زبان بدن و نقش آن در آگهی ­های تبلیغاتی (مطالعه موردی: آگهی تبلیغاتی چهره ­های مشهور ایرانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

چکیده

 
زبان بدن و به­طور کلی، ارتباطات غیرکلامی بخش عمده‌ای از ارتباطات را تشکیل می­دهند. همه انسان­ها، خواه به‌صورت ارادی یا غیرارادی، پیام­هایی را به­وسیله بدن خود به اطرافیان صادر و یا در فرایند ارتباطی از دیگران دریافت می­کنند. زبان بدن رابط شاخصی بین فرستنده و گیرنده یک پیام بصری است که به مراتب تاثیر بیش‌تری از کلام بر مخاطب می­گذارد. از این رو، شناخت و آگاهی از وجوه مختلف زبان بدن و به ­کارگیری آن، گام مهمی در تولید و بهبود یک آگهی تبلیغاتی است. هدف از این پژوهش، روشن ساختن اهمیت زبان بدن در آگهی­ های تبلیغاتی و در پی پاسخ به این پرسش است: کاربرد زبان بدن در آگهی­ های تبلیغاتی چیست؟ به همین منظور، در ابتدا، به مفاهیم کلی زبان بدن و تقسیم­بندی آن پرداخته شده است. و در ادامه، چند نمونه از آگهی­های تبلیغاتی ایرانی، شامل چهره­های مشهور(بیلبوردهای شهری) در سال 95 الی 97، به­جهت مطالعه کارکرد زبان بدن در سوژه­های انسانی بررسی شده­است. این تحقیق، به شیوه کتاب‌خانه‌ای(اسنادی) و میدانی و به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته­است. استفاده هماهنگ و ماهرانه از حرکات و ژست­ها، موقعیت بدن، بیانات و ارتباط چشمی، از جمله ملزومات یک تبلیغ است که بینندگان را به خرید محصول یا استفاده از خدمات هدایت می­کند؛ و عدم رعایت آن، چه بسا، می­تواند موجب بدفهمی و گنگی مخاطب شود. بررسی­های انجام شده پیرامون چند نمونه آگهی در این پژوهش، نشان داده­است که اصول زبان بدن در بیش‌تر این آثار، به­ درستی، رعایت نشده­است و به­نظر می­رسد که آگاهی و دانش کافی پیرامون زبان بدن در طراحی اغلب تبلیغات وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Body Language and its Role in Advertisements (Case Study: Iranian Celebrities in Advertisements)

نویسندگان [English]

  • N. Jamali 1
  • E. Afzaltousi 2
1 Master Student, Department of Visual Communication, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Visual Communication, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author).
چکیده [English]

