تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای اکوسیستم کارآفرینی صنایع‌دستی اقوام ترکمن با رویکرد ترکیبی SWOT/AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران، نویسنده مسئول.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی، گرایش کیفیت و بهره‌وری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22051/jjh.2020.30748.1499

چکیده

 
به‌کارگیری مدل‌های برنامه‌ریزی راهبردی در بخش‌های مختلف صنعتی به امری رایج تبدیل‌شده است. هدف از تدوین راهبرد پژوهشی در صنایع‌دستی توسعه کسب‌وکارهای جدید جهت کارآفرینی مولد و ایجاد اشتغال است که نیازمند توجه به اکوسیستم کارآفرینی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه خبرگان آشنا به فرایند پژوهشی و محیط داخلی و خارجی موثر بر این حوزه می‌باشند. بدین منظور، نمونه‌ها به‌صورت غیر تصادفی انتخاب شدند؛ و پس از آشنا نمودن با تدوین راهبرد پرسش‌نامه مربوطه تکمیل گردید. جهت تدوین راهبردهای پژوهشی مورد مطالعه از مدل SWOT و برای الویت‌بندی عوامل موثر بر آن‌که شامل سطح هدف، معیارها،  زیر معیارها و گزینه‌های راهبردی از تحلیل سلسله مراتبیAHP استفاده گردیده است. نتایج حاصله بیان‌گر این است: منحصر به‌فرد بودن زیورآلات اقوام ترکمن با بیش‌ترین وزن با الویت‌ترین راهبرد برای اجرا در حوزه صنایع‌دستی این مجموعه است. درنتیجه، فعالان حوزه صنایع‌دستی مورد مطالعه بایستی با استفاده از نقاط قوت خود بکوشند تا از فرصت‌های پیش رو به بهترین حالت ممکن بهره‌برداری نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Prioritization of Turkmen Handicrafts Entrepreneurship Ecosystem Strategies with SWOT / AHP Combination Approach

نویسندگان [English]

  • M. Motiei 1
  • A.M. Khani 2
  • Z. Naimi 3
1 Assistant Professor, Department of Public Administration and Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
2 Master Student of Industrial Management, Quality and Productivity Field, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Master Student of Handicrafts, Faculty of Arts, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The use of strategic planning models in various industrial sectors has become commonplace. In fact, the business environment includes economic infrastructure, the health of the administrative system, social security, stability in economic policies, laws and regulations, the quality of the judiciary, etc., which have a direct impact on the performance of companies, but their change goes beyond the authority of corporate executives. Accordingly, due to the importance of the business environment, several international reports on the ranking of the business environment of countries are published every year, each of which uses a special approach to report on the business environment of countries. Therefore, due to the importance of the entrepreneurial ecosystem, in this research, an attempt is made to examine the analysis of the entrepreneurial ecosystem of Turkmen ethnic jewelry using the SWOT method. The aim of this study, considering the nomadic life of Turkmen tribes from ancient times and the lack of written sources on nomadic life, is to refer to sources of knowledge on how to produce and use Turkmen jewelry limited to the sayings and hearings of the elderly and those currently producing. On the other hand, this research can be considered as an innovation research that has been analyzed for the first time in Iran by the analysis of ergonomic entrepreneurship ecosystem of Turkmen ethnic jewelry. The research method is a case study in the form of qualitative and quantitative methods using descriptive-analytical methods. To collect the required information, library studies and field studies have been used. In the first phase, interviews were conducted with people who have jewelry workshops to gain a community-based perspective. After consulting them, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of Turkmen jewelry production were identified based on the SWOT model. Then, according to the experts, the weight was given and then, according to the existing realities of jewelry production, an attempt was made to provide executive strategies to get out of the current situation. The experimental master of Turkmen jewelry making was interviewed as an expert in this field and also 2 professors were interviewed as university experts. In the next step, AHP method was used to calculate the weight of each index and rank them in such a way that a questionnaire was designed to be appropriate to the obtained indicators and was provided to handicraft experts at the university level. This research is applied in terms of purpose and analytical in terms of descriptive nature. The research findings showed that there is a high potential for the development of this industry in the region, so that one of the important opportunities in this sector is the diversity of Turkmen jewelry, which can play an important role in attracting more customers due to today's competitive market. An important issue in today's business is innovation in diversity, especially in industry. One of the advantages of jewelry is that it is handmade, and in the new era, because it requires a small fee to set it up, a large number of young people in the region can enter the industry and lead to entrepreneurship. One of the advantages of this industry is the great elegance in this sector. This industry attracts a lot of customers' attention due to its high elegance, and it can be considered as a competitive advantage. It is also unique in that it can be said that due to the characteristics of the jewelry in this area, it can be said that it can be seen in few places in the world and its usability is another important point of this industry that is used in the new era. Jewelry has become commonplace. One of the serious issues that threatens the industry at the regional level is the presence of brokers, lack of effective marketing, lack of support for manufacturing workshops, low number of craftsmen in this art, buying intermediaries at low prices and selling them at multiple prices to exporting countries. Use of this product by Turkmen relatives and Mass production by neighboring countries, the tendency of domestic consumers to modern products and the economic situation and the imposition of sanctions can affect the market of this industry, but it can be said that given the opportunities and strengths in this sector can overcome these threats. The results indicate that Turkmen tribes are the most unique ornaments with the highest weight with the most priority strategy in the field of handicrafts. As a result, activists in the field of handicrafts under study should use their strengths to make the most of the opportunities ahead.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Entrepreneurial Ecosystem
  • Strategic Planning
  • SWOT / AHP analysis
  • Turkmen accessories
 
اسماعیلی، محمدرضا و حبیبی، مرضیه(1396). طراحی مدل بازاریابی استراتژیکِ صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده‌بنیاد، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 7، شماره2، 93-114.
