کارکردهای روایی المان «دست» به‌عنوان یک عنصر نشانه‌شناسی در فیلم‌های انیمیشن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه انیمیشن، دانشکده سینما، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

چکیده

 
 
در بسیاری از آثار انیمیشن و سینما نماهایی وجود دارد که دستِ کاراکتر، به تنهایی، یا بخش قابل ملاحظه‌ای از فضای فیزیکی کادر را به خود اختصاص داده است و یا سهم عمده‌ای از کنش دراماتیک پلان را در اختیار دارد. هدف از این پژوهش، بررسی کارکردهای نشانه‌شناسیِ دست در پلان‌های فیلم‌های انیمیشن است؛ تا امکاناتی که این کارکردها برای روایت داستان فراهم می‌کنند، مشخص شود. پرسش اصلی این مقاله آن است که: آیا با تکیه بر نظریه‌های روایت و اصول نشانه‌شناسی، و در کنار این دو با مشاهده و تحلیل پلان‌های آثار انیمیشن، می‌توان به الگوهایی کاربردی دست یافت که در آن‌ها، استفاده از دست کاراکتر در پلان به پیش‌برد روایت ماجرا کمک کند؟ پژوهش پیش رو، ابتدا، با استفاده از منابع موجود و روش مطالعه‌ کتاب‌خانه‌ای، تعریفی متناسب با موضوع از روایت و نشانه ارائه می‌دهد و سپس، کارکرد دست را به عنوان یک نشانه در روایت مشخص می‌کند. بعد از آن، با تکیه بر این تعاریف و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه‌ موردی پلان‌های آثار انیمیشن پرداخته می‌شود و کارکردهای روایی مختلف دست در این پلان‌ها استخراج می‌شود. رویکرد اصلی این پژوهش، نشانه شناسی روایی از منظر بوردول است. نتایج به‌دست آمده، به عنوان کارکردهای دست، عبارتند از: 1) دست، نشانه قدرت؛ 2) دست، نشانه‌ ضعف؛ 3) دست، نشانه‌ مالکیت؛ 4) دست، ابزار ارتباط، شناخت و صمیمیت؛ 5) دست، ابزار تاکید بر گفتار و حالت چهره؛ 6) دست، نماینده‌ خواسته‌ درون؛ 7) دست، وسیله‌ انتقال پیام.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative Functions of “Hand” As A Semiotic Factor In Animation Movies

نویسنده [English]

