بررسی تطبیقی و ترجمان تصویری ملودیک هنر موسیقی به هنر معماری با تامل بر عناصر بصری نقطه، خط و سطح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرمت ابنیه و بافت‌های تاریخی، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

10.22051/jjh.2020.27256.1427

چکیده

 
 
 
 
 
 
چکیده
همیشه سعی شده تا بین هنرهای گوناگون از جمله معماری، موسیقی، مقایسه صورت گیرد؛ ولی تاکنون، رابطه دقیق آن‌ها در سطح موسیقی یا معماری سنتی یک فرهنگ مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا، امروزه، شاهد گسستگی آن‌ها و افت کیفیت در ساخت و تولیدات هنری می‌باشیم. این مقاله، سعی در پاسخ‌گویی به این پرسش را دارد: ترجمان تصویری ملودیک هنر موسیقی به هنر معماری از طریق عناصر نقطه، خط، سطح و وجوه اشتراک آن‌ها چگونه صورت می‌پذیرد؟ در نتیجه، با توجه به فاصله هنرها از یک‌دیگر، این پژوهش، تلاش می‌کند به بررسی شاخصه‌های مشترک در دو هنر معماری و موسیقی در ده دسته‌بندی سلسله مراتب، اصل وحدت، تقارن و انعکاس، ضرب یا ریتم و تکرار، تضاد، افت و خیز، عامل مفروض، رنگ، پرسپکتیو و تناسبات ریاضی بپردازد. هم‌چنین، هدف از ارائه این پژوهش، با توجه به کاربرد عناصر پایه، مانند نقطه، خط و سطح در هنرها، بازخوانی تعاریف این عناصر بصری، مقایسه تطبیقی و یافتن چگونگی به کارگیری آن‌ها در دو هنر معماری و موسیقی از طریق ترجمان ملودیک تصویری آن‌ها می‌باشد. این پژوهش، به صورت تحلیلی-توصیفی، براساس روش کیفی و استدلال منطقی و با استفاده از معانی و تعاریف موجود در مطالعات اسنادی و کتاب‌خانه‌ای، تفسیر و طبقه‌بندی شده است. نتایج نشان می‌دهد که، با بررسی و ترجمه تصویری قطعات موسیقی ایرانی در سه ساختار مختلف، می‌توان به نماهای معماری با نظمی خاص و ساختاری مشخص دست یافت؛ که هر ردیف از آن‌ها، می‌تواند نشان دهنده چند میزان تعریف شده از یک قطعه موسیقی باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study and Melodic Projective Interpretation of Music to Architecture with a Reflection on the Visual Elements of Point, Line, and Surface

نویسندگان [English]

