نورپردازی کیفی و فرآیند ادراک، عوامل مؤثر در طراحی نورپردازی و تبیین شاخص‌های اصلی در فرآیند طراحی با اتکا به مدل M-R در نظریۀ روان‌شناسی محیطی

نویسنده

چکیده

بینایی مهم‌ترین حس ادراکی میان حواس آدمی است؛ ازاین‌رو اهمیت نورپردازی و دانش‌های وابسته به آن بر کسی پوشیده نیست. نورپردازی در ایران یک علم نوپاست؛ اما در سه دهۀ گذشته پیشرفت‌های چشمگیر در این دانش و عبور از نگاه صرفاً فیزیکال و ابتدایی به نور تا شناخت بسیاری از ارزش‌های ادراکی آن صورت گرفته است. بر اساس این پژوهش‌ها، نورپردازی می‌تواند نقش مهمی در واکنش‌های فیزیولوژیکی و روان‌شناختی افراد نسبت به محیط ایفا کند. این مقاله ضمن بررسی روش‌ها و الزام‌های نورپردازی و بسترهای ادراکی آن از منابع معتبر با طبقه‌بندی کاربردی اطلاعات، شاخص‌های اصلی مؤثر در سنجش کیفی نور را معرفی می‌کند و امید دارد شناخت این شاخص‌ها، امکان مدل‌سازی و سنجش کیفی پردازش و آرایش نور در فضاهای داخلی را فراهم کند که زمینۀ پژوهش آتی نگارندگان این مقاله خواهد بود.

کلیدواژه‌ها