زیباییشناسی کلام وحیانی قرآن کریم

نویسندگان

چکیده

 چکیده زیبایی‌شناسی از مباحث ­بنیادین ­و اساسی است که پیدایش آن به افلاطون و پیش‌ از او برمی‌گردد و تا امروز نیز با آرای متفکران و صاحب‌نظران معاصر غربی و اسلامی به حیات خود ادامه می‌دهد. هنر دینی نیز یکی از انواع کوشش‌های فکری‎ است که برای درک و دریافت حقیقت هستی صورت می‎گیرد. از آنجا که قرآن کریم به‎عنوان بزرگ‌ترین معجزه مکتوب، از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است، در مقاله حاضر، در گستره‌ای از مطالعات میان‌رشته‌ای، به روش تحلیلی- تطبیقی و با تکیه بر کلام وحیانی قرآن کریم کارکردها، روابط و وجوه اشتراک و افتراق زیبایی‌شناسی و هنر دینی را بیان می‌کنیم. برآیند این پژوهش این است که تأکید بر جنبه‌های گوناگون اعجاز متنی از ابعاد هنری و ادبی در بررسی آیات قرآن، نادیده گرفتن محتوای متین آن نیست؛ بلکه توجه دادن به زیبایی‌های ساختاری، زبانی، تصویری و روابط واژگانی آن است که پس از گذشت قرن‌ها تازگی دارد و از رونق نمی‎افتد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics in Divine Oration of the Holy Quran1

چکیده [English]

Abstract Aesthetics is one of the most fundamental and essential topics which is originated back to Plato and even farther. Presently It has been existed through Islamic and contemporary western intellectual and theorist’s views. Religious art is one the intellectual attempts which is practiced to comprehend and perceive the reality of existence .Since The Quran, as a phenomenon writhen miracle, could be studied in diverse aspects , the present research carries out functions ,relation ,comparability and distinctness between aesthetics and religious art through interdisciplinary broad studies by analytical-comparative approach underscoring divine oration of the Holy Quran .The deduction of this research that is accentuated distinguish aspects of textual miracle from artistic and literary extends does not import the ignorance of profound content of the Holy Quran but attempts to signify its structural, lingual and figurative beauties and also its linguistic connection which is remained pristine after centuries and still flourish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Aesthetics
  • Religion Art
  • Textual Miracle