نشانه­‌شناسی مجسمه­‌های میادین شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، نویسنده مسئول.

2 دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

 
مجسمه­‌سازی نوعی آفرینش هنری است که اندیشه و عقاید گوناگون معماران مرز ­و ­بوم خود را به ببنندگان القا
می­‌کند. خاستگاه این ایده‌­ها به فرهنگ و ایدئولوژی مردمان آن سرزمین بر می‌­گردد؛ از این­رو، برای دست‌­یابی به این مفاهیم عمیق فرهنگی، باید به رمزگشایی مجسمه­‌های نمادین پرداخت؛ لذا، برای معنادار کردن مضامین این تندیس­‌ها ناگریز، باید از علم نشانه­‌شناسی بهره برد؛ چرا که به­‌واسطه این علم، می­‌توان به رمزگان­‌های فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تندیس‌­ها پی برد. این پژوهش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و به­صورت کتاب‌خانه­ای، به نشانه­‌شناسی مجسمه‌­های میادین رشت بپردازد. نتایج پژوهش نشان می­‌دهد: تندیس­ها به­‌طور اتفاقی خلق نشده­‌اند؛ بلکه ریشه در اساطیر و فرهنگ و هنر مردم گیلان زمین دارند. از جمله­ این مجسمه­‌ها، می‌­توان به مجسمه­‌های اسب- ماهی، زن دست­‌فروش، مجسمه­ میرزا کوچک و ... اشاره کرد. این مجسمه­‌ها بیانگر عقاید متعالی و روشن اساطیری، تاریخی، فرهنگی و آداب و رسوم مردم گیلان هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of the Sculptures of Rasht City

نویسندگان [English]

  • KH. Asadollahi 1
  • R. Aliani 2
1 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran (Corresponding Author).
2 PhD student of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

