره 22، 14- 24.
سعادت فر، حجت‌الله (1397).  درآمدی بر تحلیل ساختاری روابط بینامتنیت در نقاشی باروک، پیکره، دوره 8، شماره 15، 1-16.
شجاعی زند، علیرضا (1379). مراحل تحول مسیحیت، کتاب ماه دین، شماره 38 و 39، 64-67.
عزیزی یوسفکند علیرضا؛ فاریابی، یوسف و برسم، معصومه (1398). ساختار و عناصر بصری ظروف سنگی هلیل رود و جیرفت، مطالعات هنر اسلامی، شماره 34، 112- 128.
عزیزی، مریم و صادقی، ارژنگ (1394). بررسی رفتار لرزه ای کلیسای سنت استپانوس جلفا، سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، 1-9.
غیاثوند، مهدی (1392). سیمای تأویل در آینه بینامتنیت، حکمت و فلسفه، شماره 35، 97- 114.
فتحی آذر، سحر و حمزه نژاد، مهدی (1393). معناشناسی محور در مسجد و کلیسا، مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره 17، 53-62.  
فلاح مهترلو، زهرا و ملک زاده باروق، پری (1398). تحلیل مضمونی نقش‌مایه درخت زندگی و تزیینات وابسته به آن در مدرسه یاقوتیه، جلوه هنر، دوره 12، شماره 1،  33- 42.
کپس، جئورگی (1385).  زبان تصویر، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران: سروش.
کشاورز، گلناز (1394). کلیسای سنت استپانوس با پیشینه نیایشگاه باستانی ایران، هنر و تمدن شرق، دوره 3، شماره 10، 23- 34.  
کومارا سوامی، آندانا (1386). فلسفه هنر مسیحی و شرقی، ترجمه امیرحسین ذکرگو، تهران: فرهنگستان هنر.
گات، بریس و لوپس، دومنیک (1385). دانش‌نامه زیبایی‌شناسی، ترجمه گروهی، تهران: فرهنگستان هنر.
گنون، رنه (1374). معانی رمز صلیب، ترجمه بابک علیخانی، تهران: سروش.
ماروتخانیان، ژینا (1382). تاریخچه‌ای کوتاه از نقوش تزیینی ارامنه، تهران، پیمان، شماره 26، 1-14.
نامورمطلق، بهمن (1394). درآمدی بر بینامتنیت: نظریه‌ها و کاربردها، چ دوم، تهران: سخن.
نامور مطلق، بهمن (1395). بینامتنیت، از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم، تهران: سخن.
نژادابراهیمی سردرود، احد و پور جعفر، محمدرضا (1388). تاثیر تغییر مذهب بر تغییر فضاهای مذهبی ارامنه، تهران، هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 39، 69- 80. 
نوایی، کامبیز (1376). مسجد تمثال انسان کامل، مجموعه مقالاتمعماریمسجد، گذشته،حال،آینده، تهران: دانشگاه هنر.
 
URLs:
URL 1. www: irannationalmuseum.ir (access date:Tuesday, January 10, 2020(.
URL2. www isna.ir- By Maryam Ibrahim- (access date:5 May 1400 / 10:58).
URL3. www.khabaronline.ir/photo/648523 (access date: March 31, 2017 - 21: 34(.
URL4. www.learnreligions.com/saint-stephen-542519- By Scott P. Richert- (access date: February 11, 2019).
 
 
 
 
 
