جلوه‌هایی از تکنیک و تزئین در هنر مهره‌سازی اقوام سکایی مطالعه موردی گورستان خرم‌آباد مشگین‌شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه باستان‌شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران، نویسنده مسئول

2 دکترای باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

مقاله حاضر، یکی از یافته­های تدفینی گورهای سلطنتی اقوام کوچ‌رو سکایی را مورد مطالعه قرار داده است. گورستان خرم­آباد مشگین­شهر -که به‌تازگی مورد کاوش علمی باستان­شناسان قرار گرفته است- براساس یافته­های باستان­شناختی، متعلق به اقوام سکایی است. مهره­های تزیینی در اشکال و رنگ­های متنوع، یکی از جالب­ترین هدایای تدفینی قبور این گورستان به‌شمار می­آید. این مهره­ها -که در اشکال متنوعی چون مستطیلی، مثلثی، استوانه­ای، دیسکی شکل، دانه تسبیحی و ... هستند- از جنس­های مختلفی چون طلا، مفرغ، عقیق، شیشه، سنگ و گِل ساخته شده­اند. این مهره­ها، نشانگر مهارت و تخصص هنرمندان سکایی در امر مهره­سازی است و اشکال استاندارد و ماهرانه­ این مهره­ها، حاکی از تولید انبوه آن‌ها در کارگاه­های مخصوص مهره­سازی است. اشکال منظم برخی از آن‌ها، نشان‌دهنده‌ استفاده از روش قالب­گیری برای ساخت آن‌هاست، با این حال، در بین آن‌ها نمونه­هایی نیز با دست فرم داده شده­اند. روی برخی از این مهره­ها، تزییناتی دیده می­شود که به نظر می­رسد، قبل از خشک شدن آن‌ها، انجام پذیرفته است. به‌طور کلی شیوه ساخت و پرداخت این مهره­ها، سبک خاصی از هنر مهره­سازی را در غرب آسیا به‌نمایش می­گذارد که فراتر از هنر یک جامعه کوچرو است. شیوه انجام پژوهش حاضر، مبتنی بر اطلاعات میدانی و کتابخانه­ای است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Displays of the Techniques and Decoration in the Art of Scythian Bead Making: Case Study of Khoram Abad Cemetery

نویسندگان [English]

  • R. Rezalou 1
  • Y. Ayremlou 2
1 Ph.D., Associate Professor of Archeology Department, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. (Corresponding Author)
2 Ph.D., Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

 
The Scythian Tribes were among the last Aryan Tribes to emigrate from their homeland (the plains of southern Russia) after the migration of other Indo-European tribes at the end of the eighth century B.C and were scattered in north of central Asia, southern Siberia, north of Caspian Sea and its western boundary, in the vast plains of this area to the back of the Caucasus Mountains. The present article studies one of the royal graves’ burial findings of the small Scythian Tribes. Khoram Abad cemetery in Meshgin Shahr city that has recently been excavated by archeologists belongs to the Scythian Tribes according to the archaeological data. Excavation at this site was done in 2012 and during the first season three large Kurgans were uncovered with the human and animal burials such as horses, cattles and dogs together. The decorative beads in various shapes and colors are one of the most interesting funerary gifts of the graves in this cemetery. These beads that were in various shapes such as rectangular, triangular, cylindrical, disc-shaped, beading, etc., are made in different materials such as gold, bronze, agate, glass, stone and clay. The purpose of this research is to study the beads of this site in terms of construction technique and decoration method. Among the numerous beads obtained from scientific excavations of Khoram Abad Cemetery, interesting numbers were studied as examples in this study. These beads have been taken into consideration in terms of material, construction method and decoration. The data obtained for this study were collected in both field and library methods.
The following questions can be asked in this regard:
- What are the techniques and decorative methods used in the construction of the Scythian beads?
- How can the function of these beads in the area in terms of quantity and quality of construction be explained?
