بررسی عوامل موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی (مطالعه موردی: خرید آثار نقاشی معاصر ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و هنر یزد، واحد اردکان، یزد، ایران، نویسنده مسئول.

2 استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

 
خرید آثار نقاشی، ناشی از درک زیبایی­شناختی است که به فرم، سبک و تکنیک اثر و نیز به دانش و فرهنگ بصری، بستگی دارد. زمانی که از فرهنگ و سرمایه‌ فرهنگی سخن رانده می‌شود، مصرف فرهنگی مد نظر است که با توجه به نیازهای فرهنگی به­وجود می‌آید؛ به گفته پی­یر بوردیو، این نیازها محصول محیط و پرورش افرادند و با میزان آموزش و تحصیلات رابطه مستقیم داشته و برخلاف نیازهای اولیه -که غریزی­اند- به‌طور اکتسابی ایجاد می‌شوند. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر خرید آثار نقاشی معاصر ایران بوده که مبین نوعی مصرف فرهنگی است. عوامل دیگری که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند، عبارتند از: سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فردی. ماهیت این تحقیق کاربردی، و روش آن توصیفی-تحلیلی بوده و با شیوه پیمایشی و با ابزار پرسش‌نامه‌، انجام گرفته است. در بُعد کیفی نیز از ابزار مصاحبه ساختار یافته، استفاده شده است. بر اساس نتایج به­دست آمده، عوامل ساختاری(ساخت اجتماعی) -که تا حد زیادی، بر عوامل اقتصادی و فرهنگی تاثیر دوسویه دارد- تاثیرگذار­ترین عامل خرید و مصرف آثار نقاشی معاصر است. هم‌چنین، عامل سرمایه اجتماعی -که پیامد مولفه ساخت اجتماعی است- شدیدا غرق یک رابطه دوسویه با عامل فرهنگی است. عامل فرهنگی نیز از عامل ساخت اجتماعی، عامل اقتصادی و سرمایه اجتماعی عمیقا، در حال تاثیر است. بنابراین، جمعی از عوامل در هم تنیده ساختاری، سیاست­گذاری و حاکمیتی، مصرف کالاهای هنری به ویژه، نقاشی را تحت­تاثیر قرار می­دهند. این پژوهش، می‌تواند منشا تحلیل‌های جامعه­شناسانه در حوزه فرهنگ و هم‌چنین، اقتصاد هنر نقاشی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Effective Factors In Consumption of Cultural Goods (Case study of contemporary painting works purchase of Iran)

نویسندگان [English]

