مطالعه تطبیقی شکل و محتوای پوسترهای اعتقادی در جوامع انقلابی: شوروی، چین، کوبا و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

2 مربی گروه گرافیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام. تهران، ایران، نویسنده مسئول.

چکیده

مارک آلموند می‌گوید، مهم‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم، انقلاب کشورهای شوروی، چین و ایران هستند. هم‌چنین انقلاب کوبا، متاثر از انقلاب کمونیستی در شوروی و چین بوده است. در زمان وقوع انقلاب شوروی و چین، مهم‌ترین رسانه‌ای که می‌توانست پیام این انقلاب‌ها را به جهان برساند، پوستر اعتقادی(propaganda) بود. مهم‌ترین علت استفاده از این رسانه، توجه رهبران انقلابی به آن و آگاهی از تاثیر این هنر بر عامه مردم بود، که در جهت پیش‌برد انقلاب خود نهایت استفاده را از آن بردند. این پژوهش، در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها است: پوسترهای اعتقادی در جوامع انقلابی با چه هدفی طراحی شدند؟ مضمون این پوسترها چه بود؟ و روند تغییرات در آن‌ها چگونه بود؟ اشتراک و افتراق نشانه‌ها در پوستر چهار کشور چگونه بوده است؟ روش پژوهش این جستار در قسمت ادبیات،  اسنادی است؛ اما در حوزه تجربی، نشانه‌های پوسترهای اعتقادی چهار کشور تطبیقی می‌باشند. در این بخش، شکل و محتوای نشانه‌های تصویری و شعارهای به کار رفته در پوسترها، به روش تحلیلی مقایسه شده‌اند. هدف این جستار،  بررسی تفکر رهبران انقلابی و تاثیری که پوستر بر اندیشه مردم و پیشبرد انقلاب‌ها داشته، می‌باشد. این پژوهش، ابتداء این نکته را دنبال نموده که چه نوع دیدگاهی در میان طراحان انقلاب این چهار کشور مشترک بوده است. سپس به بررسی تطبیقی شکل و محتوای  پوسترهای چهار کشور شوروی، چین، کوبا و ایران پرداخته  است. در نهایت، این نتیجه به دست آمد که، رهبران انقلابی از پوستر، در جهت رسیدن به مقاصد خویش، استفاده کرده‌اند. در هر چهار کشور، پوستر برای مقاصد شناساندن چهره‌های انقلابی، مبارزه علیه امپریالیسم، رشد صنعت در جامعه و حضور زن در کنار مرد طراحی شده است. اما این رسانه، بعد از سپری نمودن دوران خود، تبدیل به ابژه- تصویر می‌شود و دیگر قادر به تغییر مسیری -که ناملایمات و معاصران و آیندگان برای آن تعیین می‌کنند- نخواهد بود. 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Propaganda Posters’ Presentation & Context, in Revolutionary Society: USSR, China, Cuba &Iran

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Daneshgar 1
  • Mona Taheri 2
1 Associate Prof. of Visual Communications, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Instructor of Graphics, Islamic Azad University, Yadegar-e Emam Branch, Tehran, Iran(Corresponding Author)
چکیده [English]

