مطالعه نقش‌مایه سگ در آثار قلمدان‌نگاری آقانجفعلی هنرمند دوره محمدشاه قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران)نویسنده مسئول).

2 کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

چکیده

دوره قاجار یکی از ادوار درخشان هنر قلمدان‌نگاری ونقاشی زیرلاکی است. در این دوره، هنرمندان بسیاری به ساخت و تزیین قلمدان روی آوردند. با ساخت قلمدان بستر مناسبی برای تصویرگری هنرمندان فراهم شد. نقوش به‌کار رفته بر روی قلمدان‌ها به مانند دیگر هنرها در دوره قاجار، متاثر از هنر اروپا بود. قلمدان‌نگاری به دلیل ظهور حامیان درباری، دولت‌مردان و ثروتمندان رواج یافت. هنر نقاشی زیرلاکی و قلمدان‌نگاری در قرن 13هـ.ق. به اوج شکوفایی رسید. آقانجفعلی نقاش‌باشی، از سرآمدان نقاشی زیرلاکی و قلمدان‌نگاری، در شکوفایی این هنر بسیار موثر بوده است. او یکی از مهم‌ترین هنرمندان نقاشی زیرلاکی و قلمدان‌نگاری در دوره قاجار است. یکی از نقوشی که در آثار او به کار رفته، نقش‌مایه سگ است. هدف از این پژوهش، مطالعه نقش‌مایه سگ و بررسی نژاد واقعی سگ در آثار قلمدان‌نگاری آقانجفعلی است. این مطالعه، تحلیلی با رویکرد تاریخی است. پرسش اصلی پژوهش این است: نقش سگ در آثار آقانجفعلی چگونه کار شده است؟ تا چه اندازه متاثر از هنر اروپایی است؟ تا چه میزان واقعیت‌گرایی و طبیعت‌پردازی شده است؟ روش پژوهش حاضر، کیفی و به صورت تحلیلی -توصیفی است. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی(کتابخانه‌ای) است. مفروض پژوهش حاضر، واقع‌گرایی نقش‌مایه سگ با توجه به نژاد اصلی سگ‌ها و تاثیرپذیری از هنر اروپایی در قلمدان‌نگاری‌های آقانجفعلی می‌باشد. ضرورت پژوهش حاضر، این موضوع است که در مطالعات صورت گرفته، تاکنون، به بررسی نقش سگ به خصوص در آثار آقانجف پرداخته نشده است. جامعه آماری، پنج قلمدان در مجموعه خلیلی است. در انتهای این پژوهش نتیجه گرفته می‌شود که، انواع سگ‌های شکاری، نگهبان، گله و تزیینی در تصاویر قلمدان‌نگاری مورد بحث، نقاشی شده‌اند. نقوش استفاده‌ شده برای سگ‌ها در قلمدان‌نگاری‌ها، متاثر از نقاشی اروپایی بوده و بر اساس نژاد واقعی سگ‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Dog's Drawing in Paintings by Agha Najafali of the Mohammad Shah Qajar Period

نویسندگان [English]

