سبک‌شناسی نگاره‌های طوطی‌نامه با رویکرد نقد سنتی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضمن مروری اجمالی بر مؤلفه‌های نقد سنتی، هفت ‌نگاره یکی از نسخه‌های کمتر شناخته‌شده مصور دربار گورکانیان هند با نام طوطی‌نامه، محفوظ در موزه کلیولند نقد و بررسی می‌شود. جامعه آماری مورد بررسی از میان هفت ‌نگاره، از نسخه مذکور انتخاب شده است. روش تحقیق، توصیف و تحلیل نگاره‌ها با رویکرد نقد سنتی است. هدف از این مقاله، شناسایی سبک‌های به‌کار گرفته‌شده در طوطی‌نامه، در موزه کلیولند و پاسخ به این سؤال است که نگارگری مغولی هند تحت تأثیر چه سبک‌هایی بوده و چگونه شکل گرفته است؟ فرضیه بیانگر آن است که در آثار مشاهده‌شده، شکل‌گیری سبک مغولی از چهار سبک دیگر کاملاً مشهود است. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد، با توجه به وجود تنوع سبکی در هر یک از نگاره‌ها، به‌نظر می‌رسد، پنج سبک اصلی در مصورسازی این کتاب نقش داشته‌اند. این پنج سبک، حاصل تلفیق سه سبک بومی هند و یک سبک ایرانی بوده‌اند که در این اثر منجر به انسجام سبکی یک‌دست با عنوان سبک مغولی هند شده است و نقطه اوج آن را می‌توان در حمزه‌نامه دید. درواقع، طوطی‌نامه کلیولند در کتابخانه سلطنتی گورکانی، بستری تأثیرگذار در شکل‌گیری و تحول سبک مغولی هند بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سبک‌شناسی نگاره‌های طوطی‌نامه با رویکرد نقد سنتی