اکبری، پریسا و بزی، افشین(1397). نقش صنایع دستی قوم ترکمن در توسعه استان گلستان با تاکید بر اقتصاد گردشگری و کارآفرینی روستایی، همایش ملی کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
امیری، مقصود؛ هادی نژاد، فرهاد و ملک خویان، شیوا(۱۳۹۶). ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان با رویکرد ترکیبی آنتروپی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و پرامیتی اصلاح شده(مطالعه موردی: شرکت یوتاب)، تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، دوره 14،  شماره 4،۱-۲۰.
بیگ‌آقا، محسن؛ شیروانی، علیرضا و خزائی، مجتبی(1395). طراحی مدل اکوسیستم ارتقاء کارآفرینی در سینمای ایران، مدیریت فرهنگی، دوره 9، شماره 29، 107-122.
پیله‌فروش، ربابه خاتون و کیانی سلمی، صدیقه(1395). نقش صنایع دستی در کارآفرینی فارع التحصیلان رشته صنایع دستی دانشگاه کاشان، جلوه هنر، دوره 8، شماره 2، 55-68.
خاکی، رضا؛ میرزاخانی، حسن و غفاری، هادی(1397). ارزیابی مقایسه‌ای محیط کسب و کار استان مرکزی با محیط کسب و کار استان‌های کشور، مجلس و راهبرد، سال بیست و پنجم، شماره 94، 393-427.
داوری، علی(1392). آسیب شناسی شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) و محیط کسب و کار: مقایسه تطبیقی نتایج شاخص GCI و دیدگاه کارشناسان وزارتخانه‌های منتخب، همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران، تهران.
داوری، علی؛ سفیدبری، لیلا و باقرصاد، وجیهه(1396). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ، توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 1، 100-120.
رستمی، مصطفی و میر، طاهره(1398). تأثیر عقیده‏‌ها و باورهای دینی بر آرایه‏‌های زیورآلات ترکمن، هنرهای حوزه کاسپین، دوره 1، شماره1، 87-105.
سرفراز، امیر همایون؛ شجاعی، امیر عباس و عابدزاده، میرداود(1398). اولویت‌بندی استراتژی‌های سازمانی با به‌کارگیری مدل SWOT و فرایند تحلیل شبکه‌ای گروهی فازی(مطالعه موردی: شرکت تولید مواد اولیه دارویی)، مدیریت صنعتی، دوره 11، شماره 3، 543-560.
شهبازی منشادی، مهرداد و سالار زهی، حبیب اله(1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل استراتژیک موثر برکسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه‌ای در صنعت کاشی و سرامیک)، توسعه کارآفرینی، دوره 9، شماره 1، 119-137.
علی‌بیگی، امیرحسین و قمبرعلی، رضوان(1391). رده‌بندی معیارهای کیفیت گیوه از دیدگاه تولیدکنندگان استان کرمانشاه، جلوه هنر، دوره4، شماره 1، 59-72.
غلامی، علی و محمدزاده، فاطمه(1396). ارزیابی مطلوبیت و نقش اکوسیستم کارآفرینی روستایی در استان آذربایجان غربی، جغرافیا و پایداری محیط، دوره 7، شماره 2، 83-101.
