مطالعه تطبیقی نقش برجسته نبرد تَل تبا با ستون تراژان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش هنر ، دانشکده معماری و هنر ، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران، نویسنده مسئول.

2 استاد گروه پژوهش هنر ، دانشکده هنر ، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران.

10.22051/jjh.2017.10998.1144

چکیده

 
ایجاد نقش‌برجسته‌ها،یکی از سنت‌هایی است‌ که حاکمان وقت، برای جاودان ساختن خواست‌ها و اندیشه‌های خود از آن‌ بهره برده‌اند. آن‌ها در حقیقت برگ‌هایی از کتاب مصور تاریخ و فرهنگ و هنر هستند که در پس آن اندیشه‌های فراوانی نهفته و یادمان‌های ارزنده تاریخی هستند؛که نه‌تنها، اطلاعات گرانبهایی در خصوص سبک‌‌های هنری آن زمان در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند، بلکه‌ داده‌‌های ارزشمندی در تحقیقات و مطالعات نیز محسوب می‌شوند. به‌طورکلی، هدف این تحقیق، آن بوده تا با بهره‌گیری از شیوه تطبیقی و با تاکید بر ارزش‌های بصری دو نقش‌برجسته‌ نبرد تَل تبا و ستون تراژان، شباهت‌ها، تفاوت‌ها، کیفیت تصویرهای ترسیمی،چگونگی مصورشدن تزیینات و هماهنگی آن‌ها با فضای نقش‌برجسته‌ها و تاثیر نگاه تاریخی آن دوران بر کیفیت آثار، به روش تاریخی-تحلیلی و با بهره­گیری از منابع کتاب‌خانه‌ای مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.یافته‌های تحقیق بیانگر این است که، اشتیاق رومیان به روایتِ وابسته به رویدادهای واقعی، بیش‌تر به روش آشوری‌ها شباهت دارد؛ تا یونانی‌ها. این نقوش‌برجسته بدان‌جهت اهمیت خاص دارند که پایان یافتن یک دوره و آغاز دوره بعدی را پیش‌گویی می‌کنند.در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که تمامی تدابیری را که آشوریان در نقش‌برجسته‌های روایتی خویش به‌کار می‌برده‌اند، رومیان نیز همین اصول و تدابیر را باردیگر پس از قرن‌ها در هنر نقش‌برجسته‌شان به‌کار بردند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Survey of Relief of Taltaba Battle with Trajan Column

نویسندگان [English]

  • B. Atabati 1
  • A. Dadvar 2
2 the professor of art studies group, faculty of art, Al-zahra university
چکیده [English]

Among ancient civilizations , Romans' civilization is more accessible for inquisition than other ones. It's not come up accidentally , rather it seems the Romans themselves have prepared such a background purposely among which we can note Trajan's Memorial Column . Also , this characteristic is visible in Assyrians bas-relief made some centenaries prior to it and they can be regarded significant due to extensive efforts to narrate grand historical events. Writers of this article have tried to find out some similarities and differences between Taltaba Battle bas-relief and Trajan's Column by introducing their special characteristics and with emphasis on their visual values which are the goals of this study . Also , the significance of mentioned bas-reliefs are reviewed in this study as the patterns quality and fineness are visualized in order to narrate grand events in visual arts history . According to what was mentioned, questions of this article are as follows : First , what are the similarities and differences between the two bas-reliefs of Taltaba Battle and Trajan's Column ? Second , how the decorative spaces of these two bas-reliefs are recited in historicism along with realism ? The research method applied is historical-descriptive and data acquisition method is documentary and library , regarding written sources and artifacts of that era . Finally , in conclusion part it is recapped that all the measures applied by Assyrians in their narrative bas - reliefs are again come in after passing some centenaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taltaba
  • Ashur Banipal
  • Trajan's Column
  • Traianus