میزان رضایتمندی و انطباق با استانداردهای پوششی پرستاران و بیماران بستری در بخش کودکان (مطالعه موردی بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران،‌ نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

چکیده

ویژگی‌های لباس فرم پرستاران و بیماران بستری در بخش کودکان، به‌لحاظ طرح، جنس و رنگ با توجه به استانداردهای ملی و جهانی در بیمارستان مادر و کودک غدیر در شیراز بررسی شد. پرسش‌های پژوهش: سازگاری پوشاک پرستاران و بیماران بستری با استانداردهای پوشش وزارت بهداشت به چه میزان است و میزان رضایت‌مندی از آن چگونه است؟ هدف، تبیین ویژگی‌های پوشاک پرستاران و کودکان بیمار در جهت بهبود کیفیت طراحی لباس و بهینه‌سازی آن در راستای استانداردهای پوششی است. به‌طور کلی، لباس بیماران، باید با قابلیت دسترسی آسان به اعضای بدن بوده و از جنس خالص یا ترکیبی از الیاف طبیعی پنبه و رنگ‏های شاد و نقش پارچه متناسب با کودکان باشد. لباس پرستاران بر مبنای استانداردها، باید جیب‏دار با نواردوزی در مچ آستین و از الیاف طبیعی باشد. نوع تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی است. جمع‌آوری اطلاعات، به‌روش نمونه‌ای تصادفی ساده بوده و جهت تحلیل داده‌ها از نرم‏افزارSPSS ، و از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده ‌است. به واحدهای مورد مطالعه درباره هدف و نحوه کار، اطلاعات لازم داده شد و رضایت شفاهی از آنان اخذ شد. نتایج نشان داد که طرح، جنس و رنگ لباس فرم پرستاران رضایت‏بخش بوده و رضایت‌مندی از لباس کودکان بستری از دیدگاه والدین، در حد متوسط و با استانداردهای پوشش وزارت بهداشت، در حد معمول، سازگاری دارد. یافته‏ها نشان داد، علی‌رغم تغییرات لباس پرستاران و بیماران در طی تاریخ، اکنون لباس‏ها از منظر جنس پارچه، رنگ و نوع دوخت از استاندارد ویژه‏ای تبعیت می‏کنند. بیمارستان غدیر شیراز هم دارای سطح نسبی رضایت‌مندی افراد از البسه کاربردی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction and Compliance with Covering Standards of Nurses and Patients in Pediatric Ward (Case Study: Shiraz Ghadir Mother & Child Hospital)

نویسندگان [English]

  • M. Mounesi Sorkheh 1
  • S. Dadgar 2
1 Assistant Professor of Textile Design Department, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
2 Master of Textile Design, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 Characteristics of uniforms of nurses and patients admitted to internal medicine and pediatric emergencies of Shiraz Ghadir Mother & Child Hospital as one of the most important pediatric treatment centers in the first half of 2016 in terms of design, material and color according to national and global standards was reviewed. The quality and features of nurses’ uniforms and also pediatric hospital gowns in terms of design, model, material and color according to national and global standards in the hospitals are important. A child nurse is employed to care for infants, children and adolescents in these areas. The uniforms in these sections vary depending on the place of work. Nurses’ uniforms in this section should reflect professionalism, cleanliness and fit with their work environment. In many medical centers, baby nurses wear scrubs. The scrub uniform includes a lightweight short-sleeved blouse with trousers available in a variety of designs with baby designs and colors. In some hospitals, colored scrubs are used to make patients more easily diagnosed in different units. Nurses, usually in scrub clothes, feel more comfortable and moving. Research Questions: To what extent is the nursing and hospitalized patients complied with the standards of the Ministry of Health coverage and how much satisfiable is that? The aim of this study is analyzing the features of nurses and hospitalized children’s clothing, along with improving quality and optimizing their standard. According to national standards for hospital staff and patients, the general form of uniforms is determined by the hospital head and human resources manager. Outside Iran today, non-surgical scrubs are recognized as acceptable forms for nurses that are available in a variety of designs and colors for both men and women. Scrub literally means clean and sterile. Scrub is a garment used by surgeons, doctors, nurses and other staffs who come into contact with the patient and is available in both sterile and non-sterile forms. In general, patients' clothing should be easily accessible to the body and be of pure or blended natural cotton fibers, cheerful colors and fabrics appropriate to children. Nurses’ clothing should be cut, pocketed with wrist embroidered straps and made of natural fibers. In terms of objective, this is an applicable study with analytical and descriptive research method. The type of research is descriptive in terms of purpose, and the research method is descriptive-analytical. The data were collected by simple random sampling and SPSS software and descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis. For this study, the purpose and how it works was given to different units of the mentioned hospital and oral consent was taken from them. The results showed that the design, material and color of the nurses’ uniforms were satisfiable and the views of parents of hospitalized children, on average were satisfactory, in average level and consistent with the standards of the Ministry of Health. The findings showed that despite changes in nurses’ and patients’ clothing throughout history, clothing now adheres to a specific standard in terms of fabric, color and type of sewing. Nurses’ uniforms in children’s ward is cut with pocket with ribbed embroidery, bright and cheerful colors and in  terms of material, with cotton fabrics (Tetron or Trigal) that can be washed repeatedly and can be ironed easily. The characteristics of the hospitalized children’s clothes are blouses and pants and hats that are open and loose with no irritation or sensitivity. Also according to the observations it was concluded that nurses’ uniforms in terms of design, material and color have been satisfactory. The findings of this study highlight the importance of proper design for nurses’ clothing in hospitals, especially nurses in pediatric wards and in compliance with national and international standards. Also, hospitalized children’s clothing is very important in design, material and color and is very effective in their morale. Factors such as age, material, type of illness, family circumstances and child morale are influenced by the level of anxiety during the hospitalization. These emotions can be mitigated by the appropriate design and selection of clothing colors and the sense of comfort and happiness can be enhanced by patients’ clothing and nurses’ clothing in hospitalized children.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coverage Standards
  • Nurse Uniform
  • Pediatric Hospital Gown
  • Pediatric Unit
  • Shiraz’s Maternal & Child Ghadir Hospital
منابع