قمبرعلی، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث(1393). راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادیم جدید توسعه کارآفرینی، کارآفرینی در کشاورزی، دوره 1، شماره 3، 21-38.
کرد حیدری، ‌راحیل؛ منصوری ­موید، فرشته و خداداد حسینی، سیدحمید(1398). فراترکیب عوامل موثر بر‌ توسعه کسب‌و‌کارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، دوره 12، شماره 1، 140-160.
مطیعی، محسن؛ مرادی، محمد‌علی؛ عربیون، ابوالقاسم و میگون پوری، محمدرضا(1397). تدوین چارچوب سیاست‌های تامین مالی کارآفرینی فناورانه، سیاست‌گذاری عمومی، دوره 4، شماره 4، 91-112.
مؤمنی هلالی، هادی؛ صدیقی، حسن؛ چیذری، محمد و عباسی، عنایت(1398). تحلیل وضعیت اکوسیستم کارآفرینی مؤثر بر توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه روستایی: بینش‌هایی از یک پیمایش در میان شالیکاران چندکاره حوضه آبریز دشت هراز،  علوم ترویج و آموزش کشاورزی،  دوره  15، شماره 2، 167-186.
میثمی، امیرمهدی؛ محمدی، مهدی؛ محمدی الیاسی، قنبر؛ مبینی دهکردی‌، علی و حجازی، سیدرضا(1396). ابعاد و مؤلفه‌‌های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران، مدیریتتوسعهفناوری، دوره 5، شماره 4، 9-42.
میگون پوری، محمدرضا؛ عربیون، ابوالقاسم؛ پوربصیر، محمد مهدی و مبینی دهکردی، علی(1397). مدل‌سازی و پیکره بندی عوامل اثرگذار بر ایجاد اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی،  توسعه کارآفرینی، دوره 11، شماره 3، 541-560.
 
References
Ali Beigi, A, Qambar Ali   , R. (2012). Classification of Giweh Quality Criteria from the Perspective of Producers in Kermanshah Province, Glory of Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 4(1), 59-72 (Text in Persian).
Akbari, P., Bezi, A. (2018). The Role of Turkmen Handicrafts in the Development of Golestan Province with Emphasis on Tourism Economy and Rural Entrepreneurship, National Conference on Entrepreneurship, Islamic Azad University, Chalous Branch (Text in Persian).
Amiri, M., Hadi Nejad, F., Malek Khooban, Sh. (2017). Evaluation and Prioritization of Suppliers with a Combined Entropy Approach, Modified Hierarchical and Perimetic Analysis Process (Case study: YouTube), Operations Research In Its Applications, 14 (4), 1-20 )Text in Persian).
Bevilacqua, M., & Braglia, M. (2000). The Analytic Hierarchy Process Applied to Maintenance Strategy Selection, Reliability Engineering & System Safety, 70(1), 71-83.‏
Beigagha, M., Shirvani, A., Khazaei, M. (2016). Designing the Model of Ecosystem of Entrepreneurship Promotion in Iranian Cinema, Journal of Cultural Management, 9(29), 107-122 (Text in Persian).
‏Cunningham, J. A., Menter, M., & Wirsching, K. (2019). Entrepreneurial Ecosystem Governance: A Principal Investigator-Centered Governance Framework, Small Business Economics, 52(2), 545-562.
Davari, A., Sefidbari, L., Baqersad, V. (2017). Factors of Iranian Entrepreneurial Ecosystem based on Eisenberg Model, Entrepreneurship Development, 10 (1), 100-120 (Text in Persian).
Davari, A. (2013). Pathology of the Global Competitiveness Index (GCI) and the Business Environment: A Comparative Comparison of GCI Index Results and the Views of Experts from Selected Ministries, Business Improvement Conference in Iran, Tehran (Text in Persian).
Elia, G., Margherita, A., & Passiante, G. (2020). Digital entrepreneurship ecosystem: How digital technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process. Technological Forecasting and Social Change, 150, 119791.‏
Entezari, Y. (2015). Building Knowledge-Based Entrepreneurship Ecosystems: Case of Iran, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1206-1215.‏
Esmaeeli, M., Habibi, M. (2017). Strategic Marketing Model for the Iranian Handicraft Based on Grounded Theory, New Marketing Research Journal, 7(2), 93-114 (Text in Persian).