  • E. Panjehbashi 1
  • F. Amani Rad 2
1 Assistant Professor, Painting Department, Art Faculty, AL Zahra University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 M.A., Art Faculty, AL Zahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Qajar period is one of the brightest periods of the art of pen and ink painting. In the Qajar era, we are witnessing the flourishing of calligraphy, and many artists began to make and decorate pens. With the construction of Qalmadan, a suitable platform was provided for the illustration of artists. The designs used on the pens, like other arts in the Qajar period, were influenced by European art. Painting became popular due to the rise of courtiers, statesmen, men, and the rich. The art of calligraphy in the 13th century AH. It reached its peak. Agha Najafali Naghashbashi, one of the leading painters of calligraphy and calligraphy, has been very effective in the flourishing of this art. He is one of the most important artists of calligraphy and calligraphy painting in the Qajar period. One of the motifs used in his works.
The aim of this research is to study the role of dogs and their impact on European painting and the actual breed of dogs in Agha Najafali's painting. This study is an analysis with a historical approach. The main question of this research includes the following cases of how the role of dogs in the works of Agha Najafali has been worked on? To what extent is it influenced by European art? To what extent has realism and nature been addressed? The present research method is qualitative and analytical-descriptive. The method of collecting information is documentary (library). In this study, it is assumed that Agha Najafali is influenced by European painting, and he has tried to portray the realistic role of dogs. The necessity of this research is that in the researches that have been done so far, the role of dogs and its influence on European painting in the art of painting and especially the works of Agha Najafali has not been studied. The statistical population of this study is the study of five works of painted pencils on the subject of dogs. In the second half of Qajar, it reaches its peak of prosperity. Painting and engraving in the Qajar period, due to the general popularity, attracts great masters. The European travels of the kings of Qajar and his connection with Europe make the courtiers and nobles more familiar with the manifestations of life and luxury in the West. Therefore, decorative items and equipment are in greater demand. Pencils, mirrors, mirror frames, jewelry boxes, forks and seals for rich men and women bring prosperity to related jobs. Many artists are engaged in making and preparing such objects, and the ground is laid for illustrating the faces. Due to the court's support for artists in the late Qajar period, artists turned to small family workshops. Lucky pens and objects grew significantly because they were made of more common materials. Artists had worked a lot in the field of pen painting and lacquer painting before the Qajar period, but it is in the second half of the Qajar period that this art reaches its peak. Lacquer painting and calligraphy in the Qajar period attracted great masters due to their popularity. Many artists made and made such objects. Agha Najafali is also one of the most prolific artists of his time. He is one of the creators of great and influential changes in lacquer painting and pen painting. In fact, he brought the methods of the Karim Khan and Nasserite eras closer together. The royal court called him"Naghashbashi" and, according to evidence, he was associated with the royal court. Agha Najaf used the style of Isfahani masters and the style of European painters living in Isfahan equally. Agha Najafali had a precise and excellent style in working and polishing Lucky works. An examination of Agha Najafali's works shows that he was mainly engaged in carrying out the orders of the authorities in Isfahan. Agha Najafali's personal and prolific methods introduce him as an influential artist and stylist.
In this article, the art of calligraphy in the Qajar period is examined and the role of dogs in the works of Agha Najafali is discussed. Five pens from Agha Najafali's pens, in which the role of the dog is illustrated, are examined. At the end of the study, it was concluded that a variety of hunting dogs, guards, herds and ornaments were painted in the pictures of the pen in question. The motifs used for dogs in pen drawings are influenced by European paintings and are based on the study of the actual breeds of dogs.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar
  • Painting
  • Agha Najafali
  • Naghsh mayeh
  • Dog
 
 
منابع
آدامووا. آ. ت.(1386). نگاره‌های ایرانی گنجینه آرمیتاژ، ترجمه زهره فیضی، تهران: فرهنگستان هنر.
آژند، یعقوب(1392). کارستان هنری آقانجفعلی، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره 18، شماره 4، 33- 42.   
آژند، یعقوب(۱۳۹۵). نگارگری ایران(پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)، جلد 2، تهران: سمت.
اختیار، مریم؛ رابینسون، ب.و.؛ شرویدر، اریک و دیگران(1377). دوازده رخ، ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی.
اعلاء توکلی روزبهانی، فاطمه(1392). بررسی تصویرسازی به روش زیرلاکی در اصفهان دوران قاجار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد تصویرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
افهمی، رضا و معصومی بدخش، نسرین(1395). تاثیرات مبانی نقاشی و عوامل فرهنگی در نوع چیدمان پیش‌زمینه و پس‌زمینه عکاسی دوره قاجار، جلوه هنر، دوره 8، شماره 2، 7- 18.
پاکباز، رویین(1390). نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. چ. دهم، تهران: زرین و سیمین.
حاجی‌سیدجوادی، سید محمد‌مهدی و حاجی سیدجوادی، سید محمدعلی(1392). اطلس رنگی نژادهای سگ. مشهد: شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد.
خلیلی، ناصر(1386). کارهای لاکی(جلد هشتم از گزیده ده جلدی مجموعۀ هنرهای اسلامی)، ترجمه سودابه رفیعی سخایی، تهران: کارنگ.
رشیدی بشرآبادی، مرضیه(۱۳۹۷). بررسی تک‌چهره‌نگاری بر روی قلمدان‌های دوره صفوی تا قاجار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
صفری، سحر(۱۳۹۷). حیات سیاسی- فرهنگی اصفهان در حکومت مسعود میرزا ظل‌السلطان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه یزد.
فلور، ویلم‌ام؛ چلکووسکی، پیتر و اختیار، مریم(1381). نقاشی و نقاشان دوره قاجار، ترجمه یعقوب آژند، تهران: ایل شاهسون بغدادی.
کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی(۱۳۵۴). آقانجفعلی نقاش‌باشی اصفهانی، هنر و مردم، شماره ۱۵۹ و ۱۶۰، 88- 92.
کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی(1370). احوال و آثار نقاشان قدیم ایران، جلد 3، تهران: مستوفی.
کریم‌زاده تبریزی، محمدعلی(۱۳۷۹). قلمدان و سایر صنایع روغنی ایران، تهران: ساتراپ.
کریمی، نرگس(1395). پاپیه‌ماشه، اصفهان: سازمان فرهنگی-  تفریحی شهرداری اصفهان.
کن‌بای، شیلا(1389). نقاشی ایرانی، ترجمه مهدی حسینی، چ. چهارم، تهران: دانشگاه هنر.
یاوری، حسین و ابتهاج همدانی، هلیا(۱۳۹۰). سیری در قلمدان‌های لاکی روغنی ایران(با تأکید بر قلمدان‌های لاکی دوره قاجاریه)، تهران: آذر و سیمای دانش.
 
