بررسی نقش و هویت ایرانی زن در تصاویر زنان تصویر شده در دهه شصت، هفتاد و هشتاد در مجله کیهان بچه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران، نویسنده مسئول.

چکیده

این مقاله، به بررسی هویت ایرانی -  اسلامی و نقش زن در تصاویر زنان تصویر شده در دهه شصت، هفتاد و هشتاد در مجله کیهان بچه‌ها می­پردازد. با توجه به این که، زنان می‌توانند نقش تعیین کننده و کنترل کننده‌ای بر ساختار خانواده و اجتماع داشته باشند، جا دارد که نگاهی ویژه، به جایگاه زن در رسانه‌های عمومی، مخصوصا مجلات کودک شود. یکی از پر ­­­­­­بازدیدترین مجله‌ها نزد بچه‌های ایرانی، کیهان بچه‌هاست؛ از آن جایی‌که، الگو‌پذیری در این سنین شکل می‌گیرد و عدم توجه به الگوپذیری در بخش تصاویر مجلات، موجب می‌شود بسیاری از قالب‌های غربی و بیگانه جایگزین فرهنگ ایرانی شود، باید سعی شود که دیدگاه فرزند ایرانی نسبت به قومیت، نژاد و مذهب تقویت شود. رکن‌های نشان دهنده هویت ملی ایرانیان -که در این مجله، مورد بررسی قرارگرفته‌اند- عبارتند از: جغرافیا و عوامل محیطی، اسلام، اجزای چهره، لباس، نقش‌مایه و رنگ.... بنابراین، به بررسی 1440 جلد مجله کیهان بچه‌ها -که طی سه دهه به چاپ رسیده بود- پرداخته و از بین آن‌ها، برای هر دهه، 10 تصویر -که گویاتر بود- برای تجزیه و تحلیل انتخاب شده است؛ 2 تصویر از هر دهه به‌عنوان نمونه، در این مقاله آورده شده است. روش پژوهش، توصیفی–تحلیلی است و اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. یافته‌ها حاکی است که زنان تصویر شده در سه دهه مذکور، غالبا در نقش‌های عادی- اجتماعی ظاهر می‌شوند و تصویرسازی‌های دهه شصت، بیش‌تر از دو دهه هفتاد وهشتاد، نشان از هویت ایرانی دارند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Check & Iranian Identity of Women in the Images of Women Portrayed during the 80s, 90s & 2000s in Keyhan Bacheha Magazine

نویسندگان [English]

  • ANAHITA MOGHBELI 1
  • EFATOSADAT AFZAL TOOSI 2
  • BITA SAMIEI 3
1 Associate Prof. of Art Group,Payam-e Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Prof. of Visual Communications, Alzahra University, Tehran, Iran
3 M.A. of Art Research, Payam-e Noor University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