 
Art of sculpture making is to meet the needs of the people. Sculptures can be in the form of promoting culture or addressing urban concerns. The sculptures help to identify the city and are displayed in accordance with the general culture of the area; therefore, they convey the cultural concepts of that community and, visually, play the role of beautifying the city. The origins of these concepts go back to the culture and ideology of the peoples of that land; therefore, to achieve these profound cultural concepts, one must decode the symbolic sculptures. To this end, the science of semiotics must be used because through it you can find the statues’ cultural, historical, mystical codes. The sculpture is an esoteric language of architects who crystallize their thoughts in the form of symbolic objects. Sculptures are the elements by which the identity of the city is organized and, consequently, the mental process of the audience, and in addition to the aesthetic function of the social identity of a land. The sculptures, as visual art, in addition to the aesthetic dimension, have the capacity to reflect valuable cultural, mythological historical concepts; semiotic science must be used to obtain these layers. Semiotics is a systematic study of signs to get the meaning. This study benefiting from descriptive-analytical method along with library references aims to study the semiotics of the main squares of Rasht, including Municipality Square, Main Square, Golsar Square, Heshmat Square and Mother Square. In this study, the authors look at the semantics of the sculptures to understand the implicit layers of the symbols and look at their mythological, cultural, historical, and ritual backgrounds. The results show that the statues are not coincidentally created, but rather rooted in the myths and cultures and arts of the people of Guilan, and have always served their mythological, historical, cultural, customs in accordance with the living environment. In the mythical section, there is a horse-fish hybrid statue. Horse is an animal that has always been associated with water as a fertilizing force in myths, and through its mythical function it has always maintained its sanctity among various cultures, including Guilan. In the statue, the horse is combined with fish. Fish is a symbol of life and fertility that complements the horse's sign because both of these are signs of rebirth and in direct relation to water, their identity is formed. In another context there is a horse-fish statue precisely, Neptune. In Greek mythology, Neptune is the god of water and patron of the horse, and fish are always present next to his chariot. In the historical part, the statue of Dr. Heshmat and the statue of Mirza Kouchak Khan Jangali the militant clergyman are seen evolving this heroic pattern with a horse (which symbolizes courage). In general, the historical background of the Guilan people showed their spirit of resistance and warfare, including Gil and Deilam resistance to the Arab invasion. Similarly, the Russian attack on Guilan can be pointed out that at the same time the political movement of the forest movement was formed to defend the land of Guilan. In the cultural section there is also a reference to the culture of reading and studying in Rasht, where the book is on the trunk of the tree. The tree is a symbol of fertility and resurrection and life; precisely the same role that the book plays, because it is the fertilizer of the human spirit, the spirit that drives the human being from the lower world to the upper world. In another context, female sculptures represent Guilan customs and represent a function of traditional society. Some of the statues of the Rasht squares show that women have other abilities, including production, agriculture, etc. in addition to the role of parenting, and a large part of the agricultural workforce plays an effective role. These statues are, in fact, small dimensions of the real issues of the hard working women of Guilan as the independent women who produce and sell products in the fresh food and vegetables Bazaars, and thus, along with men earn their living.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landmark
  • Sculpture
  • Squares of Rasht
اسعدی، بهناز(1393). زیبایی­شناسی مجسمه­های «هیچ» تناولی با رویکرد نشانه­شناسی و شکل­گرایانه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا.
اسماعیل­پور، ابوالقاسم(1387). اسطوره بیان نمادین، تهران: سروش.
اشنایدر ‌ادمز، لاری(1394). درآمدی بر روش­‌شناسی هنر، ترجمه­ شهریار وقفی­پور، ویراستار هومن پناهنده، تهران: مینوی خرد.
انصاف­پور غلامرضا(1346). قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ، تهران: شرکت نسبی کانون کتاب.
پایدارفرد، آرزو(1391). فضاهای معماری و شهری در نگارگری ایرانی، ماه هنر، شماره 168، 48-50.
پوراصغریان، مهتاب(1387). مجسمه­سازی در فضاهای شهری ایران، نگره، شماره­­ 8 و9، 31-39.  
تقدس نژاد، زهرا(1385). کمربندی سبز، رشد آموزش هنر، شماره­­ 6، 57-61.
چندلر، دانیل(1387). مبانی نشانه­شناسی، ترجمه­ مهدی پارسا، چ. چهارم، تهران: سوره­ مهر.
حیدری غلامرضا و جهان­نما، فهیمه(1382). توانایی­های زنان در بخش کشاورزی-روستایی، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، شماره­ 6، 129-164.