عباسی، علی(گزارنده)(1391).کاربردفناورینانودرصنعتنساجی، مجموعهگزارش‌های رصدفناورینانو، تهران: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو.

گرجی مهلبانی، یوسف و صالح آهنگر، مژگان (1392). تأثیر رنگ در طراحی بخش بستری بیمارستان‌ها، انجمنعلمیمعماریوشهرسازیایران، دوره 4، شماره 6، 61-75.

گودرزی، زهرا؛ دانشور عامری، زهرا؛ شمشیری، احمد رضا؛ طلایی‌فر، میترا؛ رحمتی، مریم؛ ناجی، تهمینه، امیری، ماهرخ و بختی،  ام‌البنین(1388). نظر پرستاران و والدین کودکان 5-12 سال بستری در بخش کودکان در مورد رنگ لباس پرستاران، پژوهش پرستاری ایران، دوره 4، شماره 14، 39-47.

مبارکی، حسین؛ رضاپور، رفعت؛ میرزابیگی، محمد و سالمی، صدیقه(1393). بررسی دیدگاه پرستاران در مورد رنگ لباس کادر پرستاری، مدیریت پرستاری، دوره 3، شماره 4، 36-42.

References

Balogh, A., Farkas, B., Faragó, K., Farkas, A., Wagner, I., Van Assche, I., ... Marosi, G. (2015). Melt-blown and electrospun drug-loaded polymer fiber mats for dissolution enhancement: A comparative study, Journal of Pharmaceutical Sciences, 104(5), 1767-1776. https://doi.org/10.1002/jps.24399

Bates, C. (2012). A Cultural History of the Nurses` Uniform, Canadian Museum of Civilization, ISBN: 06602018449780660201849.

Hardy, S., & Corones, A. (2016). Dressed to Heal: The Changing Semiotics of Surgical Dress, Fashion Theory, 20(1), 27-49, DOI: 10.1080/1362704X.2015.1077653

Goudarzi, Z., Daneshvar Ameri, Z., Shamshiri, A. R., Talaeifar, M., Rahmati, M., Naji, T., Amiri, M., Bakhti, O. (2009). The Opinion of Nurses and Parents of Children (5-12 years old) Admitted to the Pediatric Ward about the Colors of Nursing Clothes, Iranian Journal of Nursing Research, 4(14), 39-47 (Text in Persian).

Mobaraki, H., Rezapour Nasrabad, R., Mirza Beigi, M., Salemi, S. (2014). The Nurses’ Viewpoint in Color of Nursing Uniform, Quarterly Journal of Nursing Management, 3(4), 36-42 (Text in Persian).

Neely, A. N., Maley, M. P. (2000).Survival of Enterococci and Staphylococci on Hospital Fabrics and Plastic, Journal of Clinical Microbiology, 38(2): 724–726.

Pearson A. (2001). “Nursing: A Global perspective”, International Journal of Nursing Practice,  7(1), S1-S4. https://doi.org/10.1046/j.1440-172x.2001.00294.x

Sherlock, A. The Origin of Scrubs, Medelita Lab Coats & Scrubs. (Retrieved 13/ 06/2011).

Gorji M. Y. & Saleh Ahangar M. (2004).The Effect of Color on the Design of Hospital Admissions, Journal of Iranian Architecture & Urbanism, 4(6), 61-75 (Text in Persian).

Abbasi, A. (2012). Nanotechnology Observing Reports, Application of Nanotechnology in the Textile Industry, Tehran: Special Staff of Nanotechnology Development (Text in Persian).

URLs

URL1. www. allnurses.com

URL4. www.ino.ir

URL6. www.rochi.ir