Conducting the present study released various issues related to the Scythian Beads. These beads are demonstrator of skill and expertise of the Scythian Artists in the beading work and standard and the standard and subtle shapes of them represent mass production of them in the bead special workshops. The ordered shapes of some of them demonstrate the molding process used to making them; however, there are samples among them formed by hand. On some of these beads decorations can be seen which seems to be carried out before drying them. In general, production and decoration of these beads show the particular style of beading art in West Asia that is higher than art of the nomadic society. The art of bead making of Scythian Tribes is a sign of ingenuity of these artists. The discussed ornaments are something beyond the art of a tribal society. Interesting shapes and glazes that seem transparent to this day all suggest that these beads are made for the upper class of the society. Various materials such as gold, bronze, glass, stone and clay which have been used to make the beads, indicates the use of the Scythian Artist from all available sources for the creation of beauty. The standard shapes and colors that are produced when an object is mass-produced indicate the possible existence of the type of workshop site used to construct the beads. In this archaeological site, the quantity of excavated objects is more than any other finding; obviously, we should not only consider the decorative aspect of these objects, but also the other functions of these objects. Among all the beads mentioned, the creativity and ingenuity of the Scythian Artist can be clearly seen in the clay beads. Perhaps the worthless being and availability of the raw material left the artist's hand open for artistic initiative, so that he was able to create a variety of forms. This is better understood by looking at the valuable gold and glass beads. The variety and volume of beads excavated here is nowhere to be seen in any other area of the Scythian, which highlights the importance of beautifying and creating beauty with such small ornaments for buried artists and grandchildren. Khoram Abad Cemetery in Meshgin Shahr is like many other Scythian sites in which bead making was common, but unlike other areas, there are no beads such as ruby, turquoise and crockery are made in this area; which is seen here is mostly stone and clay. This illustrates the using of Scythians from available and easy-to-use resources for bead making.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scythian Tribes
  • Khoram Abad Cemetery
  • Beading Art
  • Bead Production and Decoration Technique
احمدزاده، فرید، حسینی، سیدهاشم و زنگنه، لیلا(1397). مطالعه و شناخت نقوش جاندار بر روی سفالینه­های نیشابور (در قرون سوم و چهارم ه.ق)، جلوه هنر، شماره 19،  7-20.
بهزادی، رقیه(1368). هنر سکایی، چیستا، شماره 59و 60، 519-538.
بهزادی، رقیه(1384). قوم‌های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز. بین‌النهرین و هلال حاصل‌خیزی، چ. دوم،تهران: نی.
بهزادی، رقیه(1386). قوم‌های کهن در آسیای مرکزی و فلات ایران، تهران: طهوری.
بهنام، عیسی(1346). گنجینه­های مکشوف در پازیریک، هنر و مردم، شماره 63، 2-9.
تالبوت رایس، تامارا(1388). سکاها، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: طهوری.
جانباز، فاطمه(1394). بررسی نقوش حیوانی در آثار تمدن جیرفت، جلوه هنر، شماره 13، 49-62. 
رضالو، رضا(1391). گزارش نهایی اولین فصل کاوش در گورستان خرم­آباد مشگین­شهر، تهران: پژوهشکده باستان­شناسی.
رضالو، رضا و آیرملو، یحیی(1393). آیین تدفین اسب در میان اقوام سکایی، مطالعه موردی گورستان خرم­آباد مشگین شهر،
جامعه­شناسی تاریخی، دوره 6، شماره 3، 113-144.
رضالو، رضا و آیرملو، یحیی(1394). شواهد باستان­شناختی جدید از حضور تاریخی اقوام سکایی در ایران، پژوهش­های تاریخی، سال هفتم، شماره 4، 17-32.
سولیمیرسکی، تادئوتس(1390). سامارت­ها. ترجمه رقیه بهزادی، تهران: طهوری.
طلایی، حسن(1389). عصر آهن ایران، چ. دوم، تهران: سمت.
فیروزمندی، بهمن و لباف­خانیکی، میثم(1385). ساختار اجتماعی جوامع سکایی با نگرش به شیوه­های تدفین، علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 5، 67-91.
فیروزمندی، بهمن و نیک­گفتار، احمد(1387). کورگان­های سکایی، پژوهش‌های تاریخی، شماره 3، 149-174.
