بررسی تحول ادراک در رسانه های هنری جدید از نگاه پدیدارشناسی مرلوپونتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

چکیده

رسانه به عنوان واسطی برای انتقال افکار و اطلاعات، مفهومی گسترده است که همراه با تحولات هر دوره، تغییر کرده و به همین دلیل، تعریف واحد و جامعی برای آن وجود ندارد. در هنر معاصر، رسانه­های هنری در مواردی ادغام شده، مرزهای آنها محو گردیده و از دل آن­ها اشکال جدیدی ظهور کرده­اند. پرسش آن است که مخاطبِ انواع هنریِ جدید، به چه نحوی با آن­ها ارتباط برقرار می­کند و امر ادراک اثر هنری چگونه میسر می­گردد؟ این مقاله با هدف تبیین تحولات ادراک هنر در رسانه­های هنری جدید با رویکرد پدیدارشناسی مرلوپونتی، در پی آن است که معنا و جایگاه مفهوم رسانه در هنر را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد، جریان­های مسلط هنری، چگونه مرزبندی­های رسانه­ها در هنر را تحت شعاع قرار داده­اند. پدیدارشناسی توصیفی، به عنوان رویکرد مقاله، شامل بررسی، تحلیل و توصیف مستقیم رسانه، به نحوی آزاد از پیش­فرض­های پیشین است. رویکردی که با مشخصه­ی عدم تعین هنر معاصر، در تناسب است. این پژوهش یک بررسی توصیفی-تحلیلی از متون و داده­هایی است که توضیح­دهنده­ روند تحولِ ادراکِ مخاطبِ آثار هنری در رسانه­های جدید هنری است. نتیجه­ی یافته­ها، نشان می­دهد که با تغییر کارکرد رسانه در هنر، تجربه­ی ادراک اثر هنری، امری است که تنها، به واسطه رسانه، میسر نمی­شود. رسانه­های هنری -که عامل برقراری ارتباط و ادراک هنری بودند- در هنرِ رسانه­های جدید، مادیّت­زدایی شده­اند و مخاطب، با تجربه­ی ادراکی خود، اثر را تکمیل می­کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Evolution of Perception in New Art Media by the Phenomenological Approach of Merleau-Ponty

نویسندگان [English]

  • A. Mousavilar 1
  • F. Khabiri 2
1 Full Professor, Department of Art Research, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student of Art Research, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