 
According to Mark Almond, “the most important revolutions of the twentieth century happened are those of the Soviet Union, China, and Iran”. The Cuban Revolution was also inspired by its communist counterpart in China and the Soviet Union. Throughout the two aforesaid revolts, propaganda posters were the key media that could convey their message to the world. The most important reason for employing such media was the attention being paid to it by the revolutions' leaders and their awareness of the impact of this type of art on the public opinion; hence, they made the most use of this media for the progression of their revolutionary objectives. The paper at hand seeks to answer these very questions that: What were the purposes of using propaganda posters in revolutionary societies? What were these posters about? How have they changed during their respective revolutions? And what similarities and differences the posters held in these four countries?
The study employs documentary research method in the literature review; nevertheless, comparative method of research has been used for appraising the posters of the four countries uses. The purpose of this research is to examine the thought currents of the revolutions' leaders as well as the way these posters impressed the people's minds and contributed to the development of these revolutions.
First and foremost, the research examines the common viewpoints the poster designers of the four countries held, followed by the comparative study of the form and content of the posters of the Soviet Union, China, Cuba and Iran.
The results indicated that the leaders of the revolutions utilized the posters to achieve their goals. In all the four countries, the posters were designed for identifying revolutionary figures, fight against imperialism, the advancement of industry as well as the presence of women along men.But after a short period of time, this media turns into an image-object, and it is no longer able to change the path being determined by the complications of time or the contemporary and the future generation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soviet Revolution
  • Cuba
  • China
  • Iran
  • propaganda poster
آقا قلی زاده، احمد(1377). گرافیک سیاسی معاصر ایران،  هنرهای تجسمی، شماره 3، 29- 45.
تاراجی، منصور(1379). تاریخ قرن بیستم در ایران و جهان، تهران: روزنامه ایران.
تنهایی، آرش(1387).پوستر در سال‌های دگرگونی-گفتگو با کوروش شیشه گران، تندیس، شماره 142، 14.
تنهایی، آرش(1389). اوج‌های پوستر در ایران-پوسترهای انقلاب با گروه 57، تندیس، شماره 192، 18-19.
پاکباز، رویین(1385). دایرة المعارف هنر، چ.پنجم، تهران: فرهنگ معاصر.
پپه، منندس(1387). سیاست و جامعه در پوستر کوبا، نشان،شماره18، 71.
دانشگر، فهیمه(1374). مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل پیام تصویر فرهنگی- عقیده‌ای بعد از انقلاب، جلوه هنر، شماره4، 74- 81.
عالی، ابوالفضل(1367). ده سال با طراحان گرافیک انقلاب اسلامی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری.
گودرزی، مرتضی(1390). گرافیک انقلاب ایران، تهران: فرهنگستان هنر.
Almond, M. (2004). The Price of People's Power. (Rahimeh Abbasi, Trans.). History of Foreign Relations, 21, 197-201.
Chinese Posters. Propaganda, Politics, History, Art. Retrieved 2012.11.09 from https://chineseposters.net/.
Cushing, L. (2010). Cuban Poster Art. Retrieved 2012.09.10 from http://www.docspopuli.org.
Soviet Posters.(2009). Retrieved 2012.11.09 from www.iisg.nl/exhibitions/chairman.
fa.wikipedia.org )Retrieved:06/2/2019)
منابع تصویری:
http://sovietart.me, Retrieved:09/10/2012.
postermovement.ir, Retrieved 01/12/2015.
References
Agha Gholizadeh, A, (1998). Contemporary Political Graphics of Iran. HONAR-HA-YE-ZIBA HONAR-HA-YE TAJASSOMI, 3, 29 – 45 (Text in Persian).
Almond, M. (2004). The Price of People's Power. (Rahimeh Abbasi, Trans.). History of Foreign Relations, 21, 197-201.
Aly, A. (1988). A Decade with Graphic Designers of the Islamic Revolution. Tehran: Hozeh Honari, Islamic Development Organization (Text in Persian).
Chinese Posters. Propaganda, Politics, History, Art. Retrieved 2012.11.09 from https://chineseposters.net/.
Cushing, L. (2010). Cuban Poster Art. Retrieved 2012.09.10 from http://www.docspopuli.org.
Daneshgar, F. (1994). An Introduction of Propaganda Message Analysis after the Revolution. JELVE-Y-HONAR, 4, 74-81.
Goudarzi, M. (2011). Graphic of Revolution (Committed Social-Religious Art in Iran). Tehran: Matn.
Pakbaz, R. (2006). Encyclopedia of Art. Tehran: Farhang-e Moaser (Text in Persian).
Pepe, M. (2008). Politics and Society in the Cuban Poster. Neshan, 18, 71 (Text in Persian).
Soviet Posters.(2009). Retrieved 2012.11.09 from www.iisg.nl/exhibitions/chairman.
Tanhaei, A. (2010). Zeniths of the Art of Poster in Iran: Posters of Revolution with Group 57. Tandis, 192, 18-19 (Text in Persian).
Tanhaei, A. (2008). Poster in the Years of Metamorphosis: Conversation with Koorosh Shishegaran. Tandis, 142, 14 (Text in Persian).
Taraji, M. (2000). History of the 20th Century in Iran and the World. Tehran: Iran Newspaper (Text in Persian).
fa.wikipedia.org )Retrieved:06/2/2019)
 
Images Sources:
http://sovietart.me, Retrieved:09/10/2012.
postermovement.ir, Retrieved 01/12/2015.