خاک­پور، مژگان و پورمند، حسنعلی(1389). تحلیلی بر بنای مصلای شهر رشت، نامه معماری و شهرسازی، دوره2، شماره 2، 25-41.
دوبوکور، مونیک(1373). رمزهای زنده جان، ترجمه­ جلال ستاری، تهران: مرکز
دوست­خواه، جلیل(1371). اوستا(کهن­ترین سروده­های ایرانیان)، تهران: مروارید.
سرلو، خوان ادواردو(1389). فرهنگ نمادها، ترجمه­ مهرانگیز اوحدی، تهران: دستان.
شعیری، حمیدرضا؛ اسماعیلی، عصمت و کنعانی، ابراهیم(1392). تحلیل نشانه- معناشناختی شعر «باران»، ادب پژوهی، شماره­ 25، 59-90‏.
شوالیه، ژان و گربران، آلن(1382). فرهنگ نمادها، ترجمه­ سودابه فضایلی، جلد3، تهران: جیحون.
شوالیه، ژان و گربران، آلن(1384). فرهنگ نمادها، ترجمه­ سودابه فضایلی، جلد1، تهران: جیحون.
شوالیه، ژان و گربران، آلن(1387). فرهنگ نمادها، ترجمه­ سودابه فضایلی، جلد5، تهران: جیحون.
عادلوند، پدیده و موسوی­لر، اشرف‌السادات(1394). مجسمه در میدان یا غار افلاطونی؟، منظر، شماره­  32، 14-17.
عبداللهی، منیژه(1381). فرهنگ­نامه جانوران در ادب فارسی، تهران: پژوهنده.
فخرائی، ابراهیم(1376). سردار جنگل، تهران: علمی.
کوپر، جی سی(1392). فرهنگ نمادهای آیینی، ترجمه­ رقیه بهزادی، تهران: علمی.
مهاجر، آذر(1386). آثاری برای تمام فصول، همشهری، 10-14.
مهدی­زاده، علیرضا(1390). تحلیل کنش عکاسی و خوانش عکس از دیدگاه نشانه‌شناسی، جلوه­ هنر، دوره­ 3، شماره­ 1، 65-74.
میت­فورد، میراندابروس(1388). فرهنگ مصور نمادها و نشانه­ها در جهان، ترجمه ابوالقاسم دادور و زهرا تاران، تهران: دانشگاه الزهرا.
هال، جیمز(1387). فرهنگ نگاره­ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه­ رقیه بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر.
یاحقی، جعفر(1386).  فرهنگ اساطیر و داستان واره­ها در ادبیات فارسی، تهران: فرهنگ معاصر.
References
Abdollahi, M. (2002). The Dictionary of Animals in Persian Literature, (1st ed.) Tehran: Pajoohande (Text in Persian).
Adelvand, P., Mousavilar, A. (2015). Sculpture, in the Square or in the Plato’s Cave?. MANZAR, the Scientific Journal of landscape, 7(32), 14-19 (Text in Persian).
Asadi, B. (2014). Aesthetics of the Tanavoli 'Heech' Statues with a Semiotic and Formalist Approach, Tehran: Al-Zahra University (Text in Persian).
Cirlot, J. E. (2010). A Dictionary of Symbols, Translated by Soudabeh Fazaeli, Tehran: jeihoon (Text in Persian).
Chandler, D. (2008). Semiotics : The Basics, Translated by Mehdi Parsa, (4th ed.), Tehran: Soore Mehr (Text in Persian).
Cooper, J. (2013). An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols, Translated by Roghayeh Behzadi, Tehran: Elmi (Text in Persian).
Khakpour, M. & Pourmand, H. (2010). An Analysis of the Mosaic of Rasht, Architecture and Urban Planning Journal, 2(2), 25-41 (Text in Persian).
Doostkhah, J. (1992). Avesta (Ancient Persian Poems), Tehran: Morvarid (Text in Persian).
Beaucorps, M. (1994). Les Symboles Vivants, Translated by Jalal Sattari, Tehran: Markaz (Text in Persian).
Paydarfard, A. (2012). Architectural and Urban Spaces in Iranian Painting, Mahe Honar, 168, 48-50 (Text in Persian).
Ensafpour, Gh. (1969). The Power and Place of a Woman in the History, Tehran: Sherkate Nesbi Kanon Ketab (Text in Persian).
Schneider Adams, L.  (2015). The Methodologies of Art: An Introduction, Translated by Shahriar Vaghfi Pour, Edited by Human Panahandeh, Tehran: Minooye Kherad (Text in Persian).
Esmail Pour, A. (2008).  Symbolic Expression Myth, Tehran: Soroush (Text in Persian).
Fakhraei, I. (1997). Forest Commander, Tehran: Elmi (Text in Persian).
Hall, J. (2008). Dictionary of Subjects and Symbols in Art, Translated by Roghayeh Behzadi, Tehran: Farhang Moaser (Text in Persian).
Heidari, Gh. & Jahannama,  F. (2003). Women's Abilities in the Agricultural-Rural Area, Women in Development and Politics, 6, 129-164 (Text in Persian).
Mehdizadeh A. (2011). Analysis of Photographic Action and Photo Reading from Semiotics Perspective, Glory of Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 3(1), 1-74. doi: 10.22051/jjh.2013.20 (Text in Persian).
Mitford, M. (2009). Illustrated Book of Signs & Symbols, Translated by Abolghasem Dadvar and Zahra Taran, Tehran: Al-Zahra University (Text in Persian).
Mohajer, A. (2007). Works for All Seasons, Hamshahri News, 10-14 (Text in Persian).
Pourasghrian, M. (2008). Sculpture in Urban Spaces of Iran, Negareh, 8 & 9, 31-39 (Text in Persian).
Sha’iri, H., Esm’ili, E., Kan’ani, E. (2014). A Semio-Semantic Analysis of the Poem “Rain”, Journal of Adab Pazhuhi, 7(25), 59-89 (Text in Persian).
 Chevalier, J. (2003). Dictionary of Symbols, Translated by Soudabeh Fazaheli, (3rd ed.), Tehran: Jeihoon (Text in Persian).
Chevalier, J. (2004). Dictionary of Symbols, Translated by Soudabeh Fazaheli, (1st ed.), Tehran: Jeihoon (Text in Persian).
Chevalier, J. (2008). Dictionary of Symbols, Translated by Soudabeh Fazaheli, (5th ed.), Tehran: Jeihoon (Text in Persian).
Taghadosnezhad, Z. (2006). Green Belt, Development of Art Education, 6, 57-61 (Text in Persian).
Yahaqi, J. (2007). Dictionary of Mythology and Fiction in Persian Literature, Tehran: Farhang Moaser (Text in Persian).
URLs:
‌ URL1. http://www.dravjan.mihanblog.com/post/tag (access data: 10th May 2019)   
‌ URL2.  http://www.miekebal.org/about/                   https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Bryson‌ URL3.