 
Medium as an interface to convey thoughts and information is a broad concept that has been changed along with the evolutions of each period; therefore, it is difficult to have a comprehensive definition of it. The passage of time and recent developments in art history has transformed the meaning of media. In contemporary art, media have been merged, their borders have been faded, and new forms have been emerged. The question is how the audience communicates with the new types of art, and how the perception of the artwork becomes possible? This paper aimed to explain the developments of art perception in new artistic media with the phenomenological approach of Merleau-Ponty. It tries to examine the meaning and the position of the medium in art and show how dominant art movements in each period have affected the boundaries of media in art. This research represents a descriptive-analytical study of the texts and data about the evolution of art perception in new art media. Different types of art, such as painting, sculpture and photography, have their own territory of expression determined by the media through which the themes of an art form are recognized. Medium demarcation became apparent in modernists’ theories. Against the modernist approaches to achieve pure art, with the express advances in technology in the 20th century, the concept of media in art became meaningless, so that the target audience in the new media art is faced a deformation of media. One of the features of new media art is late understanding which can be interpreted as altering the perception of the audience of the new media art. In the process of changing the concept of medium, several changes occurred in the perception of the target audience. Despite the changes made in the course of art history, explaining the concept of media in the art can be explored with the concept of “perception” by Merleau-Ponty. Husserl's phenomenology impacted Merleau-Ponty's conception of sensory perception. He focuses on immediate and direct contact with the world and strives to interpret it philosophically. In describing perception, for Merleau-Ponty, the evolution of media perception can be examined based on the audience's experience of perception. From his approach, the principle percept has been replaced by experience in understanding the meaning of the media in art. In the new art media, the target audience misplaces its connection with the work of art. In Merleao-ponty’s phenomenology, one must re-discover the perceived world through modern art and philosophy. His doctrine is that the objects of the world emerge to us based on our perceived experience of that phenomenon. He holds this view to be right about artworks as well. In other words, the meaning of an artwork arises through the experience. The meaning of an artwork does not come from the representation of the work, rather, through the process of perception of the work. In art history, various art forms have been instrumental in communicating and perceiving art, however, in contemporary art, the media has been de-materialized and here is the level in which experience -in the concept of “perception”- comes to support the art. In order to understand the multiple and contradictory features of the media, the audience strives to avoid using traditional tools in art. In Merleau-Ponty’s approach, the audience needs exposure: They need experience in order to perceive rather than categorizing and limiting the art, and the meaning of the artwork is what is gained through the audience experience. Descriptive phenomenology as the approach of the article includes the exploration, analysis, and direct description of the medium. This approach disregards previous preconceptions. An approach that is consistent with the characteristic of contemporary art. This research is a descriptive-analytic review of documents and data that explains the process of transformation of the audience's perception of artworks into new artistic media. The results show that by changing the function of media in art, the experience of perceiving the work of art through the media is not possible. The art media, as the communication and artistic perception tool, has been dematerialized in new art media, and the audience with its own perceptive experience completes the work of art.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Media art
  • Art Perception
  • Phenomenology
  • Merleau-Ponty
منابع
آرناسون، اچ. هاروارد(1388). تاریخ هنر نوین، ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران: نگاه.
اسماعیلی، نسرین، حسنوند، محمدکاظم(1397). بررسی رسانه­های هنری جدید در آثار چهار هنرمند زن بین المللی معاصر، جلوه هنر، سال دهم، شماره 1، 21-33.
بودریار، ژان؛ لیوتار؛ واتیمو؛ دلوز؛ نگری؛ هارت؛ کریستوا؛ بلانشو؛ بارت؛ فوکو؛ گتاری و دریدا(1389). سرگشتگی نشانه­ها (نمونه‌هایی از نقـد پسـامدرن)، گزینش و ویرایش مانی حقیقی، تهران: مرکز.
پاکباز، رویین(1387). دایره­المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر.
