بررسی ویژگی های بصری آرم هتل های زنجیره ای پنج ستاره ی جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول.

چکیده

آرم هتل­های زنجیره­ای پنج ­ستاره جهان، یکی از زمینه­های طراحی آرم است که معمولاً توسط طراحان گرافیک توانا و با تجربه صورت می­گیرد؛ بررسی و شناخت این دسته از آرم­ها، می­تواند منجر به عملکرد هر چه بهتر در حوزه طراحی آرم و در نهایت، طراحی گرافیک برای هتل­ها گردد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی ویژگی­های بصری موجود در آرم هتل­های زنجیره­ای پنج ستاره جهان انجام شده است. فرضیه مقاله، بر این است که در طراحی آرم هتل­های زنجیره­ای پنج ستاره جهان، حروف سریف (serif) به‌کار رفته است. روش تحقیق در این پژوهش، کمی و به‌صورت توصیفی می‌باشد و شیوه گرد­آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه­ای و میدانی است. جامعه هدف، آرم هتل­های زنجیره­ای پنج ستاره جهان بوده­اند. حجم نمونه 110 آرم، به‌عنوان داده­های پژوهش، آرم­هایی هستند که به روش نمونه­گیری و غیر­محتمل جمع­آوری شدند و با استفاده از روش­های کمی، مورد بررسی آماری قرار گرفتند. ابزار تحقیق در این پژوهش، پرسش­نامه­ای است که به وسیله آن، عناصر بصری نمونه­ها، مورد آزمون قرار داده شد. نتایج، به صورت آمار و ارقام، نمایش داده شده و مورد بحث قرار گرفته­اند.
نتایج حاکی از آن است که کادر کلی -که این آرم­ها اشغال کرده­اند- مستطیل افقی است. ترکیب­بندی غیر­متقارن در آن­ها به چشم می­خورد. به‌طور کلی، خط غالب در طراحی آرم­ها، منحنی است و آرم­ هتل­ها از لحاظ نوشتاری بیش‌تر به گروه سریف تعلق دارند. فواصل بین حروف، به هم فشرده می­باشند. حدود سه چهارم آن­ها تک رنگ هستند و رنگ طلایی در اغلب آن­ها دیده می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Visual Criteria of Logotypes of the Five-Star Hotels Chain in the World

نویسندگان [English]

  • K. Afshar Mohajer 1
  • M. Akbari Naseri 2
1 Associate Professor, Faculty of Graphic Design, Art University of Tehran, Iran
2 M.A. of Graphic Design, Art University of Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

 
One of the fields of logo design, usually undertaken by capable and experienced graphic designers, is logotype design of world five-star hotels. Study and Research of these logos can lead to better performance in the field of logo design and ultimately graphic design for hotels. The present research has been conducted to study the visual features of logotypes of the world five-star hotels. The main hypothesis of the present paper is that 'serif' lettering has been used in the logotype design of the hotels.
The research method is quantitative-descriptive and library resources were consulted and field studies made to acquire data. The target society is the logos of the world's five star hotels. A number of 110 logos, meant for this research, have been selected on random, unpredictable manner and statistically checked through quantative methods. The research tool in this study is a questionnaire using which the visual elements of the sample logos have been tested. Finally, the results have been reflected using figures and statistics.
The result of this research indicate the following: the overall shape of the logos are horizontal and rectangular in shape and mostly asymmetrical in composition; the dominant lines are generally curved and the logo designs mostly belong to serif lettering group; the spaces between the letters are compressed; approximately three-quarters of logos are monochromatic and golden color are mostly found therein.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • five-star hotels
  • Logotype
  • trademark
  • serif lettering
  • sans serif lettering
پهلوان، فهیمه (1390). درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم، تهران: دانشگاه هنر.
حافظ­نیا، محمدرضا (1391). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.
صادقی رودانی، امین‌الله (1392). بررسی عناصر بصری در آرم دانشگاه­های جهان، (مورد پژوهی: بیست دانشگاه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران.
کاپفرر، ژان نوئل (1389). مدیریت راهبردی نام تجاری: رویکردهای جدید به خلق و ارزیابی ارزش ویژه نام تجاری،ترجمه سینا قربانلو، تهران: مبلغان.
کلر، کوین لین (1391). مدیریت استراتژیک برند،ترجمه عطیه بطخایی، تهران: سیته.
نیک‌زاد، مژده (1393). بررسی بصری آرم شرکت­های هواپیمایی جهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران.
   هیگ، مت (1388). سلاطین نام های تجاری،ترجمه سنبل بهمنیار، تهران: سیته.
References                                                                                                                                          
Baily, R. & Ball, S. (2006). An Exploration of the Meanings of Hotel Brand Equity. The Service Industries Journal, 26, 15-38.
Glavor, K. & Koncul, N. (2012). Strategic Importance of 'Brand' in Tourism & Hotel Industry. Zagreb International Review of Economics & Business, 15(2),79-86.
Hafeznia, M. R. (2012). An Introduction to the Research Method in the Humanities(18nd ed.). Tehran: SAMT (Text in Persian).
Haig, M. (2004).Brand Royalty: How The World's Top 100 Brands Thrive & Survive (2nd ed.), (Sonbol Bahmanyar, Trans.), Tehran: Citeh (Text in Persian).
Harned, R. (2009). The Palace Hotel. US: Arcadia Publishing. Charleston SC, Chicago IL, Portsmouth NH, San Francisco CA.
Kapferer, J. N. (1994). Strategic Brand Management: New Approaches to Creating & Evaluating Brand Equity (2nd ed.). (S. Ghorbanlou, Trans.). Tehran: Moballeghan (Text in Persian).
Kapferer, J. N. (1997). Brand Confusion: Empirical Study of Legal Concept. Psychology & Marketing, 12(6), 551-568.
Keller, K. L. (2008). Strategic Brand Management: Building, Measuring, & Managing Brand Equity (2nd ed.). (Atieh Batkhaei, Trans.). Tehran: Citeh (Text in Persian).
Morgan, C. L. (1999). Logos (Logo, Identity, Brand, Culture). New York: Watson-Guptill.
Nikzaad, M. (2014). Visual Investigation of the Logos of Airline Companies in the World (Master's Thesis), University of Art, Tehran, Iran (Text in Persian).
Pahlavan, F. (2011). An Introduction toAnalysis of the Visual Elements of Logo (4th ed.). Tehran: University of Art (Text in Persian).
Prasad, K. & Dev, C. S. (2000). Managing Hotel Brand Equity: A Customer-Centric Framework for Assessing Performance. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41(3), 22-31. doi:10.1177/001088040004100314.
Sadeqi Roudani, A. S. (2013). Study of Visual Elements of World Universities' Logo (Case Study: Twenty Universities) (Master's Thesis), University of Art, Tehran, Iran (Text in Persian).
URLs:
URL1. https://www.hotelscombined.com, Retrieved: 09.11.2012.
URL2. http://www.hotelmanagement.net, Retrieved: 06.10.2015.
URL3. https://www.iranhotelonline.com, Retrieved: 08.11.2017.
URL4. https://www.smartertravel.com, Retrieved: 01.12.2015.
URL5. https://www.trivago.com, Retrieved: 31.11.2014.