URLs:
-URL 1: www.berouztarinha.ir (access date: 2019/12/4).
-URL 2: https://www.dogbreedslist.info (access date: 2019/12/10).
-URL 3: www.petha.ir (access date: 2019/12/2).
-URL 4: https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com (access date: 2019/12/6).
 
 
References:
-Adamova, A. T. (2007). Persian Painting and Drawing from the Hermitage Museum. Tehran: Academy of Art.
-Afhami, R.; Masoumi Badakhsh, N. (2016). Influences of Painting Basics and Cultural Factors in Type of Background’s and foreground’s Composition in Photography of Qajar Era. JOURNAL of JELVE-Y- HONAR. 8(2)7-18 (Text in Persian).
-Ala Tavakoli, F. (2013). Illustrating with Lacquer Technique in Qajar Cycle Isfahan, Tehran: Islamic Azad University (Text in Persian).
-Azhand, Y. (2013). Agha Najafali’s Art Workshop, HONAR-HA-YE-ZIBA.18(4) 33-42 (Text in Persian).
-Azhand, Y. (2016). Iranian Painting (Research in the History of Iranian Painting). Tehran: Samt Publication.
-Canby, SH. R. (2010). Persian Painting. (4th ed), Tehran: The University of Arts Tehran-Iran.
-Ekhtiar, M.; Canby, Sh. R.; Robinson, B. W.; Schroeder, E. (1998). Persian Masters. Tehran: Mola Publication.
-Floor, W. M.; Chelkowski, P. J.;  Ekhtiar, M. (2002). Art and Artists  in Qajar Persia. Tehran: Shasavane Baghdadi Eli.
-Haji Seyyed Javadi, S.M.M.; Haji Seyyed Javadi, S.M.A. (2013). The Dog Encyclopedia.Mashhad:Sarafraz-hezarmasjed Agriculture and Animal Husbandry Company. www.sarafraz-hezarmasjed.ir(Text in Persian).
-Karimi, N. (2016). Papier mache, Isfahan: Entertainment Cultural Office of Isfahan (Text in Persian).
-Karimzadeh Tabrizi, M.A. (1975). Agha Najafali Naghash Bashi Esfahani, Honar-va-Mardom.159 & 160, 88-92.
-Karimzadeh Tabrizi, M.A. (2000). Qalamdan and Persian Lacquer Work. Tehran: Satrap Publication.
-Karimzadeh Tabrizi, M.A. (1991). The Styles & Works of Ancient Painters of Iran. Tehran: Mostofi (Text in Persian).
-Khalili, N. (2007). Lacquer of the Islamic Land. Tehran: Karang Publication.
-Pakbaz, R. (2011). Iranian Painting: From Past till Today. Tehran: Zarin-o-Simin (Text in Persian).
-Rashidi Boshrabadi, M. (2018). Study of Portrait on pens from Safavi to Qajar period. M.A. Thesis in Painting, Sistan and Baluchestan University.
-Safari, S. (2018). Political-Cultural Life of Isfahan in the Government of Massoud Mirza Zel-ol-Soltan, M.A. Thesis in Social Sciences, Yazd University.
-Yavari, H.; Ebtehaj Hamedani, H. (2011). A Look at Iranian Oil Lacquer Pens (with Emphasis on Qajar Period Lacquer Pens). Tehran: Azar and Sima-y-Danesh Publication.
-URL 1: www.berouztarinha.ir (access date: 2019/12/4)
-URL 2: https://www.dogbreedslist.info (access date: 2019/12/10)
-URL 3: www.petha.ir (access date: 2019/12/2)
-URL 4: https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com (access date: 2019/12/6)