  • Hamed Akrami
Instructor at Animation Department, Faculty of Cinema and Theatre, Tehran University of Arts, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
In many animations and live action movies there are some shots in which either a considerable part of the physical space of the frame is allocated to the hand of the character alone, or hand has a significant role in driving the emotions in the shot. It may seem to the amateur audience that these scenes are included randomly or just to add diversity to the film, but the truth is that almost these shots are intentionally and with a certain purpose placed among others. This means that the director has preferred to tell part of the story of the film, the relationships between the characters, the emotions and feelings between them, or the conditions of the scene simply by showing the hands of the characters to the audience. For example, a close-up of a hand holding a blood-soaked knife and shaking rapidly, or a glass that falls involuntarily to the ground may help convey a sense of the scene far more than showing the character's face or showing what has happened before. The anatomy of the human hand is such that it can take on a variety of different gestures and shapes, and if we add the movements of the hand or the objects to these which can be placed in it, the result would be countless. Each of these states and movements can be a sign that sparks a concept in the mind of the audience. This induction of concepts by decoding hand gestures can have a much more profound effect than directly telling or showing some of the events of the story. The application of such shots adds depth to the narrative and causes the audience to subconsciously visualize and construct some parts of the story in their mind instead of just watching it. This study will address the semiotic functions of hand in animation shots; in order to determine the possibilities provided by these functions for storytelling. In the other words, what signs do hand postures and movements create? And then how these signs affect the audience to form the story in their mind. The main question of this article is: By relying on narrative theories and principles of semiotics, and along with these two by observing and analyzing specific shots of animation movies, is that possible to achieve practical models in which the use of character’s hand in the shot, help the narration of story? Although taste, talent and innovation are key elements in achieving a pure artwork, but the study and even the proper use of patterns and stereotypes can be very effective in achieving this goal. Moreover, without knowing the patterns and stereotypes, it is not possible to break them and go beyond their boundaries. The present research first, using the available sources and the library study method, provides a suitable definition of the narrative and explains its components and elements. It then briefly introduces the sign and its types and examines the position of the hand as each of the types of signs. Finally, the function of the hand is examined as a sign in the narrative, and based on these definitions and using a descriptive-analytical method, this article studies certain shots of some animations as case studies. By examining these shots, different narrative functions of the hand are extracted from them. Because the reader may not have seen the animations mentioned in this article or may not remember the shots mentioned, by reviewing these shots, images of each are accompanied by text to make it easier to understand the concepts mentioned. The main approach of this research is narrative semiotics from Bordwell's perspective. The results obtained as hand functions are: 1) hand, a sign of power; 2) hand, a sign of weakness; 3) hand, sign of ownership; 4) hands, communication tools, cognition and intimacy; 5) hands, tools for emphasizing speech and facial expressions; 6) hand, representative of the inner desire; 7) hand, as means of transmitting a message.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Hand
  • Semiotics
  • Narration
  • Animation
احمدی، بابک(1371). از نشانه های تصویری تا متن، تهران: مرکز.
اسلین، مارتین(1375). دنیای درام: نشانه‌شناسی عناصر نمایشی در سینما، تلویزیون و تاتر، ترجمه محمد شهبا، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
برگر، آرتور آسا(1380). روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره، ترجمه محمدرضا لیراوی، تهران: سروش.
بوردول، دیوید و تامسون، کریستین(1377). هنر سینما، ترجمه فتاح محمدی، تهران: مرکز.
بوردول، دیوید و تامسون، کریستین(1385). روایت در فیلم داستانی، ترجمه سیدعلاءالدین طباطبایی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
چتمن، سیمور (1390). داستان و گفتمان: ساختار روایی در داستان و فیلم، ترجمه راضیه سادات میرخندان، قم: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای اسلامی‏.
متز، کریستین(1376). زبان فیلم: نشانه شناسی سینما، ترجمه روبرت صافاریان، تهران: کانون فرهنگی ایثارگران.
مجذوب تبریزی، محمدبن محمدرضا(1390). دیوان مجذوب تبریزی، تهران: اقبال.
وولن، پیتر(1389). نشانه‌ها و معنا در سینما، ترجمه عبدالله تربیت و بهمن طاهری، تهران: سروش.
 
References:
Ahmadi, B. (1992). From Pictorial Signs to the Text, Tehran: Markaz (Text in Persian).
Berger, A. A. (1968). Narratives in Popular Culture, Media, and Everyday Life, SAGE Publications: London.
Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
Bordwell, David (2006). Narration in the Fiction Film, Translated by Seyed Alaeddin Tabatabai, Tehran: Farabi Cinema Foundation (Text in Persian).
Bordwell, D., Thompson, K. (1998). Filmart: an Introduction, Translated by Fattah Mohammadi, Tehran: Markaz (Text in Persian).
Metz, Ch. (1997). Film Language; A Semiotics of Cinema, Translated by Robert Safarian, Tehran: Isargaran Cultural Center (Text in Persian).
Esslin, M. (1996). The Field of Drama: How the Signs of Drama Create Meaning on Stage and Screen, Tehran: Farabi Cinema Foundation (Text in Persian).
Majzoob Tabrizi, M. (2011). Divan-e Majzoobe Tabrizi, Tehran: Eghbal (Text in Persian).
Mateu-Mestre, M. (2010). Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers, Design Studio Press: Culver City.
Chatman, S. B (2011). Story and Discourse : Narrative Structure in Fiction and Film, Translated by Razieh Sadat Mirkhandan, Qom: Radio and Television of the Islamic Republic of Iran, Islamic Research Center.
Spencer, K., McDevitt, T and Esch M. (2009). Brief Training with Co-Speech Gesture Lends a Hand to Word Learning in a Foreign Language, Language and Cognitive Processes, 24(2), 313-334.
Wollen, P. (2010). Signs and Meaning in the Cinema, Tehran: Soroush (Text in Persian).
Yule, G. (1985). The Study of Language, Cambridge University Press.
پایگاه های اینترنتی
    URLs:
    URL1. www.imdb.com