Feld, B. (2012). Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your City, John Wiley & Sons.‏
Gnanavelbabu, A., & Arunagiri, P. (2018). Ranking of MUDA using AHP and Fuzzy AHP algorithm, Materials Today: Proceedings, 5(5), 13406-13412.‏
Gnyawali, D. R., & Fogel, D. S. (1994). Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications, Entrepreneurship Theory and Practice, 18(4), 43-62.‏
Gholami, A., Moohamadzadeh, F. (2017). The Assessment of Utility and the Role of Rural Entrepreneurship Ecosystem in West Azerbaijan Province, Geography and Sustainability of Environment, 7(2), 83-101(Text in Persian).
Isenberg, D. (2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economy Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship, Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson College, Babson Park: MA.‏
Isenberg, D. J. (2010). How to Start an Entrepreneurial Revolution, Harvard Business Review, 88(6), 40-50.
Khaki, R., Mirzakhani, H., Ghafari, H. (2018). Comparative Evaluation of Business Environment of Markazi Province and those of Other Provinces in Iran, Majlis and Rahbord, 25(94), 393-428 (Text in Persian).
Kordheydari, R., Mansouri Moayyed, F., Khodadad Hoseini, H. (2019). Metasynthesis of Factors Affecting to Develop Startups in New Technology-Based Firms in Entrepreneurial Ecosystem, Journal of Entrepreneurship Development, 12(1), 141-160 (Text in Persian).
Lee, H., Lee, S., & Park, Y. (2009). Selection of Technology Acquisition Mode Using the Analytic Network Process, Mathematical and Computer Modelling, 49(5-6), 1274-1282.‏
Ly, P. T. M., Lai, W. H., Hsu, C. W., & Shih, F. Y. (2018). Fuzzy AHP Analysis of Internet of Things (IoT) in Enterprises, Technological Forecasting and Social Change, 136, 1-13.‏
Maysami, A., Mohammadi Elyasi, G., Mobini Dehkordi, A., Hejazi, S. (2018). The Dimensions and Components of Technological Entrepreneurship Ecosystem in Iran, Journal of Technology Development Management, 5(4), 9-42 (Text in Persian).
Meigounpoory, M., Arabiun, A., Poorbasir, M., Mobini Dehkordi, A. (2018). Modeling and configuration of Factors Affecting on University Campus Entrepreneurship Ecosystem (UCE2) Creation, Journal of Entrepreneurship Development, 11(3), 541-560 )Text in Persian).
Motiei, M., Moradi, M., Arabiun, A., Meigounpoory, M. (2019). Formulation of Technopreneurship Financing Polices Framework, Public Policy, 4(4), 91-112 )Text in Persian).
Momenihelali, H., Sadighi, H., Chizari, M., Abbasi, E. (2019). Analysis of the Entrepreneurial Ecosystem Situation Affecting the Development of Rural Entrepreneurial Activities: Insights from a Survey among Pluriactive Rice Farmers in the Watershed of the Haraz Plain, Iran, Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 15(2), 167-186 )Text in Persian).
Pileh Foroush, R. Kh., Kiani Selmi, S. (2016). Role of Handicrafts in Entrepreneurship of Handicrafts Graduates of Kashan University, Glory of Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 8(2), 55-68 (Text in Persian).
Qambar Ali, Rezvan; Advertisement, Hussein; Ali Beigi, Amir Hossein; Zarafshani, Kiomars (2014). Entrepreneurship Ecosystem Strategy: A New Paradigm for Entrepreneurship Development, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1 (3), 21 38) Text in Persian).
Rostami, M., Mir, T. (2019). The Influence of Religious Beliefs and Believing on Turkmen Jewels, Art and Techniqe, 1(1), 87-105 (Text in Persian).
Sarfaraz, A., Shojaie, A., Abedzadeh, M. (2019). Ranking the Strategies with Using SWOT and Fuzzy Analytical Network Process (The Case Study: A Company Producing of Pharmaceutical Raw Materials), Industrial Management Journal, 11(3), 543-560 (Text in Persian).
Schumpeter, Joseph, A. 2005. "Development." Journal of Economic Literature, 43 (1): 108-120.
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of management review, 25(1), 217-226.‏
Shahbazi Manshadi, M., Salarzehi, H. (2016). Identify and Prioritize Strategic Factors Affecting small and medium-sized businesses using a hierarchical analysis approach (a study in the Ceramic Tile Industry), Journal of Entrepreneurship Development, 9 (1), 119 137 (Text in Persian).
Stam, F. C., & Spigel, B. (2016). Entrepreneurial Ecosystems, USE Discussion Paper Series, 16(13).
Valdez, M. E., & Richardson, J. (2013). Institutional Determinants of Macro–Level Entrepreneurship, Entrepreneurship Theory and Practice, 37(5), 1149-1175.