  • S. Seyedmousavi 1
  • B. Zangi 2
1 Master of Art Research, Faculty of Art and Architecture, Yazd University of Science and Arts, Ardakan Branch, Yazd, Iran (Corresponding Author).
2 Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Valuing and purchasing visual artistic works such as painting is due to the aesthetic perception of people which depends on both factors of form as well as style and technique and it also needs the basic visual culture and knowledge. By culture and cultural capital, we mean cultural consumption which is formed by cultural requirements of the audiences, those requirement which based on Bourdieu researches are the product of the environment and people's nourishment and are in direct relationship with the education as well as training and unlike basic needs which are internal, they have been developed. Considering the measure of people's consumption and their tendencies to attain the cultural capital‚ we need to know artistic tastes and talents of them. On the other hands‚ during these years‚ lots of changing tastes and talents like people's visual taste has been occurred in social and cultural fields in Iran. As far as it can be said that Bourdieu's classifications of tastes field has not been matched with current society and it seems that we cannot consider art as main works and rough core of culture in Iran. Based on being equipped with special symbolic code and having a special kind of cultural capital‚ we need to find out the valuation of painting as common art as music‚ sculpture‚ theater and literature in Bourdieu's classification. In spite of education democratization policy in Iran and access to long term educations‚ it is not easy to access the enjoyment of common taste in practice‚ so artists‚ art students‚ and some groups who have been raised in their family and artistic environment are all the fan of common art. The taste field sociologists such as Bourdieu believe that people's taste‚ education‚ and talents‚ are sociable totally and achieved as a result of the social process through education‚ family education and the habits that a person has acquired throughout life. The Bourdieu's view experiences exposure to art work is not as a love at first glance‚ and the activity of sympathizing and being accompany with art has shaped with the assumption based on recognizing and long term education. Purpose of this research is studying effective factors in Iranian contemporary painting works purchase in which it displays kind of cultural consumption. Other factors that are considered in this article‚ include economic‚ social‚ and personal capitals. This research applies a descriptive-explanatory technique to gain some variables from the available literature as well as previous measurements. Through forming them in a conceptual module, it is tried to confirm the relationships among the variables through using questionnaires and its complement, i.e. interviews and finally Confirmatory Factor Analysis Test. Finally the ultimate model is supplied through explanation and equation. According to this model, factors like structural ones (social structure) which affect mutually and significantly the economic and cultural factors are the most influential factors in the purchase and consumption of the artistic works. Also the social capital which is to somehow the result and consequence of the social structure is influenced greatly by the two-sided relationship with the cultural factor. Cultural factor also includes the variables of cultural capital, artistic professional processes and some human development factors such as the amount of study, education and so on. According to the findings of the social structure factor, the economic as well as social capital factors are deeply influence and are affected by one another. On the other hand, the cultural factor has a two-sided relationship with economic factor which includes economic profit and business and investment motivations and is influenced by the economic macro criteria such as inflation rate and income per capita. Therefore, some interconnected policy-making, governmental and structural variables and factors affect greatly the economic, social as well as cultural parameters and factors. The inclination and interest affect the purchase and consumption of the artistic works, paintings in particular and in order to improve the situation of purchase and develop this art, these relationships need special attention and more study. Studying the relationships between the factors and variables and also the way they affect or get affected along with the interaction among them can be the issue of the future studies and the basic for audiences' sociological analyses as well as the economy of painting.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Contemporary Painting of Iran
  • Artistic Taste
  • Art Consumption
  • Cultural Capital
  • Social Capital
  • Social Construction
اربابون، میثم(1388). نقش و اهمیت بنگاه‌های هنری در عرصه آثار تجسمی، تهران: دانشکده هنر دانشگاه تهران. 
بوردیو، پی یر(1393). تمایز، ترجمه حسن چاووشیان، چ. سوم. تهران: ثالث.
پاکباز، رویین(1385). نقاشی ایران از دیرباز تا امروز، چ پنجم، تهران: زرین وسیمین.
پاکباز، رویین(1386). دائره المعارف هنر، چ. سوم، تهران: فرهنگ معاصر.
خزایی، محسن(1385). اقتصاد فرهنگ، روزنامه ایران، شماره 3559، 24.
شایگان گهر، خشایار(1391). مطالعه جامعه شناسانه مخاطبان نقاشی مدرن و مردم پسند در ایران، تهران: دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ.
فاضلی، محمد(1382). مصرف و سبک زندگی، چ. پنجم. تهران: صبح صادق.
لاشایی، افسون(1395). بررسی بازار اقتصاد هنر معاصر، پژوهش هنر،شماره 9، 133- 138.
مردوخی، بایزید(1386). اقتصاد هنر در ایران، آینه خیال، شماره 3، 126-131.
مریدی، محمدرضا و تقی­­زادگان، معصومه(1387). عرضه و فروش تابلوهای نقاشی در ایران. جامعه­شناسی هنر و ادبیات، شماره 2،  131-169.
مریدی، محمدرضا(1393). هنر به مثابه کار جمعی، مشهد: بدخشان.
ملکی، امیر و رفیعی، ملاکه(1390). از هومولوژی تا فردی شدن، جامعه فرهنگ و رسانه، شماره 1، 27- 50. 
ملکی، امیر و رفیعی، ملاکه(1391). دسترسی افتراقی به سرمایه و توزیع نابرابر سلیقه‌های هنری، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 29، 71- 90.
موشتوری، آنتیگون(1394). جامعه شناسی مخاطب در حوزه فرهنگی و هنری، ترجمه حسین میرزایی، چ. سوم، تهران: نی.
نهاوندی، مریم و لطفی، بهنام(1392)تاثیر گروه شغلی افراد بر نوع و میزان مصرف فرهنگی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 31، 133-156.
References
Arbabon‚ M. (2009). Artistic Business Importance on Visual Art Work Supply‚ Tehran: University of Tehran (Text in Persian).
Bourdieu‚ P. (2014). Distinction: a Social Critique of the Judgment of Taste, Translated by Hasan Chavoshian, (3rd ed.)‚ Tehran: Sales (Text in Persian).
Fazeli‚ M. (2003).Consumption and Life Style‚ (5th ed.), Tehran: Sobhesadegh (Text in Persian).
Khazaei‚ M. (2006). Culture Economy, Iran Newspaper, (No. 3559), 24 (Text in Persian).
Lashaee‚ A. (2016). Study of Contemporary Art Economy Marketing, Art Research‚ 9, 133-138 (Text in Persian).
Mouchtouris‚ A. (1951). Sociologie Du Public le Champ Culturel et Artistiqe‚ Translated by Hosein Mirzaee‚ (3rd ed.)‚ Tehran: Nashreney (Text in Persian).
Mardokhi‚ B. (2007). Art Economy in Iran‚ Ayeneh Khial, 3, 126-131 (Text in Persian).
Maleki‚ A. & Rafie‚ M. (2012). Different Accessibility to Capital And Disparate Distribution Artistic Tastes‚ Culture-Communications Studies‚ 8(29), 71-90 (Text in Persian).
Maleki‚ A. & Rafie‚ M. (2011). Homology to Individualization‚ Journal of Society Culture Media‚ 11(1), 27-50 (Text in Persian).
Moridi‚ M. & Taghizadegan‚ M. (2008). Painting Supply and Sale In Iran‚ Sociological Journal of Art and Literature‚ 2, 131-169 (Text in Persian).
Moridi‚ M. (2014). Art as Group Activity‚ Mashhad: Badakhshan (Text in Persian).
Nahavandi‚ M. & Lotfi‚ B. (2013). Effect of Job Group on Level and Kind of Cultural Consumption‚ Culture-Communications Studies‚ 31, 133-156 (Text in Persian).                      
Pakbaz‚ R. (2007). Encyclopedia of Art‚ (5th ed.), Tehran: Zarrin-o-Simin (Text in Persian)
Pakbaz‚ R. (2006). Iran's Painting from Ancient Times to Today‚ (5th ed.), Tehran: Farhange Moaser (Text in Persian)
Shayeghanghohar‚ Kh. (2012). Sociological Study of Modern and Popular Painting Publics in Iran‚ Tehran: University of Science and Culture (Text in Persian).
Holt, D. (1998). Does Cultural Capital Structure American Consumption? Journal Of Consumer Research, 25(1), 1-25 (Text in Persian).
Weber‚ M. (1968). Economy and Society, California: University of California Press (Text in Persian).