 
Body language and non-verbal communication play a significant role in human communications. All human beings send messages through their body and receive them from others in the process of communication, whether intentionally or unintentionally. The body language which connects the transmitter of a visual message to the one receives it, is more influential than words on the audience. Body language in advertising can communicate complex meanings to consumers that go beyond the obvious, straightforward meaning of the perceived advertisement. The initial perception of a product or service is strongly related to the non-verbal elements that the consumer receives from images in advertising, and this initial perception forming before the actual experience would affect interactions and decisions of the consumer. Understanding and applying different aspects of body language is therefore an important step in producing and improving an advertisement. Since the deregulation the use of celebrities in advertising in recent years in Iran, making use of images of celebrities and prominent figures in publicity has grown sharply, seeing familiar faces on billboards and magazines and social media every day. Adherence to the principles of body language in such advertisements which attract the attention of scores of audiences figures prominently. As a large amount of money is paid for celebrity endorsement ads, not adhering to certain principles such as body language, may lead to keeping the audience away from that product or service and ultimately not producing the desired result. The purpose of this study is to clarify the importance of body language in advertisements and answer the question of what is the use of body language in advertising. Analyzing examples of contemporary Iranian advertising, the present study seeks to answer the question of whether the body language of human subjects has been successful or not. The research has been carried out on advertisements in which celebrities have been used. This is a descriptive-analytical study that has been conducted based on field experiment and desk research methods. For this purpose, first the general concepts of body language and its various elements have been discussed. In the following, the body language of human subjects has been discussed in several examples of Iranian celebrity advertisements (sports stars, actors, and artists) which have been collected from billboards in Tehran. From 182 Iranian ads reviewed in the years between 2016 and 2018, seven samples were purposefully selected and analyzed in order to explain the importance of body language in advertising. Studying facial expressions, eye contact, body position and gestures of the human subjects in these examples showed that in most of the cases, the principles of body language have not been used properly in the creation of the advertisement. In some cases, there were fake facial expressions or gestures, and in some others, there were a contradiction between the subject's body language and the message of the advertisement. Lack of contact between the human subject and the product and also subject's body language incompatibility with the advertising slogan were the other problems which have been identified. In the meantime, several successful examples of using body language in Iranian and foreign advertising have been provided and analyzed. Without a doubt, the obtained results cannot be generalized to all works in this field; however the results may be useful in evaluating the overall trend of celebrity use in advertising. Overall, it appears that in most of these ads, the main focus has been on the celebrity presence in the ad that the body language and the importance of using it in conveying the message to the audience have been ignored. Given that the use of celebrity faces in advertising and commercials is relatively new, there seems to be insufficient awareness and shallow knowledge with regard to the use of body language in advertisements or it may be overlooked. Coordinated and skillful use of movements and gestures, body posture, facial expressions and eye contact are necessities of an advertisement that encourage the viewer to buy the product or use the service, and nonconformity of body language can lead to misunderstanding and distraction. In addition, it appears quite unprofessional. Therefore, it is recommended to pay more attention to this subject in designing and executing advertising campaigns so as to increase advertising effectiveness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Language
  • Non-verbal Communication
  • Advertisements
  • Celebrities
اکمن، پل و وی فریزن، والاس(1393). رمزگشایی از چهره، ترجمه نیما عربشاهی، تهران: بیان روشن.
بشیر، حسن(1393). دانشنامه علوم ارتباطات، جلد اول(ارتباطات)، تهران: کارگزار روابط عمومی.
پهلوان­نژاد، محمدرضا(1386). ارتباطات غیرکلامی و نشانه­شناسی حرکات بدنی، زبان و زبان­شناسی، دوره سوم، شماره 6، 13-34.
پیس، آلن و پیس، باربارا(1387). کتاب جامع ارتباطات غیر کلامی : زبان بدن. ترجمه فریبرز باغبان، مشهد: پژوهش توس‏‫.
جمالی، نیلوفر(1398). بررسی جایگاه عکاسی پرتره در آگهی­های تبلیغاتی معاصر ایران ( با تاکید بر آگهی سفیران برند)، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری، تهران: دانشگاه الزهرا.
حسن­پور، محمد و نیک­بر، مازیار(1393). مفاهیم کاربردی زبان بدن در عکاسی، تهران: ترانه.
لیتل جان، استیفن و فاس، کارن(1394). دایرة المعارف نظریه­های ارتباطات، ترجمه امیرحسام اسحاقی، تهران: اطلاع رسانان.
معنوی راد، میترا و فاطمی، فریماه(1394). تبلیغات و اقناع مخاطب با تاکید بر تبلیغات تجاری فراواقع­گرا، جلوه هنر، سال 9، شماره پیاپی 17، 99-106.
References
Bashir, H. (2014). Encyclopedia of Communication Sciences, (Vol. 1), Tehran: Kargozar Ravabet Omumi (Text in Persian).
Danesi, Marscel (2009). Dictionary of Media & Communications, New York: M.E.Sharpe.
Danesi, Marscel (2013). Encyclopedia of Media & Communication, Toronto: University of Toronto Press.
Ekman, Paul & Wallace V. F. (2003). Unmasking the Face. Translated by Nima Arabshahi, (1st ed.), Tehran: Bayane Rowshan (Text in Persian).
Hassanpour, M. & Nikbar, M. (2014). Practical Implication of Body Language in Photography. (1st ed.). Tehran: Taraneh (Text in Persian).
Jamali, N. (2019). Investigating the Position of Portrait Photography in Contemporary Iranian Advertisements (With an Emphasis on Adverts of the Brand Ambassadors), Tehran: Alzahra University. (Text in Persian)
Kilyeni, A. (2009). Nonverbal Communication in Print Ads. Professional Communication & Translation Studies, 2(1-2), 17-24.
Kress, Gunther & Leeuwen, Theo Van (2006). Reading Images: The grammar of Visual Design, (2nd ed.), New York: Routledge.
Littlejohn, S. W. & Foss, K. A. (2009). Encyclopedia of Communication Theory, Translated by Amirhessam Eshaghi, (1st ed.), Tehran: Ettelarasanan (Text in Persian).
Pahlavan Nezhad, M. (2007). Non-verbal Behaviours & Semiotics of Body-Gesture, Journal of Language & Linguistics, 3(6), 13-34 (Text in Persian).
 Pease, B. & Pease, A. (2004). The Definitive Book of Body Language, Translated by Fariborz Baghban, (1st ed.), Mashad: Pajoohesh Toos (Text in Persian).
 Manavi Rad, M., Fatemi, F. (2017). Advertisement and Audience Satisfaction with Emphasis on Surrealism Commercial Advertisement, Glory of Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 9(1), 99-106. doi: 10.22051/jjh.2017.229. (Text in Persian).
 Mehrabian, A. (1971). Silent Messages, California: Wadsworth Publishing Company.
 Walton, Ruth (1998). The Power of the Poster, Edited by Margaret Timmers, London: V&A Publications.
Weinberg, P. & Konert, F. J. (1984). Emotional Facial Expressions in Advertising, Advances in Consumer Research, 11, 607-611.
 Skinner, M. & Mullen, B. (1991). Facial Asymmetry in Emotional Expression: A Meta-Analysis of Research, British Journal of Social Psychology, 30, 113-124.
URLs
URL3. http://badkoobeh.com/Works (September 9, 2018)
URL4. http://insur24.ir (September 9, 2018)
URL5. https://newshanik.ir/newsDetail/2123(September 9,2018)
URL7. https://sunstarjuice.ir (May 23, 2019)
URL8.https://tamin.ir/news/26898.html (November 10, 2018)