  • Maryam Pourzakarya 1
  • Samira Ahmadzadeh 2
1 Master of Conservation of Historical Buildings and Fabrics, Faculty of Architecture, Fine Arts Campus, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Master of Interior Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
It has always been tried to make a comparison between various arts, including architecture, music, poetry, or painting and theatre. The arts are composed of various harmonic components, which have common characteristics. However, so far, their exact relationship at the level of traditional music or architecture of culture has not been examined. So today we are witnessing their disruption and the decline in quality of artistic production and building. This article attempts to answer the question as "How does the melodic projective interpretation of the art of music to the art of architecture come about through the elements of point, line, and surface and their mutual forms?". Thus, given the distance between the arts, this research tries to explore these common features in the two arts of architecture and music in ten categories of hierarchy, the principle of unity, symmetry and reflection, beat or rhythm and repetition, contradiction, rise and fall, presumptive factor, color, perspective, and mathematical proportions. Furthermore, the purpose of this research is to investigate the definitions of the visual elements of point, line and surface, and to comparatively examine the means of applying them in the two arts of architecture and music and to investigate the relation between these two arts through the melodic projective interpretation of the elements. This analytical-descriptive study has been interpreted and classified based on qualitative and logical argumentation methods by the application of the meanings and definitions contained in the documentary and library studies, and the application of common features of the two arts has been analyzed. Also, both of these arts can be expressed and displayed with the elements of the point, line, and surface. Visual elements including point, line, surface, volume and texture related to "shape and form" are also measurable and computable. The emergence of all visual forms starts with the movement of a point. The point in architecture is identifiable in pillar shapes in the plan, the element in the center of a historical square, or the culmination of a dome in religious buildings, and is characterized in music as single-stroke in various sizes with varying degrees of intensity. The line in architecture is drawn in an element stretched towards the sky, the lines used in sketches, Gereh and Arabesque designs in Islamic architecture, and can be seen in music playing a piece of music and the climax of its notes. Architectural surfaces consist of elevations in vertical surfaces or floor and ceiling in horizontal surfaces, and the musical surfaces are determined by how the various musical instruments play and the movement of the hands while stroking. In his book, Kandinsky has translated musical compositions by points. Apart from the drum, a point can be produced by other musical instruments. The piano allows the creation of closed compositions and exclusively made of sequential combinations of audio points. A comparison has been made between the notes of the music and the ups and downs of the mountains in nature. An image of the gradient and elevation of the mountains and peaks, turning them into half-lines and then matching them on the lines of the carrier, can indeed be a reflection of the musical space of those images, and with this basis, a way of creating musical works in this kind of background. Undoubtedly, each of these peaks has distinct ups and downs that their musical lines can vary in different directions. It should be noted that focusing on a type of architecture or music is not enough and the study of these similarities is required at all times in order to obtain a full consensus on the translation of these two arts. In the visual translation, three different pieces of Iranian music from three different structures were selected. First, each note, according to the review, was drawn to the dotted line, and then the final lines were formed by connecting the dots. By connecting the beginning and the end of the lines to the hypothetical axis of the earth, architectural elevations were illustrated. Results indicated that pieces that have a more rhythmic order form regular, repetitive views, and the ones that are played more freely depict more diverse views. In short, by understanding the various characteristics of the elements mentioned in these two arts, this article has tried to draw the melodic and visual translators of the two arts of architecture and music, assuming that it is possible to interpret the two arts. As a result, as in the past, using different arts to create each other can lead to more outstanding works than any other art.