مرشدی، سیما(1385). گنجینه­هایی از پازیریک، ماه هنر، شماره 93 و 94، 130-136.
References
Afshar Mohajer, K. & Beheshti, T. (2015). Evidence for a grid Composition in the Miniatures of the Baysonghori Shahnameh, Honar-Ha-Ye-Ziba, 20 (4), 39-47 (Text in Persian).
Ahmadzadeh, F., Hoseyny, S., Zanganeh, L. (2018). Review and Cognition of Animal Patterns on Earthenware’s of Naishabaur (Third and Fourth Centuries), Jelve-y Honar (Glory of Art) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 10(1), 7-20. doi: 10.22051/jjh.2017.7365.1027 (Text in Persian).
Akishev, K. A. (1963). The Culture of the Saka of the Hi River Valley, Alma: Ata.
Andrae, W. (1913). Die Festung von Assur, Leipzig: Dib Stelenreihen.
Behnam, E. (1968). The Treasure Found in Pazirik, Journal of Art and People, 63, 2-9. (Text in Persian).
Behzadi, R. (1990). The Scythian Art, Chista Journal, 59 & 60, 519-538. (Text in Persian).
Behzadi, R. (2006). The Less Known in the Caucasus, Transcaucasia. Mesopotamia and Fertile Crescent, (2nd ed.), Tehran: Tahuri (Text in Persian).
Behzadi, R. (2008). The Less Known Peoples of Central Asia and Iranian Plateau, Tehran: Tahuri (Text in Persian).
Bernshtam, A. N. (1949). The Main Stages of the History of the Culture of the Semirechye and Tien Shan, Berlin: SA press.
Bittel, K. & Guterbock, H. G. (1935). Bogazkoy, Berlin: Yana press.
Blinkenberg, C. (1931). Lindos, Fouilles de I'Acropole 1902-1914, Vol. I, Berlin: Lipa.
Bokovenko, N. A. (1995). Tuva during the Scythian Period, in “Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age”, Edited by Davis Kimball, J. & Bashilove, V. A. and Yablonsky, L. T. Berkeley: Zinat press.
Chernikov, S. S. (1965). The Enigma of the Gold Kurgan: Where and When Was Scythian Art Born, Moskva: Prak press.
Farrokh, K. (2007). Shadows in the Desert, Ancient Persia at War, Oxford: Osprey.
Flinders Petrie, W. M. (1888). Tanis; Part II, Nebesheh (AM) and Defenneh (Tahpanhes), London: Polic.
Gershevitch, I. (1985). The Cambridge History of Iran, Cambridge: Cambridge Univ.
Gryaznov, M. P. (1983). The Beginning Phase of the Development of the Scytho-Siberian Cultures, Archaeology of Southern Siberia, Moskova: Kemerovo.
Guliaev, V. I. (2003).  Amazons in the Scythia: New Finds at the Middle Don, Southern Russia, World Archaeology, 35(1), 112-125.
Herodotus, (2009). The Histories, Translated by George Rawlinson, Vol. 7, London: Digireads.
       Ismagilov, O. (1970). Population of Kazakhstan from the Bronze Epoch to Contemporary Times, Alma: Ata.
Kantor, H. J. (1957). Goldworks and Ornaments from Iran, Ohio: Cincinnati Art Museum.
Kleemann, O. (1954). Die dreizflugeligen Pfeilspitzen in Frankreich, Mainz: Pina press.
Kuftin B. A. (1941). Arklheologi cheskie Raskopki v Trialeti, Vol. I, Tbilisi: Yerinova Press.
Janbazi, F. (2015). Study of Animal motifs in Jiroft civilization, Jelve-y Honar(Glory of Art) Alzahra Scientific Quarterly Journal, 7(1), 49-62. doi: 10.22051/jjh.2015.1936 (Text in Persian).
Luckenbill, D. D. (1927). Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vol. 2, Chicago: University of Chicago press.
Mantsevich, A. R. (1957). The Rhython of the Talaev Kurgan; History and Archaeology of Ancient Crimea, Kiev: Panius press.
