مطالعه تطبیقی سیر تحول و تطور زیورآلات ایران در دوره هخامنشی و اشکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا س، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

2 استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا س، تهران، ایران

چکیده

سرزمین ایران با دارا بودن ذخایر معدنی، جاذبه‌های طبیعی و دست‌ساخته‌های ارزشمند هنری و نیز تنوع و گوناگونی فرهنگ و اندیشه در ادوار مختلف تاریخی بر هنر و تمدن سایر ملل تأثیرگذار بوده و همواره، دارای جایگاه شایان­توجهی در جهان است. این منابع طبیعی و خدادادی از یک‌سو و تاریخ و تمدن کهن آن از سوی دیگر، زمینه‌ساز و پشتوانه­ فعالیت‌های تولیدی-اقتصادی و نیز سبب غنای اجتماعی و تنوع فرهنگی در تمامی ادوار تاریخی آن بوده­است. هدف اصلی در این مقاله، رسیدن به یک منظر روشن از خط سیر و تکامل و تحول زیورآلات در ایران باستان از ابتدای دوره هخامنشی تا انتهای دوره اشکانی است. در این راستا، ابتدا، به بررسی جنبه‌های مختلف هنری و کاربردی برخی از آثار گران‌بهای کشف‌شده از دو دوره متوالی هخامنشی و اشکانی و سپس، به­ بازنمایی شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در آن‌ها از طریق تطبیق موضوعی نقش­مایه­ها و فرم‌های به‌کار رفته و معرفی سنگ‌های قیمتی و کاربردی در هنر زینتی آنان می­پردازیم. گردآوری اطلاعات در این پژوهش به­روش کتابخانه­ای(اسنادی)، روش تحقیق به‌صورت توصیفی- تحلیلی و تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات کیفی است. یافته­ها نمایان‌گر وجوه اشتراک و افتراق فرم و نقش اشیای گران‌بهای مکشوفه و به‌ویژه، آرایه­ها و زیورآلات برجای‌مانده از این دو دوره و نقش مهم آنان در بازنمایی تأثیر اعتقادات، اساطیر و باورهای ایرانیان در ادوار مختلف بر یک‌دیگر و بر سایر ملل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Iran during the Achaemenid and Parthian change and evolution jewelry

نویسندگان [English]

