بررسی عوامل موثر در مصرف کالاهای فرهنگی (مطالعه موردی خرید آثار نقاشی معاصر ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر و موسس اموزشگاه آزاد هنری نقشینه

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

10.22051/jjh.2019.19625.1325

چکیده

خرید آثار نقاشی، ناشی از درک زیبایی‌شناختی است که به فرم، سبک و تکنیک اثر و نیز به دانش و فرهنگ بصری، بستگی دارد. زمانی که از فرهنگ و سرمایه فرهنگی سخن رانده می‌شود، مصرف فرهنگی مد نظر است که با توجه به نیازهای فرهنگی به‌وجود می‌آید. نیازهایی که به گفته پی‌یر بوردیو، محصول محیط و پرورش افرادند و با میزان آموزش و تحصیلات رابطه مستقیم داشته و برخلاف نیازهای اولیه که غریزی‌اند، به‌طور اکتسابی ایجاد می‌شوند. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر خرید آثار نقاشی معاصر ایران بوده که مبین نوعی مصرف فرهنگی است. عوامل دیگری که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فردی.
ماهیت این تحقیق کاربردی، و روش آن توصیفی-تحلیلی بوده و با شیوه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه‌، انجام گرفته است. در بعد کیفی نیز از ابزار مصاحبه ساختاریافته استفاده شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده، عوامل ساختاری (ساخت اجتماعی) که تا حد زیادی بر عوامل اقتصادی و فرهنگی تاثیر دوسویه دارد، تاثیرگذار‌ترین عامل خرید و مصرف آثار نقاشی معاصر است. همچنین عامل سرمایه اجتماعی که پیامد فاکتور ساخت اجتماعی است شدیداً غرق یک رابطه دوسویه با عامل فرهنگی است. عامل فرهنگی نیز از عامل ساخت اجتماعی، عامل اقتصادی و سرمایه اجتماعی عمیقاً در حال تاثیر است. بنابراین، جمعی از عوامل در هم تنیده ساختاری، سیاست‌گذاری و حاکمیتی، مصرف کالاهای هنری به ویژه نقاشی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند .این پژوهش می‌تواند منشاء تحلیل‌های جامعه‌شناسانه در حوزه فرهنگ و همچنین اقتصاد هنر نقاشی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Effective Factors In Consumption of Cultural Goods (Case study of contemporary painting works purchase of Iran)

نویسندگان [English]

  • sepideh seyedmousavi 1
  • behnam zangi 2
1 manager & promoter of art instituion
2 assistant professor of tarbiyat modares university
چکیده [English]

The purchase of painting is due to an aesthetic understanding that depends on the form, style and technique of the work, as well as on visual knowledge and culture.
When it comes to culture and cultural capital, cultural consumption is considered to be due to cultural needs. The needs that Pierre Bourdieu says is a product of the environment and the development of individuals, and has a direct relationship to the level of education and Training , and is acquired in actuality contrary to the basic needs that are instinctively. The purpose of this research is to investigate the factors affecting the purchase of contemporary Iranian paintings, which is a kind of cultural consumption. Other factors discussed in this paper are economic, social and individual capital.
The nature of this research is applied, and its method is descriptive-analytical and conducted by survey method and by questionnaire tool. In the qualitative aspect, the structured interview tool has also been used. According to the results, structural factors (social construction), which have a significant impact on economic and cultural factors, are the most influential factor in the purchase and consumption of contemporary painting works. Also, the social capital factor, which is the outcome of the social construction factor, is heavily overwhelmed by reciprocal relationship with the cultural factor. The cultural factor is also deeply affected by the social and economical factor as well as social capital. Therefore, a combination of structural, policy, and governmental factors interfere with the use of artistic products, especially painting. This research can be the source of sociological analyzes in the cultural field as well as the economy of painting art

کلیدواژه‌ها [English]

  • : cultural consumption
  • Cultural Capital
  • Economic Capital
  • social capital
  • contemporary Iranian painting