Morshedi, S. (2006). The Treasures from Pazirik, Mah-E Honar, 93 & 94, 130-136. (Text in Persian).
Firuzmandi, B. & Labbaf Khaniki, M. (2006), Social Structure of the Scythian Tribes with an Overview to Burial Practices, Journal of the Faculty of Literature and Humanities, 5(180), 67-91. (Text in Persian).
Firuzmandi, B. & Nik Goftar, A. (2008). The Scythian Kurgans, Journal of Historical Researches, 3, 149-174. (Text in Persian).
Melyukova, Anna I. (1995). Scythians of Southeastern Europe, in “Nomads of the Eurasian steppes in the early Iron Age”, Edited by Davis Kimball, J. & Bashilove, V. A. and Yablonsky, L.T. Berkeley: Zinat press.
Molodin, V. L. & Petrin, V. T. (1985). Search in the Mountainous Altai; Altai in the Stone and Early Metal Epoch, Barnaul: Zinat press.
Murphy, E. J. (2000). Mummification and­ Boby Processing: Evidence from the Iron Age in southern Siberia, in kurgans, Ritual sites, and Settlements: Eurasian Bronz and Iron Age, Jeannine Davis-Kirnbel et al (eds), Oxford: Archeo Press.
Petrenko, V. G. (1995). Scythian Culture in the North Caucasus, in “Nomads of the Eurasian steppes in the early Iron Age”, Edited by Davis Kimball, J. & Bashilove,V.A.­andYablonsky,L.T.,Berkeley:Zinat press.
Raevsky, D. S. (1971). Scythians and Sarmatians in Neapolis (According to the Material from Cemeteries), Moskova: MIA.
Rezaloo, R. (2013). The Final Report of the First Season of Excavation of Khoram Abad Cemetery, Tehran: Archaeological Research Center (Text in Persian).
Rezaloo R, Ayramloo Y. (2014). Horse Interment in Scythian Tribes Case Stuty: Khoram Abad Cemetery in Meshgin Shahr. MJSS, 6 (3), 113-144 (Text in Persian).
Rezaloo R, Ayramloo Y. (2016). New Archaeological Evidences of the Historical Presence of the Sakais in Iran, Journal of Historical Researches, 4, 17-32 (Text in Persian).
Rostovtzeff, M. (1925). Skifiya i Bospor (Scythia and Bosporus), Leningrad: The Rassian Academy press.
Rostovtzeff. M. & Hon, D. L. (1969). Iranians & Greeks in South Russia, New York: Russell & Russell.
Rudenko, S. I. (1970). Frozen Tombs of Siberia: The Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen, London: J. M. Dent & Sons Ltd.
Schliemann, H. (1878). Mycener, London: John Murray.
Sulimirski, T. (1948). Scythian Antiquities in Central Europe, Antiquaries Journal, Vol. XXV, London.
Sulimirski, T. (2011). The Sarmatians, Translated by Roghayeh Behzadi, Tehran: Tahuri
Talaei, H. (2011). The Iron Age of Iran (2nd ed.), Tehran: Samt (Text in Persian).
Talbot Rice, T. (1957). The Scythians, Translated by Roghaye Behzadi, Tehran: Tahuri (Text in Persian).
Volkov, V. V. (1995). Early Nomads of Mongolia, in “Nomads of the Eurasian steppes in the early Iron Age”, Edited by Davis Kimball, J. & Bashilove, V. A. and Yablonsky, L.T., Berkeley: Zinat press.
Vysotskaya, T. N. (1987). Ethnic Structure of the Populations of Crimean Scythia (Based on Materials from Cemeteries), Materials of the Ethnic History of Crimea in 7th Century B.C. to 7th Century A.D, Kiev: Pana press.
Yablonsky, L.T. (1995). The Material Culture of the Saka and Historical Reconstruction, in “Nomads of the Eurasian steppes in the early Iron Age”, Edited by Davis Kimball, J. & Bashilove, V.A and Yablonsky, L.T., Berkeley: Zinat press.