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Architecture
  • Music
  • Melodic Projective Interpretation
  • Visual Artistic Elements
  • Harmonic Proportions
آقاخانی، حمید و منتظری رودبارکی، احمد(1386). مبانی هنرهای تجسمی 1، تهران: دانشگاه پیام نور.
آنتونیادس، آنتونی سی(1393).  بوطیقای معماری، جلد دوم: راهبردهای محسوس به سوی خلاقیت معماری، ترجمه احمدرضا آی، تهران: سروش.
اعرابی، جعفر(1394). آفرینش فرم، مشهد: حرفه هنرمند.
افضل‌طوسی، عفت‌السادات و فرضی، روناک(1393). تاثیر سبک‌های موسیقی بر طراحی گرافیک(مطالعه موردی: طراحی جلد آثار موسیقایی)، جلوه هنر، شماره 12، 33-48.
پایور، فرامرز(1393). دوره‌های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا، تهران: موسسه فرهنگی هنری ماهور.
پوریوسف‌زاده، سارا؛ بمانیان، محمدرضا و احمدی، فریال(1389). بازشناسی وجوه اشتراک معماری و موسیقی، کتاب ماه هنر، شماره 147، 38- 43.
پیرنیا، محمدکریم(1392). سبک‌شناسی معماری ایرانی، تهران: سروش دانش.
تخمچیان، علی؛ قره‌بگلو، مینو و نژادابراهیمی، احد(1396). شکل‌گیری فضا در اثر پیوند مفهومی «موسیقی-ریاضی» و معماری(مطالعه موردی: جلوخان و آسمانه گنبدخانه مسجد شیخ لطف الله اصفهان)، پژوهش‌های معماری اسلامی، سال پنجم، شماره 2، 108-129.
چینگ، فرانسیس دی. کی.(1394). معماری: فرم، فضا، نظم، ترجمه زهره قراگزلو، تهران: دانشگاه تهران.
حلیمی، محمدحسین(1391). اصول و مبانی هنرهای تجسمی، تهران: احیاء کتاب.
حنانه، مرتضی(1388). گام‌های گمشده، تهران: سروش.
خالقی، روح‌الله(1390). نظری به موسیقی ایرانی، تهران: رهروان پویش.
دانشگر، فهیمه و طاهری، مونا(1397). مطالعه تطبیقی شکل و محتوای پوسترهای اعتقادی در جوامع انقلابی: شوروی، چین، کوبا و ایران، جلوه هنر، سال دهم، شماره 3، 15-28.
رشیدی، صادق(1390). نشانه‌شناسی موسیقی دستگاهی ایران(تحلیل مفاهیم نشانداری و دلالت موسیقایی)، نامه پژوهش فرهنگی، سال دوازدهم، شماره 14، 109- 126.
سراج، سید حسام الدین(1390). از گذر گل تا دل، تهران: کتاب نیستان.
سمیع‌پور، تیمن و سیدیان، سیدعلی(1395). تعبیر عناصر موسیقی و معماری با زبان مشترک، نمونه موردی موسیقی و معماری سنتی ایران. مطالعات تطبیقی هنر، سال ششم، شماره 11، 99-113.
شاطریان، رضا(1390). معماری مساجد ایران، تهران: نوپردازان.
شفیعی، شیما(1391). بررسی رابطه معنایی جلد کتاب موسیقی و محتوای آن، تهران: دانشگاه الزهراء.
صدیق اکبری، سحر و کاظمی، مهروش(1393). تبیین مفاهیم بافت موسیقیایی بافت سنتی شهر یزد در مقایسه با بافت سنتی شهر تبریز، هویت شهر، سال هشتم، شماره 19، 101-110.
علیزاده، حسین؛ اسعدی، هومان؛ افتاده، مینا؛ بیانی، علی؛ کمال پورتراب، مصطفی و فاطمی، ساسان(1390). مبانی نظری موسیقی ایرانی، تهران: فرهنگی هنری ماهور.
فلامکی، منصور؛ نامی، غلامحسین؛ ملاح، حسینعلی؛ حائری، محمدرضا و دیگران(1387). معماری و موسیقی، تهران: فضا.
کامکار، پشنگ(1390). شیوه سنتورنوازی. تهران: هستان.
کاندینسکی، واسیلی(1385). نقطه، خط، سطح(سهمی در تجزیه عناصر نقاشی)، ترجمه علی پورصالح. تهران: بهار.
گرشاسبی نیا، ناهید(1371). تجزیه و تحلیل جلد نوار موسیقی سنتی ایران، تهران: دانشگاه الزهراء.
لشگری، منوچهر(1394). مقدماتی سنتور: آهنگ‌های فلکلریک و خاطر انگیز برای کلیه سازهای مضرابی، تهران: چنگ.
مبینی، مهتاب؛ میرزاکلهر، علی و ذاکرجعفری، نرگس(1396). عناصر زیباشناسانه مشترک در معماری و موسیقی. مطالعات تطبیقی هنر، سال هفتم، شماره 14، 1-15.
مشکاتیان، پرویز(1394). گل آیین: 18 قطعه برای سنتور، تهران: علیرضا جواهری.
نتل، برونو(1394). ردیف موسیقی دستگاهی ایران، ترجمه علی شادکام، تهران: سوره مهر.
نفری، بهرام(1389). اطلاعات جامع موسیقی، تهران: مارلیک.
References
Afzal Tousi, E. & Farzi, R. (2014). The Influence of Music Genre on the Related Graphic Design, Glory of Art (Jelve-y-Honar), 6(2), 33-49 (Text in Persian).
Aghakhani, H. & Montazeri Roudbaraki, A. (2007), Principals of Visual Arts 1, (1st ed.), Tehran: Payame Noor University (Text in Persian).
Alizadeh, H., Asadi, H., Oftadeh, M., Bayani, A., Kamal Pourtarab, M. & Fatemi, S. (2011). Theoretical Foundations of Iranian Music, Tehran: Mahoor Institute of Culture & Arts (Text in Persian).