  • S. yaghouti 1
  • A. dadvar 2
1 PhD in Art Research, Faculty of Arts, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Art Research, Faculty of Art, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran, with its rich mineral resources, natural attractions, wonderful artistic artefacts, and diverse cultures and thoughts has influenced the art and civilization in different historical periods and has always had a significant position in the world. On one hand, these natural resources, and Iran's ancient history and civilization on the other hand, have the context of producing-economic activities, the cause of social richness and cultural diversity in all periods. On the other hand, the connection between art and life has always been important throughout human history; Iran is no exception to this rule and is world famous for its various and brilliant arts. For more than two thousand years, the old and new civilized world has praised the Iranian talent for beauty.
 In addition, Iranian art is based on decoration; In other words, the life history of different human societies in Iran and in the world in general cannot be separated from the history of its ornaments. The main purpose of this article is to present a good view of the evolution of jewelry in ancient Iran from the beginning of the Achaemenid era to the end of the Parthian era. Firstly, we study the different artistic and practical aspects of some of the valuable works discovered from the Achaemenid and Parthian periods, and then we discuss the similarities and differences in them using thematic adaptation and used forms. At the end, we talk about precious and practical stones in their art. The method used for data collection was library method. The research method is descriptive-analytical. The analysis of the data is done qualitatively. The findings indicated the similarities and differences of forms and role of the discovered valuable things, in particular the arrays and ornaments, which were so important in representing the influence of Iranian beliefs, myths and thoughts in different periods on each other and on other countries.
Although the remaining works of these periods have significant differences in terms of diversity and effect, due to technical skills, the balance among attractiveness and artistic taste, effects of colors, combination of paintings, artistic methods has been achieved. High understanding of Iranian artists in all eras indicates the rich culture of Iranian and their lovely artistic taste, especially decorative arts and jewelry making. Also, by comparing the objects left from the studied periods, ie Achaemenid and Parthian, according to their political and cultural situation, as well as the time sequence of these periods, we find similarities and differences, including the impact Culture and art are each according to their cultural structure. In the Achaemenid period, due to the richness of the state treasury and also the great attention to the kings and the glory of the court, their art is a reflection of their political principles and aristocratic moral concepts; However, in this age, many artists have created works of art with creative ideas from different lands; However, due to the orders of the kings and the lack of freedom of action in the work of art, they used a special method and style in creating works that can be called court style. Of course, in the flourishing of decorative art, the innumerable wealth of the Achaemenids played a major role that other sections of society were deprived of. This issue is evident in the Parthian government due to the influence of Greek culture and the spread of wealth among different segments of the population in the form of more use of ornaments and decorative elements in the relics and their sculptures and coins and the people's interest in decoration and Its adornment in this period is its manifestation.
The end result is that the influence of beliefs, myths and beliefs on jewelry reached its peak in the Achaemenid period; And after this period, in the Parthian period and after that, the forms and motifs of ornaments underwent changes in order to simplify and merely decorate these objects, which can be easily seen in a comparative comparison between Achaemenid and Parthian ornaments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ancient
  • jewelry
  • ornaments
  • Achaemenid
  • Parthian
اربابی، سمیه و ایمانی، الهه(1392). بررسی روند تکامل زیورآلات ملیله از دوران هخامنشی تا سلجوقی، پژوهش هنر، سال اول، شماره3، 73-83.
پاکباز، رویین(1396). دایره­المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر.
پرادا، ایدت؛ دایسون، رابرت و ویلکینسون، چارلز(1383). هنر ایران باستان، ترجمه یوسف مجیدزاده، چ. دوم، تهران: دانشگاه تهران.
پوپ، آرتور آپهام(1387). شاهکارهای هنر ایران، ترجمه پرویز ناتل خانلری، تهران: علمی و فرهنگی.
تقی­پور اشلقی، ساناز(1385). زیورآلات ایلامی، پایان­نامه کارشناسی ارشد باستان­شناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
حیدری، فرشید(1398). حضور هخامنشیان در کرانه­های شمالی و جنوبی خلیج فارس باتوجه به منابع مکتوب و یافته­های باستان­شناسی، جندی­شاپور، شماره 17، 48-68.
دادور، ابوالقاسم(1388). جانوران ترکیبی در هنرایران باستان، تهران: دانشگاه الزهرا(س).
دورانت، ویل(1354). تاریخ تمدن، پرویز داریوش، حمید عنایت و علی اصغر سروش، تهران: علمی-فرهنگی.
ریاضی، محمدرضا(1375). فرهنگ مصور اصطلاحات هنر ایران، تهران: دانشگاه الزهرا(س).
سرفراز، علی اکبر و فیروزمندی، بهمن(1375). مجموعه دروس باستان‌شناسی و هنر دوران تاریخی ماد و هخامنشی و اشکانی و ساسانی، تهران: مارلیک.
سعیدی هریسنی، محمدرضا و چایچی امیرخیز، احمد(1391). نگاهی به تدفین تابوتی در ایران باستان، چ. چهارم، تهران: شمیسا.
شاه­حسینی، مریم(1392). پوشاک ایرانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 183، 89- 92.
ضیاء پور، جلیل(1348). زیورهای زنان از دیرباز تا کنون، تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
غیبی، مهرآسا(1391). 35000سال تاریخ زیورآلات اقوام ایرانی، تهران: هیرمند.
غیبی، مهرآسا(1392). هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی، چ. پنجم، تهران: هیرمند.
فریه، ر. دبلیو(1374). هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: فروزان.
کریتس، جان(1378). ایران کهن، ترجمه خشایار بهاری، تهران: کارنگ.
گیرشمن، رمان(1346). هنر ایران: در دوران هخامنشی و ماد، ترجمه عیسی بهنام، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 گیرشمن، رمان(1370). هنر ایران: در دوران پارت و ساسانی، ترجمه بهرام فره‌وشی، چ. دوم، تهران: علمی.
گیرشمن، رمان(1381). ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران: علمی و فرهنگی.
گیوقصاب، عبدالناصر(1386). مدخلی بر سبک‌های جواهرسازی، تهران: قصیده.
مرزبان، پرویز(1383). خلاصۀ تاریخ هنر، چ. دوازدهم، تهران: علمی و فرهنگی.
وزیری، علینقی(1380). تاریخ عمومی هنرهای مصور، تهران: هیرمند.
ویلسن، ج. کریستی(1317). تاریخ صنایع ایران، ترجمه عبدالله فریار، تهران: فرهنگسرا.
هرمان، جورجیا(1373). تجدید هنر و تمدن در ایران باستان، ترجمه عیسی بهنام، تهران: بهنام.
هول، فرانک؛ فلانری، کنت و نیلی، جیمز(1398). پیش از تاریخ و بوم­شناسی انسانی دشت دهلران، ترجمه حسین رئیسی و امیر خانمرادی، تهران: مهرجرد.
 