 
This paper examines the Iranian-Islamic identity and role of women reflected in the imagesof women portrayed in the 80s, 90s and 80s Solar Hijri (80s, 90s and 2000s of the Gregorian calendar.) in 'Keyhan Bachehha' Journal. Due to the fact that women can play a decisive and controlling role in the structure of their family and community, a more critical look at the status of women in public media, particularly those of the children's magazines deems necessary.
One of the most popular magazines among the Iranian children is 'Keyhan Bachehha'; since children are more disposed to imitation in these ages and lack of attention in the selection of the journals images may lead to the replacement of elements of western culture with those of theIranian ones, efforts should be made to improveIranian children'soutlook regardingethnic, local and religious values.
Those fundamental elements of Iranian national identity surveyed in this paper include:  geography and environmental factors, Islam, face components, clothing, motifs, colors, and so on. To this end, 1440 issues of Keyhab Bacheha journal- published over three decades, were reviewed from among which, 10 more representative images of each decade were selected for analysis. Again, two representative pictures were selected as examples for examination in this study.
Conducted through descriptive-analytical method of research of information collected using desk study of library resources, the study results indicate that the women portrayed in the magazines of these three decades often appear in typical social roles. Moreover, the illustration of the women during the 80sboasts of more Iranian identity as compared to those of the90s and 2000s decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • Iranian identity
  • Images
  • Keyhan Bachehha Journal
ابوالحسنی، سیدرحیم(۱۳۸۸). سازگاری هویت‌ها در فرهنگ ایرانی مطالعه موردی شهروندان تهرانی، سیاست، دوره 39، شماره 2، 23-49.
اشرف، احمد(1378). هویت ایرانی در «ایرانیان خارج از کشور»، جلد.2، سنت و تجدد،به کوشش اکبر گنجی، بولتن فرهنگی معاونت امور بین الملل، تهران: وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
افروغ، عماد(1387). هویت ایرانی و حقوق فرهنگی، تهران: سوره مهر.
 باقری خانگاه، معصومه(1373). بررسی تطبیقی محتوای مجله کیهان بچه‌ها در نیمه دوم سال‌های 1355 و 1365، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
بروجردی، مهرزاد(1379). فرهنگ و هویت ایرانی در فراسوی مرز، مطالعات ملی، سال دوم، شماره 5، 317-330.
چلبی، مسعود(۱۳۷۵). جامعه شناسی نظم،تهران: نی.
حسینی مؤخر، سیدمحسن و حیاتی، زهرا(1386). هویت ایرانی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنراسلامی حوزه هنری.
شعاری نژاد، علی اکبر(1347). اصول ادبیات کودکان، تهران: سروش.
شیخاوندی، داور(۱۳۸۰). ناسیونالیسم و هویت ایرانی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
لطف آبادی، حسین(۱۳۹۳). روانشناسی تربیتی، تهران: سمت.
کامرانی، بهنام(1385). تبار شناسی فرشته در نقاشی ایران، کتاب ماه هنر، شماره 95 و96، 52-65. 
مجلسی، محمد باقر(۱۳۶۲). بحار الانوار تهران: اسلامیه.
مطهری، مرتضی(۱۳۹۶).  مسئله حجاب، تهران: صدرا.
مظلومی، رجبعلی(1379). گامی در مسیر تربیت اسلامی، تهران: آفاق.
مقصودی، سوده(1380). مقایسه نقش‌ها و پایگاه‌های اجتماعی زن و مرد در کتاب‌های داستانی کودکان در سال‌های 69 تا 78 همدان، کرمان: دانشگاه شهید باهنر.
مونسی‌سرخه، مریم(1396). لباس و هویت: ابعاد هویت فرهنگی در لباس ایرانی، جلوه هنر، دوره 9، شماره 1، 107-116.
مهدی زاده حسین(۱۳۹۰). حجاب شناسی،انتشارات مرکز مدیریت حوزه ی علمیه قم،
ناهید، عبدالحسین(1369). زنان ایران در جنبش مشروطه،چ. پانزدهم، تهران: نوید.
References:
Abolhasani, S.R. (2009). Adaptation of Identities in Iranian Culture (Case Study; Citizens of Tehran). Politic Quarterly, 39(2), 23-49.
Afrough, E. (2008). Iranian Identity and Cultural Rights. Tehran: Soore Mehr.
Ashraf, A. (1999).  Iranian Identity among “Iranian People Living Outside the Country” (Vol. II) Tradition and Modernity. Tehran: Cultural Bulletin of the Department of Int’l Affairs, Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Bagheri Khanghah, M. (1994). Comparative Study of the Content of Keyhan Bacheha in the 2nd half of 1976 & 1986. Tehran: Central Tehran Branch, Azad University.
Broujerdi, M. (2000). Iranian Culture and Identity beyond the Border. National Studies Quarterly, 5, 317-330.
 Chalabi, M. (1996). Sociology of Order. Tehran: Ney.
Decrow, K. & Lock, J. (1972). Sex Differences and Discrimination in Education. Worthinon, Ohio: Charles A. Gones.
Graebner, D. B. (1972). A Decade of Sexism in Readers. Reading Teacher, 26(1), 52-58.
Hosseini Moakher, S.M., Hayati, Z. (2007). Iranian Identity. Tehran: Islamic Culture and Art Research Institute, Hozeh Honari.
Kamrani, B. (2006). Angels’ Genealogy in Iranian Painting. Ketab-e Mah: Honar, 95 & 96, 52- 65.
Lotfabadi, H. (2014). Educational Psychology. Tehran: SAMT.
Maghsoodi, S. (2001). Comparison of Roles and Social Bases of Men and Women in Children's Story Books from 1990 to 1999 in Hamedan. Kerman: Shahid Bahonar University.
Majlesi, M. B. (1980). Behar al-Anwar. Tehran: Eslamiyeh.
Mazloomi, R.A. (2000). A Step towards Islamic Education. Tehran: Afagh.
Mehdizadeh, H. (2011). A Survey on Hijab. Qom: Management Center Publications, Qom Seminary.
Motahari, M. (2017). Question of Hijab. Tehran: Sadra.
Mounesi Sorkheh.M. (2016).Costume and Identity: Characteristics of Cultural Identity in Iranian Clothing. JELVE - Y- HONAR, 9(1), 107-116.
Nahid, A. (1990). Iranian Women in Constitutional Revolution. Tehran: Navid.
Sheikhavandi, D. (2001). Iranian Nationalism and Security. Tehran: Center for the Recognition of Islam and Iran.
Shoarinezhad, A. A. (1968).Principles of Children's Literature.Tehran: Soroush.