Antoniades, A. C. (2014). Poetics of Architecture, Theory of Design, Translated by AhmadReza Ai, Tehran: Soroush (Text in Persian).
Ching, F. (2015). Architecture: Form, Space and Order, Translated by Zahra Gharagozloo, Tehran: University of Tehran Press (Text in Persian).
Daneshgar, F., Taheri, M. (2019). Comparative Study of Propaganda Posters’ Presentation & Context, in Revolutionary Society: USSR, China, Cuba &Iran, Glory of Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 10(3), 15-28. (Text in Persian).
Erabi, J. (2015), Creation of Form, Mashhad: Herfeh Honarmand (Text in Persian).
Falakian, N. & Falakian, A. (2013). Study on the Relationship between Architecture and Music, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 3(9), 94-98.
Falamaki, M., Nami, Gh., Mallah, H., Haeri, M., Malek Aslanian, E., Dehlavi, H., Sinaei, Kh., Moshiri, F., Saremi, A., Talaei, E., Samimi, Sh. & Matin, K. (2008). Memari & Music, Tehran: Faza (Text in Persian).
Garshasbinia, N. (1992). Analysis and Evaluation of Iranian Traditional Music Cover, Tehran: Alzahra University (Text in Persian).
Halimi, M. (2012). Principles and Foundations of Visual Arts, Tehran: Ehyae Ketab (Text in Persian).
Hannane, M. (2009). The Lost Scales, Tehran: Soroush (Text in Persian).
Jablonska, J., Trocka-Leszczynska, E. & Tarczewski, R. (2015). Sound and architecture – Mutual Influence, Journal of Energy Procedia, 78(2015), 31-36.
Kamkar, P. (2011). Way of Playing Santur, Tehran: Hastan (Text in Persian).
Kandinsky, W. (2006). Point, Line, Surface (A contribution to the Decomposition of Painting Elements), Translated by Ali Poursaleh, Tehran: Bahar (Text in Persian).
Khaleghi, R. (2011). A Comment to Iranian Music, Tehran: Rahrovane Pouyesh (Text in Persian).
Kilicaslan, H. & Ece Tezgel, I. (2012). Architecture and Music in the Baroque Period, Journal of Procedia – Social and Behavioral Sciences, 51(2012), 635-640.
Klyton, A. C. (2015). Space and Place in World Music Production, Journal of City, Culture and Society, 6(4), 101-108.
Lashgari, M. (2015). Preliminary Santur: Folkloric and Memorable Songs for all Instrumental Musical Instruments, Tehran: Chang (Text in Persian).
Meshkatian, P. (2015). Gol Aein: 18 Pieces for Santur, Tehran: Alireza Javaheri (Text in Persian).
Mobini, M., Mirzakalhor, A. & Zakerjafari, N. (2018). Common Aesthetic Elements in Architecture and Music (Renaissance Case Study), Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar, 7 (14), 1-15 (Text in Persian).
Nafari, B. (2010). Music Comprehensive Information, Tehran: Marlik (Text in Persian).
Nettl, B. (2015). The Radif of Persian Music, Translated by Ali Shadkam. Tehran: Soore Mehr (Text in Persian).
Payvar, F. (2014).  Abolhasan Saba's Radif for Santur, Tehran: Mahoor Institute of Culture & Arts (Text in Persian).
Pirnia, M. (2013). Stylistics of Iranian Architecture, Tehran: Soroushe Danesh (Text in Persian).
Pour Yousefzade, S., Bemanian, M. & Ahmadi, F. (2010). Recognizing the Shared Fundamentals of Architecture and Music, Ketabe Mahe Honar, 147, 38-43 (Text in Persian).
Rashidi, S. (2011). Semiotics of Iranian Classical Music (Analysis of Marks and Musical Signs). Culture-Communication Studies, 12(14). 109-126 (Text in Persian).
Samipour, T. & Seyedian, S. (2016). Interpretation of the Architectural and Musical Elements in a Common Language, Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar , 6 (11), 99-113 (Text in Persian).
Sedigh Akbari, S. & Kazemi, M. (2014). Comparison of Musical Concepts of Traditional Context in Yazd and Tabriz, Hoviat Shahr, 8 (19), 101-110 (Text in Persian).
Seraj, S. (2011). Passing from Clay to the Heart, (2011). Tehran: Neyestan Book (Text in Persian).
Seraj, S. (2017). Comparative Study of Music and Architecture from the Aesthetic View, Journal of History Culture and Art Research, 6(1), 685-702.
Shafiee, Sh. (2012).  A Survey on Semantic of Music Book Cover Design, Tehran: Alzahra University (Text in Persian).
Shateriyan, R. (2011). Architecture of Mosques in Iran, Tehran: Nopardazan (Text in Persian).
Tokhmechian, A., Gharebeghlou, M. & Nej Ebrahimi, A. (2017). The Formation of Space by the Conceptual Link of Music-Math and Architecture: A Case Study of Jelokhan and Asemaneh of Sheikh Lotfollah Mosque in Isfahan, Iran University of Science & Technology, 5 (2), 108-129 (Text in Persian).