References:
------------- (1397). Bible, Translator: Pirooz Sayar, Tehran, Ney Publication (Text in Persian).
------------ (2009). Bible, Translator: Fazel Khan Hamedani, Tehran, Asatir Publication (Text in Persian).
-Azar, E. (2016). An Analysis of Their Theory of Genetic Intertextuality, Tehran, Quarterly Journal of Literary Criticism and Stylistics, No. 3(Text in Persian).
-Ahmadi, B. (2001). Text Structure and Interpretation, Tehran, Markaz Publication (Text in Persian).
-Ospensky, L.; Luxury, V. (2009). The meaning of icons, Translator: Davoodi, Majid, Tehran, Surah Mehr Publication (Text in Persian).
-Aliadeh, M. (2001). Holy and Unholy, The Nature of Religion, Translator: Behzad Saleki, Tehran, Scientific and Cultural Publication (Text in Persian).
-Borkhart, T. (1997). Sacred Art, Principles and Methods, Translator: Jalal Sattari, Tehran, Soroush Publication (Text in Persian).
-Borkhat, T. (1997). A Theory of Islamic Principles and Philosophy, translated by Gholamreza Awani Collection of Articles on the Basics of Spiritual Art, Tehran, Art Center (Text in Persian).
-Parvizi, M. (2003). Genealogy of the term intertextuality, Tandis Biweekly, No. 15, 8-11, (Text in Persian).
-Khan Mohammadi, M. (2016). Visual Design and Language, Tehran, Publishing: Nashre Kotobe darsi (Text in Persian).
- Siar, P. (2019). New Testament, Tehran, Ney Publication (Text in Persian).
- Saadatfar, H. (2019) Income from structural analysis of intertextual relations in Baroque painting, Tehran, Peykareh Quarterly, No. 15, (Text in Persian).
-Azizi Yousefkand, A.; Faryabi, Y, Barsam, M. (2020). Construction and visual elements of stone vessels of Halilrud and Jiroft, Tehran, Islamic Art Research Quarterly, No. 34, (Text in Persian).
-Ghiasvand, M. (2013). The Interpretation of Interethnicity, Tehran, Wisdom and Philosophy, No. 143-97(Text in Persian).
- Fathi Azar, S.; Hamzehnejad, M. (2014). Semantic Orientation in Mosque and Church, Tehran, Quarterly Journal of Islamic Iranian City Studies, No. 17, (Text in Persian).
- Fallah Mehtarloo, Z.; Malekzadeh Barough, P. (2019). Thematic analysis of the theme of the tree of life and its related decorations in Yaghootieh School, Glory of Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific Quarterly Journal, Volume 12, 1- 26, (Text in Persian).
- Caps, G. (2006). Language of Image, Translator: Firoozeh Mohajer, Tehran, Soroush Publication (Text in Persian).
- Kumara Swami, A. (2007). Philosophy of Christian and Oriental Art, Translator: Amir Hossein Zikrgoo, Tehran, Daneshgah Honar Publication (Text in Persian).
-Keshavarz, G. (2015).The title of St. Stephen's Church with the background of the ancient shrine of Iran, Tehran, Quarterly Journal of Oriental Art and Civilization, No. 10, (Text in Persian).
-Gat, B, McAvoy Lewis, D. (2006). Encyclopedia of Aesthetics, Group Translation, Tehran, Daneshgah Honar Publication (Text in Persian).
-Grooter, K. (2007). Aesthetics in Architecture, translated by Jahanshah Pakzad and Abdolreza Homayoun, Tehran, Shahid Beheshti Publication (Text in Persian).
- Gonon, R. (1996). The meanings of the code of the cross, translated by Babak Alikhani, Tehran, Soroush Publication (Text in Persian).
- Marutkhanian, G. (2003).A Short History of Armenian Decorative Patterns, Tehran, Peyman Cultural Quarterly, No. 26, (Text in Persian).
-Namvar Motlagh, B. (2015). Introduction to Intertextuality: Theories and Applications, Second Edition, Tehran, Sokhan Publication (Text in Persian).
Namvar Motlagh, B. (2016). Intertextuality, from Structuralism to Postmodernism, Tehran, Sokan Publication (Text in Persian).
- Nejad Ebrahimi, A.; Pourjafar, M. (2009). The effect of changing religion on changing Armenian religious spaces, Tehran, Scientific Quarterly of Fine Arts-Architecture and Urban Planning, No. 39, (Text in Persian).
- Navai, K. (1998) Mosque of the Perfect Man, Mosque Architecture Collection of Past, Present, Future, Tehran, Daneshgah Honar Publication (Text in Persian).