References:
 
-        Arbabi, S.; Imani, E. (2013). Filigree Jewelry from the Achaemenid Era to the Seljuk Era,  Journal of Art Research, 1(3), 73-83 (Text in Persian)
-        Pakbaz, R. (2017). Encyclopedia of Art, Tehran: Contemporary Culture Publications (Text in Persian)
-        Prada, I; Trabert; D.; Walkinson, Ch. (2004). Art of Ancient Iranian (Majidzadeh, Y. trans.) (2nd Ed.), Tehran: University of Tehran(Text in Persian)
-        Pope, A. A. (2008). Masterpieces of Iranian Art, (Natel Khanlari, P. trans.) Tehran: Scientific and Cultural Publications (Text in Persian)
-        Taghipur Ashlaghi, S. (2006). Elamite Jewelry, M.A. Thesis in Archeology of Azad University, Central Tehran Branch, (Text in Persian)
-        Heydari, F. (2019). Presence of Achaemenids on the Northern and Southern Coasts of Persian Gulf given to the Written Sources and Archaeological Findings, Journal of Jundishapur, (17), 48-68(Text in Persian)
-        Davood, A. (2009). Mixed Animals in Art of Ancient Iranian, Tehran: Al-Zahra University Press (Text in Persian)
-        Durant, W. (1976). The Story of Civilization, (Dariush, P.; Enayat, H.; Soroush, A.A. trans.) Scientific and Cultural Publications (Text in Persian)
-        Riyazi, M. R. (1996). Picture Dictionary of Iranian Art, Tehran: Al-Zahra University Press (Text in Persian)
-        Sarfaraz, A. A. ; Firuzmandi, B. (1996). Collection of Archeology and art Lessons of the Historical Era of the Medes, Achaemenids, Parthians and Sassanids, Tehran: Marlik (Text in Persian)
-        Saeedi Harisani, M. R.; Chaychi Amirkhiz, A. (2012). Reviewing the Burial of a Coffin in Ancient Iran, (4th ed), Tehran: Shamisa (Text in Persian)
-        Shah Hosseini, M. (2013). Iranian Clothes, Journal of Moon of History and Geography, (183), 89-92 (Text in Persian)
-        Ziapur, J.(1969). Jewelry of Women from the Past until Now, Tehran: Ministry of Culture and Arts (Text in Persian)
-        Gheybi, M. (2012). 35,000 years of jewelry in Iranian Tribes, Tehran: Hirmand(Text in Persian)
-        Gheybi, M. (2013). 8000 years of Clothing in Iranian Tribes. (5th Ed.), Tehran: Hirmand (Text in Persian)
-        Farye, R, W. (1995). Iranian Arts, (Marzban, P. trans.),Tehran: Foruzan (Text in Persian)
-        Kritz, J. (1999). Ancient Iran, (Bahari, Kh. Trans.), Tehran: Karang (Text in Persian)
-        Girshman, R. (1967). Iranian Art: During the Achaemenid and Median Eras, (Behnam, I. trans.) Tehran: Book Translation and Publishing center (Text in Persian)
-        _____. (1991). Iranian Art: During the Parthian and Sassanid Eras, (Fareh vashi, B. trans.) (2nd Ed.), Tehran: Scientific and Cultural Publications. (Text in Persian)
-        _____. (2002). Iran from the Beginning to Islam, (Moeen, M. trans.) Tehran: Scientific and Cultural Publications (Text in Persian)
-        Ghivghasab, A. (2007). An Introduction to Jewelry Styles, Tehran: Ghaside. (Text in Persian)
-        Marzban, P. (2004). Summary of History of Art, (12th Ed.), Tehran: Scientific and Cultural (Text in Persian)
-        Vaziri, A. (2001). General History of Pictorial Arts, Tehran: Hirmand (Text in Persian)
-        Wilson, J. Ch. (1938). History of Iranian Industries, (Faryar, A. trans.)Tehran: Farhangsara (Text in Persian)
-        Herman, G. (1994). Renewal of Art and Civilization in Ancient Iran, (Behnam, I. trans.),Tehran: Behnam (Text in Persian)
-        Hull, F.; Flannery, K.; Neely, J. (2019). Prehistory and Human Ecology of Dehloran Plain, (Ra'isi, H.; Khanmoradi, A. trans.), Tehran: Mehrjard Publishing (Text in Persian)