پریموزیک، دنیل تامس(1388). مرلوپونتی، فلسفه و معنا، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: مرکز.
پوک، گرنت و نیوال، دیانا(1394). مبانی تاریخ هنر، ترجمه هادی آذری، تهران: حرفه نویسنده.
راش، مایکل(1389). رسانه­های نوین، ترجمه بیتا روشنی، تهران: نظر.
زهاوی، دان(1392). پدیدارشناسی هوسرل، ترجمه مهدی صاحبکار و ایمان واقفی، تهران: روزبهان.
سبطی، صفا(1394). تحلیل کنش مخاطب در هنر تعاملی از منظر فلسفی، پایان­نامه دکترای پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا.
سمیع آذر، علیرضا(1391). انقلاب مفهومی، تهران: نظر.
شایگان­فر، نادر و ضیاء شهابی، پرویز(1393). بررسی تلقی مرلوپونتی از وجه دیالکتیکی هنر مدرن و گشایش هستی در آن با تأکید بر نقاشی‌های سزان، شناخت، دوره دوم، شماره 71، 117-136.
غلامی، طاهره(1393). سزان و مرلوپونتی، کیمیای هنر، دوره دوم، شماره 6، 51-62.
فتحی، بشارت(1384). پدیدارشناسیبهمنزلهروشپژوهشکیفی، اطلاع­شناسی، شماره 7و8، 157-168.
قره­باغی، علی اصغر(1380). تبارشناسی پست­مدرنیسم، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
کارمن، تیلور(1390). مرلوپونتی، ترجمه مسعود علیا، تهران: ققنوس.
گاردنر، هلن(1384). هنر در گذر زمان، ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران: آگاه، نگاه.
ماتیوس، اریک(1389). درآمدی به اندیشه­های مرلوپونتی، ترجمه رمضان برخورداری، تهران:گام نو.
مانوویچ، لف(1388). زیبایی­شناسی پسارسانه­ای، زیباشناخت، ترجمه مریم صابری­پور، نیم سال اول، شماره20، 23-36.
مرلوپونتی، موریس(1394). جهان ادراک، ترجمه فرزاد جابرالانصار، تهران: ققنوس.
معین، محمد(1364). فرهنگ فارسی معین، 6 جلدی، تهران: امیرکبیر.
ورنو، روژه؛ وال، ژان و دیگران(1387). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه­های هست بودن، ترجمه یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.
References
Matthews, E. (2010). Merleau-Ponty: A Guide for the Perplexed, Translated by Ramezan Barkhordari, Tehran: Gam-E-No (Text in Persian).
Mo'in, M. (1985). Farhang-E Moʿīn, Tehran: Amirkabir (Text in Persian).
Zahavi, D. (2003) Husserl's Phenomenology, Translated by Mahdi Sahebkar and Iman Vaqefi, Tehran: Roozbahan (Text in Persian).
Pooke, G. & Newall, D. (2008).  Art history: The Basics, Translated by Hadi Azari, Tehran: Herfeh Nevisandeh (Text in Persian).
 Rush, M. (2010). New Media in Late 20th-Century art, Translated by Bita Roshani, Tehran: Nazar (Text in Persian).
Arnason, H. H. (2009(. History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Translated by Mohammad Taghi Faramarzi, Tehran: Negah (Text in Persian).
Baudrillard, J. (2010). Simulacra and Simulation, Edited by Mani Haqiqi, Tehran: Markaz (Text in Persian).
Carman, T. (2011). Merleau-Ponty, Translated by Masoud Olia, Tehran: Ghoghnoos (Text in Persian).
Carroll, N. (1985). The Specificity of Media in the Arts: Aesthetic Education, 19 (4), 5-20.
Esmaili, N. & Hassanvand, M. K. (2018). A Study on New Art Media in the Works of Four Contemporary International Female Artists, Jelve-Y-Honar, 10 (1), 21-33(Text in Persian).
Fathi, B. (2005). Phenomenology as a Qualitative Research, Etela Shenasi Journal, 7-8, 157-168 (Text in Persian).
Gardner, H. (2005). Art through the Ages, Translated by Mohammad Taghi Faramarzi, Tehran: Agah, Negah (Text in Persian).
Gharebaghi, A. (2001). Genealogy of Postmodernism, Tehran: Iran Cultural Studies (Text in Persian).
Gholami, T. (2014). Cezanne and Merleau-Ponty, Kimiya-ye-Honar, 6, 51-62 (Text in Persian).
Kellein, T. & Judd, D. (2002). Specific Objects, New York: D.A.P.
Primozic, D. T. (2009). On Merleau-Ponty, Tehran: Markaz (Text in Persian).
Kristeller, P.O (1951). The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthetics, Journal of the History of Ideas, 12 (4), 496-527.
Manovich, L. (2009). Post-Media Aesthetics,Translated by Maryam Saberipour, ZibaShenakht, 20, 23-36 (Text in Persian).
Manovich, L. (2002). The Language of New Media, The MIT Press.
Mayer, R. (1991). Artist's Handbook of Materials and Techniques, (5th ed.),Revised and Updated, New York: Viking Books.
Merleau-Ponty, M. (2002). Phenomenology of Perception, London; New York: Routledge.
Merleau-Ponty, M. (2015). The World of Perception, Translated by Farzad Jaberalansar, Tehran: Ghoghnoos (Text in Persian).
Merleau-Ponty, M. (2004). Basic Writings, London & New York: Routledge.
Merleau-Ponty, M. (2004). The World of Perception, London, New York: Routledge.
Mitchell, W. J. T. (2005). There Are No Visual Media. Journal of Visual Culture4(2), 257-266.
‏‫Pakbaz, R. (2008). Encyclopedia of Art, Tehran: Farhange Moaser (Text in Persian).
Sami Azar, A. (2012).Conceptual Revolution, (2nd ed.), Tehran: Nazar (Text in Persian).
Sebti, S. (2015). The Analysis of Audience Interaction in Interactive Art from Philosophical View, Alzahra University (Text in Persian).
Shayegan Far, N. & Zia Shahabi, P. (2014). An Inquiry into Merleau-Ponty’s Interpretation of the Dialectical Aspect of Modern Art and the Revelation of Being in it, Focusing on Cezanne’s Paintings, Journal of Knowledge, 71, 117-136 (Text in Persian).
 Tribe, M., Jana, R., & Grosenick, U. (2006). New Media Art, Los Angeles: Taschen.
Verneaux, R. (2008). Histoire de la Philosophie Moderne, Translated by Yahya Mahdavi, Tehran: Kharazmi (Text in Persian).